ABA Jiu, ”Reabilitarea ecologica a râului Balasan în vederea atingerii obiectivelor de mediu”

0

Administrația Bazinală de Apă Jiu are în derulare, la nivelul județului Dolj, una dintre cele mai importante investiții din acest an, proiectul “Reabilitarea ecologică a râului Balasan în vederea atingerii obiectivelor de mediu”.

Râul Balasan este situat în bazinul inferior al fluviului Dunărea, fiind un afluent de stânga al acestuia, reprezentativ pentru flora și fauna acvatică din zona de câmpie. Acest râu a fost supus intens procesului de regularizare, modificându-se semnificativ cursul natural. Cele două corpuri de apă desemnate pentru acest râu (conform PMB Jiu 2016-2021) sunt corpuri de apă puternic modificate, principalul motiv fiind alterările hidro-morfologice ale râului, iar din punct de vedere calitativ, poluarea difuză cu nutrienţi din surse agricole.

Obiectivul de investiţii se concentrează pe cele două corpuri de apă ale râului Balasan, pe sectoare de râu situate exclusiv în afara ariilor protejate, respectiv: Balasan izvor – aval şi Balasan aval Băileşti – confluență Dunăre.

Lucrărileexecutate sunt amplasate în intravilanul localităţilor Dobridor și Băilești, pe aceste sectoare de râu malurile fiind renaturate şi, totodată,  refăcut patul albiei prin introducerea de material reprezentat în general din piatră, pietriş în albia regularizată.

 De asemenea, cum pe zona Covei – Catane s-au identificat, în albia râului, multe specii invazive cu efecte asupra biodiversităţii, pe acest sector se va realiza ecologizarea albiei prin măsuri adecvate de management al vegeţatiei acvatice. Aici s-au identificat 3 braţe moarte care  vor fi reconectate.

Prin implementarea activităților prevăzute în acest proiect este asteptată o îmbunătățire a potențialului ecologic prin reabilitarea sectoarelor de râu degradate ale Balasanului, care reprezintă aproximativ 50% din lungimea acestuia. Pe lângă creșterea potențialului ecologic al corpurilor de apă administrate de  către Administrația bazinală de Apă Jiu, pe râul Balasan implementarea acestui proiect va aduce beneficii importante pentru biodiversitate în cel puțin 5 arii protejate învecinate care au legătură directă cu acest curs de apă, respectiv cu sectoarele reabilitate prin acest proiect.

În urma analizării presiunilor antropice identificate în teren a rezultat că sectorul regularizat de pe teritoriul localităților Dobridor și Băilești, în lungime de sute de metri, fragmentează grav biodiversitatea râului. Soluțiile de regularizare aplicate pe aceste sectoare de râu – peree din beton în intravilanul localității Dobridor, respectiv căptușirea întregii secțiuni cu beton în intravilanul localității Băilești – au un impact major asupra habitatelor.

Având în vedere aspectele menționate s-a propus renaturarea malurilor si refacerea patului albiei prin demolarea protecțiilor cu beton existente pe cursul râului Balasan, în localitățile Dobridor și Băilești, prin soluții care să asigure refacerea ecosistemelor afectate. Secțiunea amenajată este echivalentă celei existente și are lățimea la baza de 3,0…5,0 m și înălțimea medie de 2,0 m.Aceasta se va proteja atât pe maluri, cât și la bază cu saltea antierozională de tip geogrilă tridimensională, care se va acoperi cu pământ vegetal și se va înierba. La bază, salteaua se va încărca cu piatră brută, asigurând astfel și refacerea patului albiei și implicit o heterogenitate a habitatelor acvatice. Asigurarea unei heterogenități a substratului asigură habitat în special pentru macronevertebrate și pești, crescând diversitatea speciilor”.

Mai exact, capacitățile ce urmează a fi realizate sunt amenajare și ecologizare albie13,975 km din care (10 km amenajare și ecologizare râu Balasan;3, 975 km reconectare brațe moarte), renaturarea malurilor 9,71 km (5670 m mal stâng și mal drept – Dobridor; 4040 m mal stâng și mal drept – Băilești).

Zona reabilitată ecologic va deveni un mediu mai curat, mai sănătos.

Proiectul este finanțat de la bugetul de stat și din fonduri europene, valoarea contractului de finanţare fiind de  32.449.076,78 lei, iar data finalizării 12 august 2024.

Compartimentul Relații cu Presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *