Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 21 martie 2024

0

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind Codul Silvic

Noul Cod Silvic, elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Păduri 2030, stabilește și cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure. Drumurile forestiere vor fi supravegheate video, cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare, care să ajute la descoperirea furturilor și tăierilor ilegale.

De asemenea, este reglementat sistemul de sancțiuni penale și regimul măsurilor asiguratorii și confiscarea materialelor lemnoase, a mijlocului de transport, suspendarea accesului în sistemul informatic integrat pentru păduri, retragerea și, după caz, rechemarea imediat după piață a produselor obținute din lemn brut, rezultate ca urmare a săvârșirii unor fapte care sunt încadrate ca infracțiuni. Sunt introduse noi infracțiuni silvice: falsificarea datelor informatice de natură silvică și falsul în declarațiile informatice vor fi pedepsite cu 1 până la 5 ani de închisoare.

O altă prevedere stabilește înfiinţarea Registrului Forestier Naţional pentru evidenţaexploataţiilor forestiere, în care vor fi incluși toți proprietarii de pădure din România, pentru facilitarea prin modalități informatice a avizărilor și raportărilor între diferite entități publice și monitorizarea implementării serviciilor silvice.

Totodată, se înființează Consiliul Național pentru Silvicultură, care va avea rol de a urmări exercitarea în condiții de etică profesională și respectarea standardelor profesionale de către personalul silvic.

Se stabilesc clar obligațiile și drepturile proprietarilor de terenuri forestiere, diferența pentru proprietățile forestiere de până la 10 ha și proprietățile forestiere de peste 10 ha.

Una dintre cele mai importante prevederi ale noului Cod Silvic se referă la interzicerea tăierii la ras. Astfel, se extinde suprafața unde sunt interzise aceste tăieri la ras la parcurile naturale și toate ariile naturale protejate din România.

Proiectul de lege introduce conceptul de “insule de îmbătrânire”, un mecanism prin care suprafețele de pădure de minimum 0,1 ha, cu rol în menținerea biodiversității, vor fi protejate de tăieri. De asemenea, se dublează suprafața minimă acoperită cu arbori, necesară pentru categoria de folosință pădure, de la 0.25 ha la 0.5 ha.

Potrivit noului Cod silvic, statul va putea să își asume împădurirea terenurilor care au fost despăgubite și abandonate de proprietar. În plus, Codul introduce termenul de „folosință agrosilvică”, ceea ce înseamnă că terenurile agricole vor putea fi mai ușor împădurite.  În același timp, este reglementată acordarea de compensații financiare de la bugetul de stat pentru restricțiile impuse și dezavantajele create prin conservarea biodiversității habitatelor forestiere.

Proiectul de lege definește interesele și incompatibilitățile pentru personalul domeniului silvic.

Noile reglementări dau posibilitatea tuturor cetățenilor de a se plimba pe jos sau cu bicicleta în orice pădure din țară.

Procesul de elaborare a Noului cod silvic a început în martie 2023 și s-a desfășurat în cadrul proiectului „Reforma sistemului de management și a celui de guvernanță în domeniul forestier prin dezvoltarea unei Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității.

 • PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Proiectul de lege completează cadrul legislativ privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Proiectul de lege urmărește limitarea fenomenului „fugarilor” și descurajarea acestei atitudini infracționale.

Conform proiectului de lege, costurile aferente preluării persoanelor care se sustrag de la urmărire penală sau judecată vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare.

Totodată, în ceea ce privește costurile aferente preluării persoanelor urmărite care se sustrag de la executarea pedepsei, autoritățile române dobândesc un drept de regres, la instanța civilă competentă.

Guvernul va transmite proiectul de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi analizat în procedură de urgență.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de Ia conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

Ordonanța de urgență va permite continuarea unor proiecte de infrastructură în sectorul de apă și apă uzată derulate prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate aferentă perioadei de programare 2014-2020.

Este vorba despre 32 de proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în valoare de peste 6,7 miliarde de euro, din care au fost certificate cheltuieli de numai 2 miliarde euro în perioada de programare aferentă. Conform condițiilor care au fost agreate cu Comisia Europeană, pentru a permite continuarea acestor investiții corecțiile financiare și reducerile stabilite pentru contractele de achiziții finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 vor fi suportate de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei

Actul normativ stabilește o serie de măsuri necesare transpunerii în practică a Deciziei (UE) 2024/210 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România, ca urmare a eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime, începând cu 31 martie 2024.

Astfel, sunt stabilite următoarele măsuri compensatorii în contextul ridicării controalelor la frontierele interne aeriene și maritime, începând cu data de 31 martie 2024:

 • Poliția de frontieră va efectua controale nesistematice, aleatorii, cu privire la îndeplinirea condițiilor legale în cazul cetățenilor români minori care ies din țară către state Schengen, având în atenție interesul superior al copilului și protejarea copiilor de riscul de a deveni victime ale traficului de persoane.
 • Companiile de transport aerian, naval sau terestru pot să solicite polițiștilor de frontieră escortarea în țară terță, țara de origine sau o țară de tranzit a străinilor care nu posedă documente valabile, sau prezintă documente false/falsificate, în cazul în care nu pot asigura prin forțe proprii îndepărtarea acestora. Costurile legate de escortare vor fi suportate de compania de transport solicitantă.
 • Se instituie mecanismul privind reintroducerea controalelor la frontierele interne, în situațiile expres și limitativ prevăzute de Codul Frontierelor Schengen. Măsurile aferente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 • Se abrogă prevederile adoptate în anul 2010 referitoare la măsuri organizatorice la nivelul Poliției de Frontieră Române, în scopul păstrării actualei modalități de organizare a structurii.
 • Se actualizează dispozițiile conținute de legislația privind regimul străinilor în România, în materie de acordare/prelungire a valabilității vizelor, în acord cu Decizia (UE) 2024/210.
 • Se actualizează definiția „șederii ilegale”, în acord cu dispozițiile Codului frontierelor Schengen.

Actul normativ prevede și măsuri privind controlul migrației ilegale în contextul contingentului de lucrători străini:

 • Este prevăzut termenul de maxim 15 zile lucrătoare pentru încheierea contractului individual de muncă, de la intrarea străinilor în România sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă. Angajatorii care nu încheie contractele individuale de muncă în termenul de 15 zile vor fi sancționați cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;
 • Angajatorului i se impune condiția să desfășoare efectiv activitate, de minimum 1 an, în domeniul de activitate pentru care solicită avizul de angajare;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări atribuie un cod numeric personal, la momentul eliberării avizelor de angajare/detașare;
 • Se instituie posibilitatea anunțării prezenței străinului intrat legal pe teritoriul României, inclusiv prin intermediul unei aplicații informatice dezvoltate de Inspectoratul General pentru Imigrări.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menținerii capabilităţii aferente achiziţiei Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii

Actul normativ a fost adoptat.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni-Pipera. Cale de rulare şi instalații pe interstaţii”

Actul normativ aprobă indicatorii tehnico-economici în vederea îmbunătățirii activității transportului cu metroul de-a lungul Magistralei 2 Berceni-Pipera, cea mai aglomerată magistrală a rețelei Metrorex.

Valoarea totală a investiției este de 986,58 milioane lei, iar durata de execuție este de 48 de luni.

Ca urmare a implementării proiectului, vor fi transportați suplimentar 8.714 pasageri/zi, vor fi schimbate sau îmbunătățite 18,68 km linii de metrou, cale dublă, precum și modernizate instalațiile sanitare/PSI, dar și instalațiile electrice pentru interstații.

Finalizarea acestui obiectiv va duce la îmbunătățirea transportului cu metroul, prin creșterea frecvenței de operare, reducerea duratei de deplasare, dar și la creșterea gradului de confort al pasagerilor.

Finanțarea obiectivului se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul Transport și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite aprobate anual cu această destinație.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Relocare, dezvoltare şi construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni”

Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru edificarea unui ansamblu medical nou destinat Institutului Clinic Fundeni în vederea extinderii și îmbunătățirii condițiilor de tratament pentru pacienți.

Clădirea va dispune de 21 de săli de operație moderne; unități de terapie intensivă pentru intervențiile multidisciplinare și cele din domeniul transplantului; spații de laborator performante și infrastructură IT avansată.

Valoarea totală a investiției este de 2.651.777.000 lei, iar durata de execuție este de 36 de luni. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Sănătate, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normativelor de cheltuieli necesare pregătirii, organizării şi găzduirii a celei de-a 3-a întâlniri a celei de-a 31-a sesiuni a Comitetului Permanent al Consiliului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății, acțiune de protocol cu caracter deosebit care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-26 aprilie 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014

Guvernul a aprobat modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în sensul simplificării procedurii, prin eliminarea comisiei de evaluare, precum și a raportului de stagiu întocmit de stagiar, care era luat în calcul la evaluarea finală a acestuia.

Astfel, atribuțiile comisiei de evaluare sunt preluate de către mentor, care va întocmi referatul de evaluare, și de șeful de compartiment, care are rolul final de decizie în procesul de evaluare.

Totodată, a fost eliminat din procedura de evaluare a stagiarilor raportul de stagiu întocmit de către aceștia, întreaga responsabilitate privind analizarea programului de activități desfășurat pe parcursul acestei perioade revenind mentorului.

“Interesul nostru este să venim în întâmpinarea nevoilor pe care tinerii le au după absolvire, astfel încât ei să poată începe cât mai curând o activitate profesională. Astăzi am făcut mici ajustări care au rolul de a simplifica prima experiență a absolvenților în relația cu angajatorii. De asemenea, modificările aduse astăzi vin și în sprijinul angajatorilor, facilitându-le și lor acest proces privind efectuarea stagiului”, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Construire Arenă multifuncțională C.S. Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, Lot 1/1, sectorul 2, Bucureşti”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale, al cărei beneficiar va fi Clubul Sportiv Dinamo București.

Obiectivul va dispune, pe lângă stadion, de spații complementare pentru sport (săli de box cu trei ringuri, de haltere, de judo, de lupte, de gimnastică, de fitness și de scrimă), vestiare și spații conexe pentru personal, pentru cantonamente, pentru spectatori, pentru presă, transmisii TV, depozitări și alte spații tehnice aferente întreținerii clădirii, dotări sanitare și facilități pentru persoane cu dizabilități locomotorii.

Arena stadionului va avea 25.059 de locuri, iar stadionul va fi dimensionat în conformitate cu cerințele aplicabile prin regulamentul de acreditare UEFA pentru nivelul 4, îndeplinind inclusiv exigențele superioare acestui standard.

Prin proiect, se prevede și realizarea unui spațiu expozițional, care va găzdui evenimente culturale, expoziții temporare, precum și o expoziție permanentă în care vor fi expuse trofeele clubului, precum și a unui heliport în vederea aterizării aeronavelor SMURD, cu acces către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Suprafața desfășurată totală a arenei este de 66.716 mp, durata de execuție este de 25 luni, iar valoarea totală a investiției este estimată la suma de 854.573.000 lei (827.893.000 lei, valoare finanțată de MDLPA prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții, și 26.680.000 lei, valoare finanțată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București).

Comunicatul Ministerului Dezvoltării:https://t.ly/NLIhu

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituireauneischeme de ajutor de stat privind sprijinireaproducţiei de opere audiovizuale pe teritoriulRomâniei

Actulnormativ prevede prelungirea, până la 31.12.2026, a perioadei de aplicare a programului de atragere a investițiilorînproducția de opere audiovizualeși a schemei de ajutor de stat care se acorrdăînbazaacestuiprogram, precumșimajorarea cu 40 milioane lei a praguluimaximanual la valoareaprevăzută de legislațiaeuropeană, înprezent (de la 233 mil lei la 273,6 mil lei/an).

Totodată, se aducuneleclarificăriînprivințaetapelorproceduriispecificeschemei de ajutor de stat, astfelîncâtresurselebugetaresăfiealocateprinsemnareaacordurilor de finanțaredupăimplementareaproiectuluișicheltuireabugetuluiînRomânia.

Prinaceastămăsură, Guvernul estimeazăcăvor fi atraseinvestițiiînproducția de film înRomânia de peste 350 milioane euro.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, precum şi pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Arhivei Naţionale de Filme

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti, la 27 iunie 2022

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIV-a 2024 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

Actul normativ aprobă obiectivele celei de-a XXIV-a etape anuale de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024, precum și fondurile necesare pentru realizarea lor. Fondurile alocate pentru realizarea acestei etape sunt în valoare totală de 68,2 milioane lei (23,7 milioane lei credite bugetare și 44,5 milioane lei credite de angajament).

În cadrul acestei etape, pentru dezvoltarea Sistemului naţional antigrindină şi de creștere a precipitațiilor (SNACP) vor fi realizate investiții la nivelul tuturor regiunilor, în scopul extinderii sistemului și al creșterii capacității de combatere a căderilor de grindină a celor trei Centre Zonale de Coordonare – din Muntenia, Moldova și Transilvania. De asemenea, vor fi dezvoltate noi tehnologii de intervenții active în atmosferă atât pentru combaterea căderilor de grindină, cât și pentru creșterea de precipitații.

Fondurile alocate prin etapa de anul acesta vor finanța realizarea de studii, proiecte tehnice, execuție de lucrări, achiziție de echipamente și dotări pentru înființarea de noi Grupuri de Combatere a căderilor de grindină în zonele Suceava-Botoșani, Matca, Dâmbovița-Argeș și Dăbuleni.

Comunicatul Ministerului Agriculturii:https://t.ly/iRKao

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Harghita, precum şi trecerea unei construcţii aflată în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Harghita din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public alstatului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Actul normativ urmărește punerea în aplicare a dispozițiilor legate de materia stării civile și punerea în funcțiune a Sistemului Informativ Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC)

Sistemul este în curs de operaționalizare, în prezent derulându-se, la nivelul județului Ilfov, testarea în regim de producție a 20 de fluxuri care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de stare civilă.

Operaționalizarea se realizează etapizat, inițial în câteva municipii reședință de județ, apoi în celelalte, ulterior în toate cele 3.188 unități administrativ-teritoriale.

Prin punerea în funcțiune a sistemului se urmărește simplificarea procedurilor specifice domeniului de stare civilă, astfel încât timpul alocat soluționării unor categorii de cereri va fi redus semnificativ.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiIaşi

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice a unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, în vederea valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 36701 şi nr. MF 166063, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul ŞcolarJudeţeanArgeş, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării şi comasarea numerelor MF 36701 şi MF 166063 la poziţia cu nr. MF 36701, ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 144481, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul ŞcolarJudeţeanBistriţa-Năsăud, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării acestuia

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,RapportJovana”
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Rapport Richard”
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,ShevchenkoKirill”
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,GorguetVeranesMaidelines”

Executivul a adoptat, prin mai multe hotărâri, acordarea cetățeniei române pentru patru sportivi de înaltă performanță, în vederea includerii lor în loturile naționale de șah și judo în vederea participării la competițiile sportive internaționale, campionatele continentale, campionatele mondiale și turneele internaționale.

Cei patru sportivi – Rapport Richard (cetățean maghiar), ShevchenkoKirill (cetățean ucrainean), GorguetVeranesMaidelines (cetățean cubanez) și RapportJovana (cetățean maghiar de origine sârbă) –  au solicitat dobândirea cetățeniei române la mijlocul anului 2023. Solicitările au primit raport favorabil din partea Comisiei pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatându-se astfel îndeplinirea condițiilor legale.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Afacerilor Culturale din Republica Tunisia

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea în domeniul militar

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Relocarea în afara zonelor urbane a unor penitenciare

Memorandumul prevede relocarea în afara orașelor a penitenciarelor din Craiova, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc și Brăila.

Beneficiile relocării închisorilor în afara zonelor urbane prezintă numeroase aspecte pozitive din perspectiva sistemului administrației penitenciare precum creșterea siguranței publice și îmbunătățirea condițiilor de detenție.

În vederea realizării acestui demers, Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acestora  vor colabora cu autoritățile publice locale pentru a identifica cele mai bune decizii pentru procesul de relocare până la finele anului 2024.

Construirea unităților noi de detenție se va face cu respectarea normelor obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, iar terenurile sau construcțiile rămase ulterior relocării unităților penitenciare vor putea prelua funcțiuni de utilitate publică, în beneficiul comunității locale și în acord cu interesul public.

 • MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna martie 2024, aprobate de Guvernul României

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei aprobate pe luna martie 2024 pe credite bugetare

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUMUL cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate Ministerului Afacerilor Interne pentru luna martie 2024 la Titlul XV „Active nefinanciare”

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pe luna martie 2024 la titlul ,,Alte cheltuieli” aferente Secretariatului de Stat pentru Culte

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna martie 2024 la titlul 60 “Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR” pentru Ministerul Public

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobată pentru bugetul FNUASS pe luna martie 2024 la Titlul II ”Bunuri si servicii”

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTE
 • NOTĂ cu tema: Actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor specifice de țară 2019-2023 din cadrul Semestrului European

Guvernul a luat act de această Notă.

 • NOTĂ privind prezentarea Planului Anual de Lucru al Guvernului

Guvernul a luat act de această Notă.

 • NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul JudeţeanIalomiţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil teren şi construcţiile C2, C3, C4 înscrise în cartea funciară nr 41074 Municipiul Slobozia, din domeniul public al judeţuluiIalomiţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătății – Serviciul Judeţean de AmbulanţăIalomiţa, pentru construirea sediului administrativ al Serviciului Judeţean de AmbulanţăIalomiţa

Guvernul a luat act de această Notă.

 • PUNCTE DE VEDERE
 • PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *