Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 22februarie 2024

0

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Prin acest act normativ, sunt revizuite condițiile în care poate fi eliberat pașaportul simplu temporar, în acord cu tendințele europene.

Astfel, pașaportul simplu temporar ar urma să fie emis doar în situații speciale, de excepție, care presupun o urgență în care este necesară deplasarea în străinătate sau, după caz, continuarea călătoriei ori reglementarea șederii/situației juridice a cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile.

De asemenea, actul normativ reglementează posibilitatea ca datele biometrice și datele cetățenilor români să fie preluate o singură dată de personalul consular, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, dar să poată fi utilizate atât pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cât și pentru eliberarea titlului de călătorie sau a cărții electronice de identitate, conform solicitărilor adresate de cetăţenii români.

Întrucât au existat situații în care hotărârile instanțelor de judecată de suplinire a acordului unuia dintre părinți pentru eliberarea pașaportului minorului lasă loc de interpretări, nefiind clar dacă suplinirea a avut în vedere eliberarea unui singur document de călătorie sau eliberarea pașapoartelor până la dobândirea de către minor a capacității de exercițiu, prin acest act normativ se reglementează ca eliberarea succesivă a mai multor paşapoarte simple electronice pentru minori să se efectueze numai dacă în cuprinsul hotărârii judecătorești sau al ordonanței președințiale de suplinire a acordului unuia dintre părinți, instanța a stabilit, în mod expres, acest aspect.

Totodată, sunt reevaluate situațiile excepționale în care cetăţenii români vor putea deţine, concomitent, fie un paşaport simplu electronic şi un paşaport simplu temporar valabile, fie două paşapoarte simple electronice valabile, precum și obligațiile ce le revin acestora. 

Actul mai prevede anularea informatică a pașapoartelor eliberate anterior persoanelor care au pierdut cetățenia română, în situația în care acestea nu au respectat obligația legală de a preda documentele de călătorie în termen de 5 zile de la data pierderii cetățeniei obligația legală de a preda documentele de călătorie în termen de 5 zile de la data pierderii cetățeniei.

Se reglementează și faptul că Direcția Generală de Pașapoarte este autoritatea care ține evidența cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024

Actul normativ aprobat de Guvern vizează protejarea persoanelor din categoriile vulnerabile, cu scopul de a le asigura, în continuare, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece.

În prezent, beneficiază de acest ajutor circa 800.000 de gospodării, la nivel național.

Astfel, s-a decis ca la stabilirea drepturilor la aceste forme de sprijin să nu fie luate în calcul majorările drepturilor de pensie și ale drepturilor salariale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Aceste majorări – cu 13,8% a punctului de pensie, respectiv cu 5% a salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 – ar fi pus o parte dintre persoanele din categoria consumatorilor vulnerabili de energie în situația de a le înceta dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie sau de a le primi în cuantumuri mai mici decât cele primite anterior, cu riscul de a nu-și mai putea plăti facturile.

Măsura de exceptare a majorărilor de drepturi de pensie și salariale intervenite de la 1 ianuarie la stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie se aplică pentru perioada rămasă din acest sezon rece, iar în situația în care furnizorii de energie termică, gaze naturale și energie electrică au stabilit deja debite, acestea se vor scuti la plată prin emiterea unei noi decizii a directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură aferente politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027

Actul normativ aprobat asigură un flux financiar constant la nivelul beneficiarilor prin stabilirea normelor în materia efectuării plăților, avansuri, garanții și debite, respectiv completarea fluxurilor financiare cu reglementări specifice situațiilor apărute în derularea fondurilor provenite din FEAMPA.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://madr.ro/comunicare/8819-masuri-pentru-o-buna-gestiune-a-fondurilor-destinate-sectorul-pescuit-si-acvacultura.html

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Actul normativ vizează acordarea unor ajutoare de stat pe baza unei scheme de susținere financiară, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, având ca obiective:

a) asigurarea unui grant financiar, pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023 – trimestrul I al anului 2024;

b) asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli cultivatori de usturoi, pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:https://madr.ro/comunicare/8822-ajutor-de-stat-pentru-compensarea-partiala-a-pierderilor-suferite-la-culturile-de-tomate-si-usturoi.html

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea unor acte normative

Ordonanța de Urgență a fost aprobată de Guvern.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Prin acest act normativ, Guvernul va restitui operatorilor de transport rutier, licențiați în România, suma de 13 bani pe litrul de motorină achiziționată, pentru stoparea creșterii prețurilor aferente operațiunilor de transport rutier de mărfuri sau persoane, care determină majorarea costurilor și pentru alte produse și servicii.

Vor beneficia de acest sprijin operatorii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone și despre cei care desfășoară activități de transport de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane.

Compensarea creșterii accizei la motorină se realizează prin restituirea trimestrială a sumelor menționate, operatorilor economici licențiați în România.

Ajutorul se acordă până la data de 31 decembrie 2024, iar bugetul total maxim estimat este de 180 de milioane lei. Plata ajutorului se face trimestrial, în baza unei cereri de compensare. Ajutorul se acordă pentru motorina achiziționată începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor, iar administrator al schemei de ajutor de stat este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

Actul normativ detaliază condițiile și documentele necesare pentru ca operatorii economici și vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru compensare.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19, afectaţi de creşterea ROBOR

Prin acest act normativ, se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare în perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață IMM Invest–Romania, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022.

Schema de minimis are rolul de a finanța diferențele de dobândă generate de creșterea ROBOR și care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare conform celor două acte normative.

Bugetul total al schemei este de 86,56 milioane lei, iar plata ajutorului de minimis se realizează până la data de 31 decembrie 2025.

Prin implementarea Programului se urmărește:

 • acordarea de ajutor de minimis unui număr de 9.200 de beneficiari;
 • menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, parte fundamentală a economiei românești;
 • asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plãții celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;
 • asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate  în cadrul programului;
 • acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Pot beneficia de prevederile prezentului program operatorii economici care nu au depăşit plafonul de ajutor de stat de 2,3 milioane de euro per întreprindere, la data acordării ajutorului de stat iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea sprijinului acordat în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul in lei a 300.000 de euro.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscale, şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024

Prin această Hotărâre, sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 de milioane de lei, credite de angajament și credite bugetare.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:https://madr.ro/comunicare/8820-schema-de-ajutor-de-stat-pentru-sectorul-cresterii-animalelor.html

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024

Actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024. Suma totală alocată este în valoare de 11,48 milioane lei (echivalentul a maximum 2,3 (milioane euro), iar cuantumul maxim  al  ajutorului de minimis de 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:https://madr.ro/comunicare/8821-s-a-aprobat-o-noua-schema-de-ajutor-de-stat-pentru-sustinerea-productiei-de-cartofi.html

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029, precum și pentru modificarea și completarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029

Prin acest act normativ, se aprobă planul de acțiune pentru implementarea strategiei de ecoturism și, de asemenea, modificarea criteriilor de recunoaștere a destinațiilor ecoturistice.

Scopul strategiei și al planului de acțiune al acesteia este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul destinațiilor în care natura și cultura locală ocupă un loc central și creșterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale și în prosperitatea populației locale.

Finanțarea necesară îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională a ecoturismului 2019-2029 se realizează în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinației în bugetele instituțiilor implicate, precum și din alte surse legal constituite, inclusiv prin programele cu finanțare europeană și PNRR.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenţie la infrastructură din cazarma 2645 Babadag”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor părţi din imobilele 2989 şi 3498 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaştereaAsociaţiei “ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE” ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării la Bucureşti a celei de a opta întâlniri a preşedinţilorcurţilor de apel din Uniunea Europeană, în perioada 12-14 iunie 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea poziţiei nr. 24 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – JudeţulIaşi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia Asigurare Logistică Integrată

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași”.

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sală de Sport Multifuncțională cu 3000 de locuri – structură preluată, str. Crișan, nr. 33, municipiul Slatina, județul Olt

Hotărârea de Guvern a fost adoptată

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna, Ilfov şi Satu Mare

Hotărârea de Guvern a fost adoptată

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Umbrăreşti, judeţulGalaţi

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşuluiŞtefăneşti, judeţulArgeş

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Gornet, judeţul Prahova

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2024 – 2027

Strategia Naţională Anti-Doping pentru perioada 2024-2027vizează, în principal,  prevenirea și combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj, prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanțe dopante, consolidarea poziției României ca partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport, dezvoltarea instituțională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.

Strategia respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi stabilește obiectivele generale și specifice, principalele direcții de acțiune, programele şi indicatorii de performanţă necesari pentru monitorizarea şi evaluarea eficienţeiactivităţii de prevenire și combatere a dopajului în sport, precum și a activității de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.

AgenţiaNaţională Anti-Doping va urmări extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu OrganizaţiaNaţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură şi Organizaţia Mondială pentru Sănătate, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Agenția Mondială Anti-Doping, Organizația Anti-Doping Central Europeană, Agenția Internațională de Testare.

Prezenta Strategie se implementează în intervalul 2023-2027 şi urmează Strategiei Naţionale Anti-Doping 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2018.

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate și asistență socială din cadrul instituțiilor publice locale

Prin acest memorandum, un număr de 2.010 de posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituțiilor publice locale vor putea fi ocupate prin concurs sau examen.

Este vorba despre posturi vacantate în cursul anului 2023.

A fot aprobată ocuparea tuturor celor 599 de posturi de medici solicitate.

În cazul posturilor de asistent medical, a fost aprobată ocuparea prin concurs sau examen a jumătate din numărul celor solicitate, iar pentru personal de specialitate medico-sanitar cu studii superioare (de pildă asistent social, farmacist, biolog etc), pentru categoriile de personal cu studii medii (registrator medical, statistician medical) și pentru personalul sanitar auxiliar (îngrijitoare, brancandier) au fost aprobate 30% din numărul posturilor solicitate.

Informații suplimentare:

Este a doua decizie de deblocare a posturilor în sectorul sanitar și al asistenței social luate de Guvern de la începutul anului.

În ședința din 11 ianuarie, au fost adoptate de Guvern două memorandumuri, unul propus de Ministerul Sănătății pentru spitale din subordinea ministerului, respectiv, unul propus de Ministerul Dezvoltării pentru spitale aflate în subordinea autorităților locale.

În total, a fost aprobată scoaterea la concurs a peste 7.600 de posturi, cu următoarea precizare: toate posturile de medic solicitate atât de către Ministerul Sănătății, cât și de către Ministerul Dezvoltării, au fost și atunci aprobate, în total peste 2.500 de posturi de medic în spitalele din România.

 • MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna martie 2024

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne pentru luna februarie 2024 la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile și rambursabile

Memorandumul a fost aprobat.

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al orașului Siret, județul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unui imobil în suprafață totală de 4.173 mp din domeniul public al UAT Siret în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrare Autorității Vamale Române

Guvernul a luat act de această notă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *