„Ironologia ca antropologie a ironiei existențiale”