BNR, indicatori monetari, mai 2024

0

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2024un sold de690 193,4milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,2la sută (0,3 în termeni reali[1]) față de lunaaprilie 2024, iar în raport cu mai 2023 s-a majorat cu 10,5la sută(5,1la sută în termeni reali). Tabel 1. Agregatele monetare* INDICATORI 31 Mai 2024 (mil. lei) Mai 2024/ Aprilie 2024
 (%) Mai 2024/ Mai 2023
 (%) M1 (masa monetară în sens restrâns) 408 629,8 -0,3 7,1 Numerar în circulație ** 114 494,2 -1,6 8,4 Depozite overnight *** 294 135,6 0,2 6,6 M2 (masa monetară intermediară) 690 193,4 0,2 10,5 M1 408 629,8 -0,3 7,1 Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 281 563,6 0,9 15,7 M3 (masa monetară în sens larg) 690 193,4 0,2 10,5 M2 690 193,4 0,2 10,5 Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0 * date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia* 
INDICATORI31 Mai 2024 (mil. lei)Mai 2024/ Aprilie 2024
 (%)
Mai 2024/ Mai 2023
 (%)
 
Masa monetară (M3)690 193,40,210,5 
Active externe nete**360 843,12,921,2 
Active interne nete***329 350,3-2,60,7 
* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 
 Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar. 
 Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. 
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți. 
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve. 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2024 cu 0,5lasută față deaprilie 2024(0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de393 510,4milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,8la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,6la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2la sută(evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,7 la sută (0,5la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 7,6la sută a componentei în lei(2,4la sută în termeni reali) și cu 1,6la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (1,4 la sută în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

  Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI31 Mai 2024 (mil. lei)Mai 2024/ Aprilie 2024
 (%)
Mai 2024/ Mai 2023
 (%)
Credit neguvernamental (total) **393 510,40,55,7
Credit neguvernamental în lei:270 831,50,67,6
– gospodăriile populației159 955,81,38,9
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)110 875,7-0,25,9
Credit neguvernamental în valută:122 678,80,21,6
– gospodăriile populației19 565,3-1,7-17,2
 – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)103 113,60,66,1
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Soldul creditului guvernamental[2]acordat de instituțiile de credit a înregistrato scădere în luna mai 2024 cu 4,9 la sută față de luna aprilie 2024, până la 214 666,6milioane lei. În raport cumai 2023, acesta s-a majorat cu 16,4la sută(10,8la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali au crescut în luna mai 2024 cu 0,5la sută față de luna anterioară, până la nivelul de592 575,8milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,0 la sută (5,6la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,7la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,7 la sută față de luna aprilie 2024, până la 418 806,0milioane lei. Comparativ cu lunamai 2023, acestea s-au majorat cu 15,2 la sută (9,6la sută în termeni reali).

    Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI31 Mai 2024 (mil. lei)Mai 2024/ Aprilie 2024
 (%)
Mai 2024/ Mai 2023
 (%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) **592 575,80,511,0
Depozite în lei ale rezidenților:418 806,00,715,2
– gospodăriile populației230 987,3-0,121,3
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)187 818,71,78,5
Depozite în valută ale rezidenților:173 769,80,052,0
– gospodăriile populației120 352,7-0,2-0,3
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)53 417,20,77,8
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populațieis-au diminuat cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la 230 987,3milioane leiși au crescutcu21,3 la sută (15,4la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,7 la sută (până la 187 818,7 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna mai 2023, au înregistrat o creștere de 8,5 la sută (3,2la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând29,3la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali,au crescut cu 0,05 la sută față de luna aprilie 2024, ajungând până la nivelul de 173 769,8milioane lei (exprimate în euro, acesteaau crescut cu 0,03la sută,până la34 916,7milioane euro). Comparativ cu lunamai 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 2,0 la sută (1,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,au scăzut cu 0,2 la sută față de luna aprilie 2024, până la 120 352,7milioane lei(evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 0,3la sută (-0,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei,au crescut cu 0,7 la sută față de luna aprilie 2024, până la 53 417,2milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 10 733,4 milioane euro).Comparativ cu mai 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 7,8 la sută (7,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetareși creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.


[1] Conform Comunicatului de presă nr. 146 din 12 iunie 2024, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna mai 2024 a fost 99,89 față de aprilie 2024 și 105,12 față de mai 2023.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 33 806,0 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute de instituțiile de credit, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 180 860,6 milioane lei (solduri la 31 Mai 2024).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *