Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 14 martie 2024, HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

0

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PRIMĂ LECTURĂ)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii (PRIMA LECTURA)
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Ankara, la 6 octombrie 2023

Acordul-cadru între România și Turcia stabilește principii și dispoziții care să guverneze relația militară bilaterală și care să constituie temeiul juridic pentru înțelegeri subsecvente, în funcție de interesul părților. Acordul îmbracă forma unui tratat internațional la nivel guvernamental și conține prevederi referitoare la scop, domenii de cooperare, modalități de punere în aplicare și de cooperare, autorități competente, protecția informațiilor și a materialelor clasificate și alte prevederi specifice.

 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

Actul normativ modifică o serie de acte normative de transpunere a unor directive europene care reglementează piețele instrumentelor financiare, respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, dar și administratorii fondurilor de investiții alternative.

Aceste modificări sunt menite să asigure claritate și consecvență juridică în ceea ce priveşte diferitele cerințe în materie de reziliență operațională digitală pe care entitățile financiare autorizate, reglementate şi supravegheate le aplică în prezent, și care sunt necesare pentru exercitarea activităților lor şi în furnizarea de servicii, garantând astfel buna funcționare a pieței financiare.

Noile reglementări vor permite furnizarea eficace și fără probleme a serviciilor financiare în întreaga Uniune Europeană, incluziv în situații de criză, sporind încrederea investitorilor și a pieței de profil.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 35¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionalefinanţate în perioada de programare 2014-2020

Prin această ordonanță, se prorogă, cu 6 luni (de la 31 decembrie 2023 până la 31 iulie 2024), termenul până la care pot fi încheiate unele contracte de finanțare de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, contracte prevăzute pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Prorogarea termenului este necesară având în vedere că au fost identificate unele contracte care nu pot fi finalizate până la data de 31 decembrie 2023. Este vorba despre contracte în rețelele de fluide medicale, contracte care au vizat crearea unor capabilități medicale mobile/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii Covid -spitale modulare și containere de logistică medicală. 

Prelungirea termenului pentru programele din domeniul sănătății este necesară pentru evitarea riscului de blocaj financiar la nivelul beneficiarilor cu consecinţe negative asupra fluxului financiar la nivelul proiectelor.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Actul normativ aprobă o serie de măsuri necesare pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naţionale de Administrare Fiscala (ANAF).

Reorganizarea ANAF va conduce la creșterea eficienței colectării veniturilor la bugetul general consolidat și asigurarea unei coordonări integrate a activității administrației fiscale în acțiunea de combatere a fraudei și evaziunii fiscale.

Se va reorganiza activitatea Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF). Activitatea operativă a DGAF se așază pe structuri județene de antifraudă fiscală, măsură care va duce la eficientizarea activității, operativitatea verificărilor și creșterea calității controalelor.

Totodată, pentru ANAF și Autoritatea Vămilor din România, care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale, se prevede achiziționarea dedotări corespunzătoare, pentru îndeplinirea responsabilităților și a misiunilor stabilite prin Sistemul naţional RO e-Sigiliu.

Declarațiile ministrului Finanţelor, Marcel Boloș, la începutul ședinței de guvern:https://bitly.ws/3fRdd

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii

Actul normativ aprobatvizează modificarea bugetului multianual aferent reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, pentru a se asigura predictibilitate, precum și posibilitatea disponibilizării sumelor primite de la Comisia Europeană aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile, raportat la nevoile coordonatorilor în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare.

Bugetul aferent reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR în cuantum de 28.508.208.514 euro va fi repartizat, astfel: 13.566.055.514 euro asistență financiară nerambursabilă și 14.942.153.000 euro asistență financiară rambursabilă, după următoarea structură: componenta, reforma/investiția, instituția responsabilă, alocare financiară (euro) exclusiv TVA, asistență financiară nerambursabilă/rambursabilă către coordonatori de reforme și/sau investiții.

Modificarea este necesară având în vedere faptul că perioada de implementare a PNRR este 31 august 2026/31 decembrie 2026 pentru implementarea măsurilor din noul REPowerEU.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica, de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica

Aranjamentul Administrativ stabileşte modalitatea de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, modul de colaborare între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile cu determinarea legislaţiei de securitate socială aplicabilă și cu acordarea prestaţiilor, precum şi modalităţile de instrumentare a cererilor de acordare a prestaţiilor.

Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate atât organismele de legătură, cât și instituţiile responsabile pentru aplicarea Acordului pentru fiecare risc de securitate socială. În baza Aranjamentului Administrativ, organismele de legătură ale celor două state convin formularele necesare pentru aplicarea Acordului.

Acordul dintre cele două state în domeniul securității sociale se va aplica, în cazul României, legislației privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, indemnizația de maternitate, pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș acordate în sistemul public de pensti, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii, indemnizaţia de şomaj, alocația de stat pentru copil.

Pentru Muntenegru, Acordul se va aplica legislaţiei privind asigurarea de sănătate, protecţia sănătăţii şi maternitate; asigurări de pensii şi de invaliditate; asigurare în caz de accidente de muncă şi boli profesionale; indemnizaţie de şomaj; alocaţia pentru copii.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2023-30 iunie 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea şi administrarea Registrului Naţional al Datelor de Contact

Prin această Hotărâre, se creează cadrul legal pentru înființarea și administrarea Registrului Național al Datelor de Contact, contact.guv.ro, o platformă națională în care se înregistrează datele de contact ale tuturor instituțiilor și autorităților publice din România. Înființarea acestei platforme este necesară în vederea accesului mai facil al cetățenilor la datele de contact ale instituțiilor și autorităților publice. Crearea unui registru național al datelor de contact are rolul de a îmbunătăți calitatea, eficiența și controlul interacțiunilor dintre administrația publică și cetățeni, mediul de afaceri și societatea civilă.

Această instituție va fi administrată de Secretariatul General al Guvernului, care va asigura și suportul tehnic.

În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, toate autoritățile și instituțiile publice din România au obligația înrolării în platforma contact.guv.ro.

Comunicatul Secretariatului General al Guvernului: https://bitly.ws/3fRaX

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 96/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţeiştiinţificeinternaţionale cu tema ,,Alianţa Nord-Atlantică-75 de ani de apărare comună. Semnificaţii istorice şi lecţiiînvăţate” şi a Simpozionului ,,Rolul şi contribuţia Armatei României la eforturile de integrare în Alianţa Nord-Atlantică”, în perioada 1-5 aprilie 2024

Guvernul a aprobat alocarea sumei totale în valoare de 180.500 lei, din bugetul Ministerului Apărării Naționale pe anul 2024, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţeiştiinţificeinternaţionale cu tema ,,Alianţa Nord-Atlantică-75 de ani de apărare comună. Semnificaţii istorice şi lecţiiînvăţate” şi a Simpozionului ,,Rolul şi contribuţia Armatei României la eforturile de integrare în Alianţa Nord-Atlantică”, la București, în perioada 1-5 aprilie 2024.

Potrivit devizului estimativ, suma va acoperi cheltuielile de cazare, de masă, tratații, organizarea dineu oficial, cadouri, materiale informative și de lucru, materiale promoționale, vizite la obiective turistice, cheltuieli servicii de traducere.

De asemenea, a fost aprobată desfășurarea acestor activități cu un număr de 80 de participanți, din care 30 vor fi invitați din străinătate. 

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţeleGalaţi, Ilfov, Bacău, Brăila, Gorj, Dolj, Călăraşi, Ialomlţa şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Prin acest act normativ, se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutoare umanitare de urgență a unor materiale de construcții în vederea ajutorării persoanelor afectate și reconstrucția locuințelor acestora, distruse de incendiile produse în comuna Cislău, satul Bărăști, județul Buzău, respectiv în municipiul Craiova, județul Dolj.

Ajutorul se ridică la o valoare totală de 37.489,75 lei (cu TVA).

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial ,,Corvetă multifuncţională”

Guvernul a decis abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2018 prin care au fost aprobate circumstanţele şi procedura specifică aferentă programului strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională”, întrucât ofertantul declarat câştigător al licitației nu și-a menținut oferta și nu a semnat acordul-cadru în termenele solicitate de autoritatea contractantă din cadrul Ministerului Apărării Naționale și pentru că  nu au fost identificate fondurile necesare declarării ca fiind câştigător a operatorului economic de pe locul următor.

De asemenea, decizia a fost luată ca urmare a contextului creat de schimbările apărute în evoluția geopolitică a Mării Negre, coroborate cu extinderea gamei de amenințări și nevoia de redefinire a misiunilor, care a impus la reanalizarea posibilităților de înzestrare în acord cu actualele cerințe ale mediului de securitate.

Totodată, Forțele Navale au inițiat și întreprins demersurile pentru accedere și participare la proiectele PESCO(noua formă de cooperare militară între statele membre), respectiv aderarea României la proiectul PESCO European PatrolCorvette. În baza cooperării facilitate de proiectele PESCO, proiectul corvetei europene va avea la bază conceptul de platformă comună cu capacități de acomodare de diferite sisteme de armament și stocuri diverse.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027

Actul normativ stabilește modificarea și completarea HG 1570/2022 în vederea asigurării  corelării cu ultima versiune a PS 2023-2027, astfel cum acesta a fost amendat la nivelul anului 2023.

Totodată, Hotărârea de Guvern vizează:

– clarificarea unor termeni și expresii, astfel încât, utilizarea acestora în cuprinsul actului normativ și ulterior în actele subsecvente de punere în aplicare, să asigure un nivel ridicat de înțelegere din partea tuturor persoanelor interesate;

– modificarea și completarea prevederilor care necesită asigurarea unei abordări unitare cu intervențiile finanțate din FEGA, conform HG 1571/ 2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

– modificarea și completarea normelor privind durata de execuție a contractelor în corelare cu prevederile regulamentelor europene aplicabile PAC;

– asigurarea predictibilității cadrului normativ național, adaptat noilor reglementări europene aplicabile Politicii Agricole Comune în ceea ce privește performanța planului prin instituirea unor reguli privind realizarea plăților pentru proiectele de investiții.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3fR2e

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

Guvernul a adoptat Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat.

Actul normativ stabilește amendarea HG nr. 1571/2022 pentru a asigura corelarea cu ultima versiune a PS 2023-2027, potrivit ultimei modificări de la nivelul anului 2023, prin introducerea intervențiilor a căror implementare începe în anul 2024, respectiv intervenția PD-26 – Sprijin cuplat pentru venit-Porumb pentru siloz și intervenția PD-27-Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

Totodată, Hotărârea de Guvern vizează:

– clarificarea anumitor elemente aferente cadrului administrativ  și instituțional;

– explicarea unor termeni și expresii, astfel încât, utilizarea acestora în cuprinsul actului normativ și ulterior în actele subsecvente de punere în aplicare, să asigure un nivel ridicat de înțelegere din partea tuturor persoanelor interesate;

– modificarea și completarea normelor privind plățile, a condițiilor generale și specifice de accesare a intervențiilor în corelare cu prevederile regulamentelor europene aplicabile PAC și ultimei variante a PS 2023-2027;

-asigurarea flexibilității și predictibilității cadrului normativ național, adaptat noului cadru normativ european aplicabil Politicii Agricole Comune în ceea ce privește performanța, raportarea și monitorizarea implementării planului.

Hotărârea nu influențează contribuția totală a Uniunii Europene aprobată pentru implementarea intervențiilor din PS 2023-2027, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7.12.2022 de aprobare a planului strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3fR2D

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

Hotărârea adoptată de Executiv aduce o serie de modificări și completări normelor de aplicare legii privind exercitării profesiei de detectiv particular, pentru a clarifica unele aspecte în vederea obținerii atestatului de detectiv particular, precum și de a corela soluțiile normative.

Astfel, în vederea susținerii de debirocratizare a sistemului administrativ și facilitarea soluționării procedurii privind obținerea atestatului de detectiv particular sau a licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, printre modificări, se regăsește eliminarea obligativității de a depune, în copie, unele documente, precum actele de identitate, diplomele de studii sau actele de proprietate/folosință ale sediului și punctelor de lucru.

Modificările adoptate au impact pozitiv atât asupra persoanelor care doresc să obțină licența de funcționare, cât și asupra activității administrației publice competente cu gestionarea dosarului pentru obținerea licenței de funcționare.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Actul normativ aprobă darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donații făcute statului român de către Organizația Mondială a Sănătății.

Donația constă în 72.000 de bucăți dezinfectant pentru mâini, 395 kit-uri PPE echipament individual de protecție chimică, 75 kit-uri traume majore și 75 kit-uri perfuzie intraosoasă, în vederea constituirii ca stoc de urgență medicală.

Totodată, este stabilit modul de utilizare al acestor bunuri în cadrul stocurilor de urgență medicală, ca rezerve materiale, destinate acțiunilor pentru protecția populației în situații de urgență generate de tipul de risc epidemii și alte evenimente generatoare de victime multiple.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Constanța

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900″, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanţa

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a reaprobat, în ședința de astăzi, indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea, construirea și dotarea Spitalului Clinic de Urgență ”Prof. dr. Agrippa Ionescu” din Balotești (jud. Ilfov).

Proiectul prevede ca numărul de paturi să fie mărit de la 410 paturi la 460 pentru spitalizarea continuă și de la 26 la 36 pentru spitalizarea de zi. Suprafața construită desfășurată se mărește de la 51.959,50 mp la 55.061,76 mp, ca urmare a extinderii suprafeței sălilor de operație, a unității de primiri-urgențe cu o zonă de imagistică proprie, și a realizării unui nou etaj.

Valoarea totală a investiției este de 873.299.000 lei, din care 670.466.000 lei reprezintă finanțare asigurată prin Componenta 12 – Sănătate din PNRR, diferența fiind de la bugetul de stat.

Realizarea acestui obiectiv este necesară pentru asigurarea unor condiții medicale moderne întrucât, din punct de vedere tehnic, actualul sediu se bazează pe o infrastructură concepută acum 80-100 de ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită faţă de realităţile de astăzi, clădirea principală având o vechime care nu permite realizarea optimală a circuitelor intraspitaliceşti şi ridică dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii diagnostice și terapeutice.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Olanu, judeţul Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Frata, judeţul Cluj

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţialocuinţelor acestora, distruse de incendiile produse în comuna Cislău, satul Bărăşti, judeţul Buzău şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

Prin acest act normativ, se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutoare umanitare de urgență a unor materiale de construcții în vederea ajutorării persoanelor afectate și reconstrucția locuințelor acestora, distruse de incendiile produse în comuna Cislău, satul Bărăști, județul Buzău, respectiv în municipiul Craiova, județul Dolj.

Ajutorul se ridică la o valoare totală de 37.489,75 lei (cu TVA).

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Guvernul a adoptat o serie de măsuri de ordin organizatoric și instituțional în vederea pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor locale și pentru Parlamentul European.

Astfel, se prevedere înființarea, pe durata alegerilor din data de 9 iunie 2024, a unor comisii tehnice la nivel central și județean, de coordonare a activităților care trebuie îndeplinite de autoritățile publice, fiind stabilite atribuțiile și componența nominală a acestor comisii.

Comisia tehnică centrală va evalua stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor și va transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.

De asemenea, sunt detaliate atribuțiile și sarcinile care revin Autorității Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Institutului Național de Statistică, Serviciului de Telecomunicații Speciale, prefecților și primarilor în pregătirea, organizarea și desfășurarea celor două scrutine.

MAI dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localități, pe întreaga perioadă electorală, asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.

Totodată, MAI, cu sprijinul AEP, organizează, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024. La rândul lor, prefecții, cu sprijinul structurilor teritoriale ale AEP, organizează în cel mai scurt timp posibil instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor.

Hotărârea detaliază măsurile tehnice principale care revin instituției prefectului, cum ar fi cele legate de materialele, documentele și tipizatele prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral sau de confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare din țară.

Atribuțiile STS sunt legate de dezvoltarea aplicațiilor informatice pentru verificarea dreptului la vot, pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor, pentru furnizarea datelor privind prezența la vot sau de asigurarea echipamentelor informatice și a serviciilor de telefonie specială, necesare birourilor electorale.

Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale vor asigura statisticienii necesari birourilor electorale, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabil și servicii, dar și tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

Autoritățile locale vor pune la dispoziție spații în vederea organizării de secții de votare, iar Ministerul Sănătății va asigura măsurile de sănătate publică necesare la secțiile de votare.

Atribuțiile MAE vizează acțiunile necesare pentru organizarea secțiilor de votare din străinătate, în vederea desfășurării votului pentru membrii din România ai Parlamentului European.

Totodată, hotărârea stabilește responsabilitățile AEP privitoare la modul de organizare și desfășurare a celor 2 scrutine, cum ar fi achiziționarea buletinelor de vot și a timbrelor autocolante sau coordonarea activităților privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

În plus, actul normativ prevede ca, pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale ce circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București, să se organizeze și să funcționeze centre de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • MEMORANDUMURI
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei al Republicii Coreea și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul nuclear

Executivul a aprobat negocierea și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Energiei din România și Ministerul Comerțului, Industriei și Energiei al Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul nuclear.

Obiectivul Memorandumului de Înțelegere dintre cele două state este de a stabili un cadru pentru consolidarea cooperării în domeniul energiei nucleare prin facilitarea schimbului de bune practici în domeniul nuclear, coordonarea politicilor energetice, dezvoltarea noilor tehnologii în condiții de siguranță și dezvoltarea și securizarea lanțurilor de aprovizionare.

Actul normativ prevede, de asemenea, stabilirea unei sesiuni anuale între Republica Coreea și România pentru Dialogul privind Industria Energiei Nucleare (NEID), în vederea menținerii un dialog constructiv și posibilitatea de constituire a unui Grup de Lucru, la nivel tehnic, cu rol de monitorizare și implementare a activităților.

 • MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru bugetul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, pe luna martie 2024, aprobate de Guvernul României

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna martie 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna martie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și bugetare, aprobate pe luna martie 2024 pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTE
 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vela – Judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vela în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj (U.M. 0394), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vela

Guvernul a luat act de această Notă.

 • PUNCTE DE VEDERE
 • PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *