BNR, Indicatori monetari, februarie 2024

0

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2024 un sold de 677 932,3milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,3 la sută (0,5 în termeni reali[1]) față de luna ianuarie 2024, iar în raport cu februarie 2023 s-a majorat cu 10,7 la sută (3,3la sută în termeni reali). Tabel 1. Agregatele monetare* INDICATORI 29 Februarie 2024 (mil. lei) Februarie 2024/ Ianuarie 2024
 (%) Februarie 2024/ Februarie 2023
 (%) M1 (masa monetară în sens restrâns) 404 772,3 0,3 3,9 Numerar în circulație ** 111 580,7 0,9 8,3 Depozite overnight *** 293 191,6 0,1 2,3 M2 (masa monetară intermediară) 677 932,3 1,3 10,7 M1 404 772,3 0,3 3,9 Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 273 160,0 2,9 22,7 M3 (masa monetară în sens larg) 677 932,3 1,3 10,7 M2 677 932,3 1,3 10,7 Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0 * date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia* 
 INDICATORI29 Februarie 2024 (mil. lei)Februarie 2024/ Ianuarie 2024
 (%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
 (%)
 
 Masa monetară (M3)677 932,31,310,7 
 Active externe nete**353 964,43,623,1 
 Active interne nete***323 967,9-1,1-0,2 
 * date provizorii 
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 
  Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar. 
  Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. 
 ***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 
 Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți. 
 Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve. 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna februarie 2024 cu 0,2lasută față deianuarie 2024(-1,0 la sută în termeni reali), până la nivelul de383 922,5milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,7la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,1la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,9la sută(-0,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,9 la sută (-2,1la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 5,5la sută a componentei în lei(-1,6la sută în termeni reali) și cu 3,7la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (2,7 la sutăîn cazul exprimăriiindicatorului în euro).

    Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI29 Februarie 2024 (mil. lei)Februarie 2024/ Ianuarie 2024
 (%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
 (%)
Credit neguvernamental (total) **383 922,5-0,24,9
Credit neguvernamental în lei:263 757,50,15,5
– gospodăriile populației153 901,50,75,4
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)109 856,0-0,85,7
Credit neguvernamental în valută:120 165,1-0,93,7
– gospodăriile populației20 613,8-1,9-14,2
 – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)99 551,3-0,78,4
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental[2]a înregistrat o creștere în luna februarie 2024 cu 9,2 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 218 776,5milioane lei. În raport cufebruarie 2023, acesta s-a majorat cu 25,3la sută(16,9la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali au crescut în luna februarie 2024 cu 1,4la sută față de luna anterioară, până la nivelul de582 655,7milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,6 la sută (4,1la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,1la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,8 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 408 161,9milioane lei. Comparativ cu lunafebruarie 2023, acestea s-au majorat cu 17,5 la sută (9,6la sută în termeni reali).

      Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI29 Februarie 2024 (mil. lei)Februarie 2024/ Ianuarie 2024
 (%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
 (%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) **582 655,71,411,6
Depozite în lei ale rezidenților:408 161,91,817,5
– gospodăriile populației223 584,81,521,9
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)184 577,12,212,5
Depozite în valută ale rezidenților:174 493,70,4-0,05
– gospodăriile populației119 922,0-0,3-2,8
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)54 571,72,06,5
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,5 la sută față de luna anterioară, până la 223 584,8milioane leiși cu21,9 la sută (13,7la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,2 la sută (până la 184 577,1 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna februarie 2023, au înregistrat o creștere de 12,5 la sută (5,0la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând29,9la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna ianuarie 2024, ajungând până la nivelul de 174 493,7milioane lei (exprimate în euro, acesteas-au majorat cu 0,5la sută,până la35 116,5milioane euro). Comparativ cu lunafebruarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu0,05 la sută (-1,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 119 922,0milioane lei(exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 24 134,0 milioane euro).Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,8la sută (-3,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,0 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 54 571,7milioane lei(exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 10 982,4 milioane euro).Comparativ cu februarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 6,5 la sută (5,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetareși creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.


[1] Conform Comunicatului de presă nr. 59 din 13martie 2024, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna februarie 2024 a fost 100,81 față de ianuarie 2024 și 107,23 față de februarie 2023.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 44 250,8 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 174 525,7 milioane lei (solduri la 29  februarie 2024).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *