BNR, balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2023

0

În perioada ianuarie – decembrie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22694 milioane euro, comparativ cu 26040milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2990 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 204 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 9 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 143milioane euro.

Contulcurent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– decembrie 2022Ianuarie– decembrie2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)137097163137-26040141918164612-22694
A. Bunurişiservicii122954141928-18974126120141900-15780
a. Bunuri86017118 064-32 04786 526115 583-29057
      b. Servicii3693723864130733959426 31713277
servicii de prelucrare a bunuriloraflateînproprietateaterţilor3 031160287132801443 136
– transport10195460655891057945995980
turism – călătorii44747382-290845948 459-3865
servicii de telecomunicații,      informaticeșiinformaționale9334369856361004241395903
– alteservicii990380181 8851109989762123
B. Venituriprimare721315726-8513824716751-8504
C. Veniturisecundare6930548314477 55159611 590
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 6587 milioane euro (comparativ cu10039milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6548milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 39 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 24 926milioane euro, până la 168 812 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 121 162 milioane euro la 31decembrie2023 (71,8 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31decembrie2023 nivelul de 47650 milioane euro (28,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,3 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian –dec. 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 31.12.2023p
1. Administrația publică57 845767398574
Numerar și depozite4703912875
  Titluri de natura datoriei*42 941611883773
   Împrumuturi14 16314 9571 574
   Credite comerciale și avansuri267199                          352
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 307133
 Numerar și depozite11                            13
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 306120
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 9731297313421
Numerar și depozite8 8808 55010138
  Titluri de natura datoriei1 96143302 965
   Împrumuturi000
  Alte pasive13293318
4. Alte sectoare278983087826535
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei800863  649
   Împrumuturi1281313 39512154
   Credite comerciale și avansuri140221630613397
   Alte pasive263314335
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**10012012389748663
II. Investiția directă: credite intra-grup437664491534026
Total datoria externă  (I+II) din care:143886168 81282689
    Termen scurt452484765060807
    Termen lung98638121162  21882  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilortitlurilor de stat, în valoare de 5,4 miliarde euro. ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4la sută în perioada ianuarie – decembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31decembrie2023 a fost de 5,6luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31decembrie2023 a fost de 97,4la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ulSeturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţişipoziţiainvestiţionalăinternaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţulinternaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţuluiinternaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţuluiinternaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţulinternaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, ExternalDebtStatisticsGuide for CompilersandUsers, (2014), Balance of Paymentsand International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 15martie 2024.


e date estimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *