NN Asigurări lansează o asigurare cu achiziție 100% online care oferă 100.000 de lei pentru numai 36 de lei pe an în urma unui accident

0

NN Asigurări lansează o asigurare cu achiziție 100% online care oferă 100.000 de lei pentru numai 36 de lei pe an în urma unui accident auto din care rezultă decesul persoanei asigurate

NN Asigurări lansează Centura de Protecție NN, o asigurare care oferă protecție și sprijin financiar în situația accidentului rutier rezultat cu deces, dezvoltată în parteneriat strategic cu www.roviniete.ro. Asigurarea are un cost anual fix și poate fi cumpărată 100% online, simplu și rapid, sprijinind clienții să protejeze situația financiară a familiei în momente nefericite.

Noua asigurare se adresează persoanelor cu vârsta între 18 și 65 de ani care își doresc protecție atunci când pleacă la drum cu mașina, atât ca șofer, cât și ca pasager. Cu Centura de Protecție NN, clienții au liniștea că,în eventualitatea unui accident, familia se poate baza pe o sumă de bani pentru a se descurca mai ușor financiar.

„România continuă să înregistreze cel mai mare număr de decese din accidente rutiere din Uniunea Europeană[1] șidatele arată că multe familii sunt din ce în ce mai vulnerabile financiar în astfel de momente dificile. Asigurarea pentru accident autodin care rezultă decesulpersoanei asigurateeste o centură de siguranțăfoarte necesarăprin care clienții îi pot proteja financiar pe cei dragi atunci când este cel mai mult nevoie”, explicăRamona Juncu, Deputy General Manager NNAsigurări.

Asigurarea are două niveluri de protecție din care clienții pot alege, în funcție de nevoile financiare ale familiei. Pachetul Premium oferă 100.000 de lei pentru o primă de asigurare anuală de numai 36 de lei, iar pachetul Standard oferă 50.000 de lei pentru numai 26 de lei pe an.

Astfel, Centura de Protecție NN poate contribui la atenuarea deficitului de protecție din România. Într-o situație neprevăzută cum ar fi un accident sau o problemă de sănătate, o familie ar avea nevoie, în medie, de 132.000 de lei în plus față de resursele financiare disponibile pentru a-și menține standardul de viață, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) pentru 2022.Aproximativ 10.000 de familii care au pierdut pe cineva drag în urma unui accident sau a unei probleme de sănătate au beneficiat de sprijin financiar din asigurări în valoare totală de 337 de milioane de lei în 2022, mai arată datele UNSAR.


Centura de Protecție NN acoperă accidentele rutiere rezultate cu deces care au loc în România. Clienții beneficiază de protecție atât când sunt la volanul unui autoturism condus în scop personal, cât și atunci când sunt pasageri, indiferent dacă se află într-un autoturism personal sau unul folosit în scopuri profesionale, precum taxi sau ridesharing.

„Așa cum nu se urcă la volan fără o asigurare RCA și cumpără vignetele de care au nevoie simplu și rapid, online, șoferii trebuie să se gândească și la siguranța lor și să plece la drum cu Centura de Protecție NN. Prin parteneriatul cu NN, ne bucurăm să oferim clienților roviniete.ro o soluție atât de necesară, într-un proces la fel de simplu ca achiziția unei vignete”, a spus Radu Banzea, Director General Scala Assistance, compania care deține și operează roviniete.ro.

___

Despre NN România

NN este prima companie internațională de asigurări de viață care a intrat pe piața din România, în 1997, iar de 15 ani activează și pe segmentul pensiilor private, fiind lider pe piețele de profil. Totodată, NN s-a extins în ultimii ani în România și pe segmentele asigurărilor de sănătate și de locuință. În prezent, NN are aproximativ 500 de angajați și 1.600 de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări și susține peste 2,3 milioane de clienți de asigurări și pensii, un sfert din populația activă a României, să protejeze tot ceea ce contează mai mult pentru ei.

NN România este parte din NN Group, companie de servicii financiare cu o istorie de mai bine de 175 de ani la nivel internațional și o prezență puternică în 11 țări, având în total peste 16.000 de angajați și peste 20 milioane de clienți. NN Group este listat la bursa Euronext Amsterdam din 2014 și urmărește să fie lider de industrie recunoscut pentru experiența clienților, talente și pentru contribuția în societate.

Prin activitatea de business și investițiile în societate, NN îşi propune să genereze schimbări pozitive în viețile oamenilor, sprijinindu-i să creeze premisele unui viitor mai bun pentru ei și cei dragi lor. NN identifică soluții care răspund problemelor actuale ale societății și contribuie la implementarea acestora ori de câte ori are ocazia împreună cu parteneri din sectorul non-profit. Concret, compania susține inițiative importante care au ca scop crearea de oportunități economice pentru tineri și pentru familii defavorizate, dar şi accesul la educație şi servicii medicale pentru cei mai vulnerabili dintre noi.

www.nn.ro

Despre www.roviniete.ro și Scala Assistance

Website-ul roviniete.ro este deținut de Scala Assistance, companie care a intrat pe piața de profil în anul 2007, când a adus, pentru prima dată în România, conceptul de vânzare online a vinietelor. Compania condusă de Radu Banzea este acum printre cei mai importanți jucători locali din piața de profil, în cei 14 ani de activitate tranzacționând milioane de plăți pentru clienții săi. Scala Assistance SRL este autorizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) pentru vânzarea de roviniete și de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) pentru activitatea de distribuție asigurări.


[1]https://romania.representation.ec.europa.eu/news/siguranta-rutiera-ue-numar-de-decese-sub-nivelurile-anterioare-pandemiei-insa-progresele-raman-prea-2023-02-23_ro

NN Asigurari launches an insurance policy that can pe purchased 100% online, offering 100,000 lei for only 36 lei per year in the event of a car accident resulting in the death of the insured person

NN Asigurari launches the NN Safety Belt, an insurance policy that provides protection and financial support in the event of a car accident resulting in death, developed in a strategic partnership with www.roviniete.ro. The insurance has a fixed annual cost and can be purchased 100% online, quick and easy, supporting customers to protect their family’s financial situation in unfortunate moments.

The new insurance is addressed to people aged between 18 and 65 who want protection when traveling by car, both as driver or as passenger. With the NN Safety Belt, customers have the peace of mind that, in the event of an accident, their family can rely on a sum of money to manage financially.

“Romania continues to record the highest number of deaths from car accidents in the European Union[1], and data shows that many families are becoming more and more financially vulnerable in such difficult times. Insurance for car accidents resulting in the death of the insured person is a much-needed safety belt through which customers can financially protect their loved ones when it is most needed”, explains Ramona Juncu, Deputy General Manager of NN Insurance.

The insurance offers two levels of protection that customers can choose from, depending on the financial needs of their family. The Premium package provides 100,000 lei for an annual insurance premium of only 36 lei, while the Standard package offers 50,000 lei for only 26 lei per year.

This way, the NN Safety Belt can contribute to reducing the protection gap in Romania. In an unforeseen situation such as an accident or a health problem, a family would need, on average, an additional 132,000 lei beyond the available financial resources to maintain their standard of living, according to data from the National Association of Insurance and Reinsurance Companies in Romania (UNSAR) for 2022. Approximately 10,000 families who lost a loved one as a result of an accident or a health problem received financial support from insurance totaling 337 million lei in 2022, UNSAR data also shows.

The NN Safety Belt covers car accidents resulting in death that happen in Romania. Customers benefit from protection both when driving a vehicle for personal purposes, as well as when they are passengers, whether in a personal vehicle or one used for professional purposes, such as taxis or ridesharing.

“Just like drivers don’t get behind the wheel without an RCA insurance and make sure they purchase the vignettes they need easily and quickly, online, they should also consider their safety and travel by car with the NN Safety Belt. Through our partnership with NN, we are pleased to offer roviniete.ro customers such a necessary solution, in a process as simple as purchasing a vignette”, said Radu Banzea, General Manager of Scala Assistance, the company that owns and operates roviniete.ro.

___

About NN Romania

NN is the first international life insurance company to enter the Romanian market, in 1997, and has been active in the private pensions segment for 15 years, being a leader in its markets. At the same time, NN also expanded in recent years into the health and home insurance segments in Romania. NN currently has about 500 employees and 1,600 financial consultants and managers in its sales force and supports over 2.3 million insurance and pension clients, a quarter of Romania’s working population, to protect what matters most to them.

NN Romania is part of the NN Group, a financial services company with a history of more than 175 years of international operations and a strong presence in 11 countries, with a total of more than 16,000 employees and over 20 million clients. NN Group has been listed on Euronext Amsterdam since 2014 and is always there for its clients with responsibility and sustained commitments.

Through business activity and investments in society, NN aims to generate positive changes in people’s lives, supporting them to create the premises for a better future for themselves and their loved ones. NN identifies solutions that respond to the current problems in society and contributes to their implementation whenever it has the opportunity, together with partners from the non-profit sector. Specifically, the company supports important initiatives aimed at creating economic opportunities for young people and disadvantaged families, but also access to education and medical services for vulnerable categories.

www.nn.ro

About www.roviniete.ro and Scala Assistance

The website roviniete.ro is owned by Scala Assistance, a company that entered the field in 2007, bringing the concept of online sales of vignettes for the first time in Romania. Led by Radu Banzea, the company is now among the most important local players in the field, having transacted millions of payments for its customers in its 14 years of activity. Scala Assistance SRL is authorized by the National Company for Road Infrastructure Management (CNAIR SA) for the sale of vignettes and by the Financial Supervisory Authority (ASF) for the insurance distribution activity.


[1]https://romania.representation.ec.europa.eu/news/siguranta-rutiera-ue-numar-de-decese-sub-nivelurile-anterioare-pandemiei-insa-progresele-raman-prea-2023-02-23_ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *