Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 31 ianuarie 2024

0

 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGEpentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 prin care se asigură protecția persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule, îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA în cazul falimentului sau lichidării asigurătorilor care au încheiat contractele pentru persoanele responsabile de producerea prejudiciilor.

Modificările vizează în principal  următoarele aspecte:

-reglementarea dreptului persoanelor cu reședința în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române şi asigurătorii autorizați în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării, bazate sau nu pe insolvență a acestora;

-extinderea protecției furnizate de Fond și în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvență;

-eliminarea plafonului actual de 500.000 de lei, în cazul persoanelor prejudiciate RCA, plățile urmând a fi efectuate de către Fond în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA;

-reglementarea obligației Fondului de a rambursa către organismele similare din statele de reședință a persoanelor prejudiciate, a sumelor ce le-au fost achitate acestora în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii debitori persoane juridice române aflați în procedură de faliment sau în procedură de lichidare care nu este bazată pe insolvență.

Proiectul de lege vizează și definirea distinctă a persoanelor prejudiciate RCA în cadrul creditorilor de asigurări, pentru a asigura claritate în ceea ce priveşte, pe de o parte, faptul că plafonul actual de 500.000 de lei prevăzut de lege se menține numai în ceea ce privește plata creanțelor de asigurare rezultate din alte forme de asigurare decât contractele RCA, iar pe de altă parte, faptul că, în caz de lichidare, care nu este bazată pe insolvență, Fondul are obligații de plată doar către persoanele prejudiciate îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA.

Totodată, reglementează un mecanism de finanțare a Fondului prin accesarea de împrumuturi de la stat, în situații excepționale în care resursele financiare disponibile ale acestuia nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor datorate potrivit legii creditorilor de asigurări şi organismelor similare din alte state membre.

 1. ORDONANȚE
 1. ORDONANȚĂpentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Actul normativ a fost adoptat.

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 55 din Legea sănătăţii mintale şi a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea art. 55 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

Internările nevoluntare în cazul acestor bolnavi vor putea fi efectuate și în cadrul secțiilor de psihiatrie, nu numai în spitalele de psihiatrie care au condiții adecvate pentru îngrijiri de specialitate în condiții specific cum este în prezent.

Modificarea este justificată de existența secțiilor de psihiatrie atât în cadrul spitalelor de psihiatrie, cât și în cadrul spitalelor universitare, județene, municipale, clinice sau de urgență, astfel fiind creată posibilitatea creșterii accesului la astfel de servicii.

Menționăm că, solicitarea internării nevoluntare a unei persoane se poate face de către:

• Medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are în îngrijire această persoană

• Familia persoanei

• Reprezentanții serviciilor abilitate ale administrației publice locale

• Reprezentanții politiei; jandarmeriei, parchetului sau ai pompierilor

De asemenea, mai există și situația internării nevoluntare în caz de urgență situație în care medicul psihiatru, după evaluarea stării de sănătate mintală a persoanei aduse și după aprecierea oportunității internării nevoluntare, dispune internarea nevoluntară a pacientului si informează reprezentantul legal sau autoritatea tutelară.

 • ORDONANȚĂ privind inspecția tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

Actul normativ creează cadrul legal pentru inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai (cale ferată cu o singură șină) şi al transportului urban, suburban şi regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Crearea cadrului legal necesar va include cerințe tehnice detaliate privind inspecția tehnică a infrastructurii, a materialului rulant și a altor echipamente specifice.

Autoritatea Feroviară Română (AFER), din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, va efectua activitățile de inspecție tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Măsurile privind activitatea de inspecție tehnică și supraveghere sunt necesare pentru asigurarea siguranței și funcționalității optime a sistemelor de transport din domeniile feroviar, având în vedere frecvența în continuă creștere a accidentelor care au avut loc în ultimul timp în transportul feroviar și transportul urban pe șine, cu tramvaie.

 • ORDONANȚĂ privind aprobarea plăţii sumelor restante provenite din cotizaţii anuale către organizaţiiinternaţionale din domeniul transportului naval

Actul normativ a fost adoptat.

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe

Actul normativ prevede stabilirea unui plafon minimal al chiriilor stabilite după ponderarea acestora prin:

– aplicarea coeficienților de ierarhizare a localităților pe ranguri, stabilită conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV – a – Rețeaua de localități, şi a celor rezultați din veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni,

– aplicarea ponderărilor în funcție de venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în raport de salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, se stabilește că nivelul maxim al chiriei nu poate fi mai mic decât limitele stabilite prin noile dispoziții, deoarece au fost identificate situații în care chiria era mai mică decât noile limite propuse.

Actul normativ mai prevede excluderea de la procedura de vânzare a locuințelor destinate închirierii tinerilor specialiști din învățământ şi/sau sănătate, ținând cont de situațiile înregistrate la nivel local prin înstrăinarea acestor tipuri de locuințe după achiziția lor.

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale

Actul normativ modifică prevederilor articolelor 6 şi 6^1 din OG nr. 51/1998, în sensul clarificării anumitor aspecte cu privire la perioada de implementare a proiectelor culturale finanțate în baza acestei ordonanțe.

Astfel, noile modificări clarifică limitele temporale între care trebuie efectuate, de către beneficiar, cheltuielile aferente proiectului, şi pentru care, ulterior vor trebui prezentate documente justificative, în vederea decontării. Pentru eliminarea oricărei confuzii în privinţa intervalului de timp pentru care se decontează cheltuielile efectuate pentru proiectele culturale se impune precizarea expresă a faptului că, perioada de implementare a proiectului începe să curgă odată cu data semnării contractului de finanţare nerambursabilă cu autoritatea finanţatoare.

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Actul normativ aprobat de Guvern vizează modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000, în ceea ce privește:

 • asigurarea reglementării măsurilor speciale de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din Lista patrimoniului mondial și din Lista indicativă a României pentru Lista Patrimoniului Mondial, precum și a zonelor de protecție ale acestora;
 • clarificarea prevederilor referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea comitetelor de organizare UNESCO;
 • eficientizarea și simplificarea procedurilor de elaborare a programului de protecție şi gestiune;
 • flexibilizarea procedurii de aprobare a metodologiilor specifice, prin ordin al ministrului culturii.
 • ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecțiilor publice

Actul normativ vizează modificarea şi completarea Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecțiilor publice, în ceea ce privește reconfigurarea rolului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor (CNMC), precum și cu privire la funcționarea muzeelor și colecțiilor publice.

Ordonanța are în vedere clarificarea categoriilor de bunuri care pot face parte din patrimoniul muzeelor, respectiv bunuri clasate în patrimoniul cultural național mobil, în categoriile tezaur și fond; stabilirea rolului consultativ alCNMC, aceasta neavând personalitate juridică (în prezent Comisia emite avize), elaborarea normelor de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, precum și instituirea modelul unic al Registrului informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale, care se vor aproba prin ordin al ministrului culturii, și se vor publica în Monitorul Oficial

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

Actul normativ vizează modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, prin:

 • eficientizarea și descentralizarea activității privind întocmirea certificatele de clasare, prin transferul acestei activități de la Ministerul Culturii către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii;
 • eliminarea avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, precum și a aprobării Ministrului Culturii pentru împrumutarea bunurilor culturale mobile clasate de către instituțiile publice, în vederea organizării unor expoziții sau realizării unor proiecte culturale.
 • simplificarea circulației bunurilor culturale mobile în interiorul țării prin eliminarea avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și aprobării ministrului culturii, necesare la împrumutul bunurilor culturale mobile între instituții.
 • eficientizarea procesului de retrocedare a bunurilor culturale mobile pentru care există în acest sens hotărâri definitive ale instanțelor.
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța Guvernului vizează eficientizarea procesului de protejare a monumentelor istorice prin introducerea posibilității de notificare publică a deciziilor de clasare de urgență.De asemenea, este propusă o extindere a surselor de finanțare pentru Institutul Național al Patrimoniului pentru a diversifica portofoliul de investiții pe pot realiza.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea șicompletarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caractertemporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum șipentru implementarea unor măsuri de sprijin

Actul normativ instituie pentru sectorul agricultură şi industrie alimentară, măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare pentru o perioadă de 60 de zile, de la data intrării în vigoare a acesteia.

A fost modificată Anexa la ordonanța de urgenţă, în sensul în care au fost eliminate orezul – bob rotund – cu gramaj cuprins între 0,5 şi 1,5 kg, cozonacul, bulionul de roşii, margarina, drojdia, carnea tocată şi au fost adăugate untul până la 250 grame şi magiunul până la 350 grame.

Suplimentar a fost introdusă prevederea prin care au fost exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgenţă produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexă, utilizate ca materii prime în procesul de producție, prelucrare, procesare şi care fac obiectul relațiilor comerciale dintre producător -procesator, procesator -procesator.

Totodată, în contextul introducerii unui nou sector prioritar referitor la eficienţa energetică în agricultură şi care conduce la posibilitatea finanţării unor investiţii strategice gestionate de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, este necesară modificarea articolului 6 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată.

Propunerea de modificare este justificată de necesitatea introducerii în categoria de beneficiari privaţi a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, care vor putea accesa mai facil măsurile de sprijin finanţate din fonduri publice nerambursabile sau alte fonduri publice.

Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3bkJY

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Noua casă”

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, continuarea programului „Noua Casă” în 2024, cu un plafon total de garanții de 1 miliard de lei. Programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea și la maturizarea pieței imobiliare, precum și a pieței creditelor ipotecare.

Noua Casă 2024 se acordă în lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului pe care îl poți accesa este de:

• 66.500 euro – pentru locuințe al căror preț este de maximum 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%;

• 119.000 euro – pentru locuințe al căror preț este de maximum 140.000 euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%.

Programul este destinat persoanelor fizice care doresc să cumpere o locuință prin credit bancar garantat de stat. În anul 2023 au fost acordate 1.940 de garanții în valoare totală de 245,7 milioane lei, cu o valoare a creditelor de aproximativ 485 milioane de lei.  Din momentul lansării Programului Prima Casă, în anul 2009, până la finele lunii decembrie 2023, au fost acordate 333.219 garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 miliarde lei, ce au susținut credite în valoare de 63,8 miliarde lei.

În anul 2024 se vor putea înscrie în Program și finanțatori care nu au participat în Program în anul precedent. Ei au un termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii de Guvern să transmită către FNGCIMM cererile de înscriere în etapa 2024 a Programului, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare.

Programul „Noua Casă” a fost aprobat în anul 2020 sub o formă îmbunătățită pentru a permite achiziționarea unor locuințe mai spațioase, respectiv mai scumpe, dar a păstrat spiritul programului de succes „Prima Casă”, fiind în continuare cel mai accesat produs în domeniul imobiliar.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de  reorganizare/Restructurare și Retehnologizare a Societății IOR S.A. pentru perioada 2023-2025

Actul normativ a fost adoptat.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirealocurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum şi a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcții bugetare ,,Apărare, ordine publică şi securitate naţională”

Actul normativ a fost adoptat.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 aleHotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, modificarea Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Una din principalele modificări este menținerea pentru întreg semestrul I al acestui an a valorilor punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au fost valabile în semestrul al II-lea al anului 2023, așa cum s-a convenit în cursul negocierilor și consultărilor dintre CNAS și reprezentanții organizaţiilor reprezentative prevăzute de Legea nr. 95/2006.

Aceste valori sunt:

– Pentru punctul per capita: 12 lei;

– Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară: 8 lei;

– Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate: 4,5 lei;

Pentru claritatea reglementărilor s-a prevăzut explicit că, în asistența medicală primară, se decontează o singură consultație pe zi pentru o persoană, prin care este abordată în integralitate starea de sănătate a pacientului. Ca urmare a actului medical, medicul eliberează toate documentele necesare pacientului (rețete medicale, bilete de trimitere, recomandări etc.).

La medicina dentară, în semestrul I al acestui an se va menține aceeași sumă orientativă lunară pentru medicii stomatologi ca în semestrul al II-lea al anului trecut, respectiv 6.000 lei/lună pentru medicul specialist.

În asistența medicală spitalicească, pentru creșterea calității serviciilor acordate se reglementează că durata spitalizării de zi este de minim două ore, cu excepția serviciilor acordate pentru afecțiuni oncologice și hemato-oncologice și a celor acordate în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice, lista afecțiunilor pentru care analizele și investigațiile se pot efectua și după epuizarea valorii de contract a laboratoarelor se extinde cu boala cronică de rinichi, pentru coroborare cu Legea nr. 378/2023.

Pentru asigurarea continuității furnizării de servicii medicale pe toate palierele de asistență sanitară, începând cu 1 februarie contractele existente între furnizori și casele de asigurări de sănătate vor fi prelungite prin acte adiționale, în condițiile prevăzute în forma modificată a Contractului-cadru.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi subprefecților, aferente anului 2024

Actul normativ a fost adoptat.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

Actul normativ a fost adoptat.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi deproduse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţieilocuinţei acestora, distruse în incendiile produse în localitatea Mărăcineni, sat Căpăţâneşti, judeţul Buzău şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

Executivul a încheiat circuitul legal de aprobare pentruajutoarele umanitare interne de urgență, în valoare totală de 96.726,55 lei, exclusiv TVA, pentru protecția populației afectate și reconstrucția locuințelor acestora, distruse de incendiile care au avut loc în localitatea Mărăcineni, sat Căpățânești, județul Buzău, și în municipiul Craiova, județul Dolj, în datele de 21 august 2023, respectiv 7 septembrie 2023.

Ajutoarele vor fi acordate cu titlu gratuit, din rezervele de stat, și constau în materiale de construcție precum ciment, oțel beton, cărămidă, PC, lemn rotund.

Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. 

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii populației civile din Fâşia Gaza

Executivul a încheiat circuitul legal de aprobare pentru acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit,populației civile din Fâșia Gaza, în valoare de 6,073 milioane lei (fără TVA), exclusiv transportul.

Ajutorul umanitar constă în acordarea unor articole de cazarmament. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat, gestionate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), predarea acestora realizându-se în Aeroportul Internațional Otopeni.

Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului –  ANRSPS, în limita sumei de 7,22 milioane lei, inclusiv TVA.

Ministerul Afacerilor Externe întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vedere predării ajutorului la destinație.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 856.929.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru asigurarea veniturilor proprii necesare activității curente și finalizarea unor obiective de investiții în 55 de municipii din 37 de județe.

Actul normativ era necesar întrucât, în contextul actualei situații economice, unele unități administrativ-teritoriale se confruntă cu o criză financiară atât la nivelul activității proprii, cât și la nivelul operatorilor economici aflați în relații contractuale cu acestea, iar autorităților publice locale le este imposibil să asigure finanțarea și finalizarea unor obiective de investiții prioritare.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile

Guvernul aprobă prin această Hotărâre normele de aplicare privind măsurile de sprijin material de care vor beneficia anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027 în baza prevederilor art. XLVIII din OUG 115/2023.

Conform deciziei Guvernului, plafonul maxim de venituri până la care o persoană poate beneficia de sprijinul material sub formă de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde a fost majorat la 2.000 de lei, față de 1.700 anul trecut.

În anul 2024, tichetul social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni. Banii respectivi pot fi folosiți exclusiv pentru achiziționarea de alimente și mese calde și pot fi utilizați în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiari vor fi pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, precum și persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Printre beneficiarii acestei măsuri se vor număra, de asemenea, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei, familiile şi persoanele singure cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, precum și persoanele fără adăpost.

O altă măsură de sprijin aprobată începând din 2024 este ca persoanele din categoriile considerate vulnerabile să beneficieze și de un sprijin material sub formă de pachet cu alimente, în cuantum de maxim 125 lei, o dată la 6 luni.

Verificarea încadrării beneficiarilor acestor măsuri în limita de venituri lunare prevăzute prin această Hotărâre de Guvern se va face de către Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale prin instituțiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, cu sprijinul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală. În cazul persoanelor fără adăpost și al celor aflate în situații critice de viață, aceste verificări vor fi făcute de către autoritățile administrației publice locale.

Tichetele sociale pe suport electronic vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ – S.A, iar pachetele cu alimente vor fi distribuite cu sprijinul autorităților administraților publice locale.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea şi comunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Hotărârea aprobată de Executiv introduce criterii clare pentru evaluarea gravității incidentelor de securitate cibernetică, în funcție de impactul acestora asupra funcționării normale a rețelelor și sistemelor informatice. Acest lucru va permite o abordare mai eficientă și mai obiectivă în gestionarea incidentelor.

Astfel, se formalizează procesul de notificare a incidentelor de securitate cibernetică, stabilind termenele în care acestea trebuie raportate către autoritățile competente.

De asemenea, se oferă un cadru clar cu privire la tipul de informații care trebuie să fie incluse în aceste notificări.

Punerea în aplicare a acestor norme metodologice va aduce mai multă claritate și va eficientiza procesul de gestionare a securității cibernetice în România. Aceasta va asigura un nivel mai ridicat de protecție pentru rețelele și sistemele informatice, va îmbunătăți capacitatea de răspuns în cazul incidentelor de securitate cibernetică și va contribui la dezvoltarea unui mediu cibernetic mai sigur pentru toți utilizatorii.

Noile reglementări introduc un sistem mai riguros de notificare a incidentelor de securitate, cu termene bine definite și proceduri clare. Autoritățile vor putea astfel să ia măsuri prompte și eficiente pentru a contracara amenințările la securitatea cibernetică, limitând potențialul daunelor.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea normelormetodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanțarea debază a unităților de învățământ preuniversitar de stat
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea normelormetodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanțarea debază a unităților de învățământ preuniversitar particular şi confesional acreditate și autorizate, fără taxă

Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile de natură salarială, pentru învățământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat și autorizat, crește în anul 2024 cu 38% față de nivelul din 2023, respectiv de la 6.834 lei la 9.431 lei, potrivit unor acte normative adoptate astăzi de Executiv. Este cea mai mare creștere de la adoptarea mecanismului de finanțare per antepreșcolar/preșcolar/elev în sistemul de învățământ preuniversitar. Prin aplicarea coeficienților de diferențiere, valoarea costului standard poate ajunge, de exemplu, pentru  nivelul antepreșcolar, la 23.150 lei.

De asemenea, costul standard per antepreșcolar/preșcolar/ elev privind cheltuielile cu formarea continuă și cheltuieli cu bunuri și servicii, care crește cu 13,8%, respectiv de la 570 lei la 649 lei, peste media creșterilor anuale aplicate de la adoptarea mecanismului de finanțare per antepreșcolar/preșcolar/elev. Și în acest caz valorile pot fi superioare, în funcție de tipul de unitate, mediul urban/rural și zona de temperatură în care este încadrat fiecare județ. Se obțin astfel valori de până la 1.058 lei în cazul nivelului antepreșcolar.

 • MEMORANDUMURI
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la Consorţiul pentru o infrastructură centraleuropeanăde cercetare/ Central European ResearchConsortium (CERIC-ERIC) în condiţiile statutuluiCERIC-ERIC modificat

Actul normativ aprobă contribuția indicativă a României în valoare de 77.000 de euro pentru anul 2024 la CERIC-ERIC.

Contribuția financiară a României la CERIC-ERIC va fi plătită de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, sub formă de cotizație, din fondurile de la bugetul de stat, începând cu anul 2024.

CERIC-ERIC reprezintă o infrastructură europeană de cercetare distribuită care, prin intermediul unei platforme unice, integrează și oferă acces la o serie de instalații științifice analitice dintre cele mai avansate la ora actuală în Europa, pentru a sprijini proiecte științifice și aplicații industriale în domeniul științei materialelor și nanotehnologiei, cu un accent deosebit pe materiale pentru energie, precum și în domeniul științelor vieții.

Obiectivul CERIC-ERIC este de a contribui la programele și proiectele europene de cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative de înalt nivel, reprezentând astfel o valoare adăugată pentru dezvoltare Spațiului europene de cercetare (SEC) și pentru potențialul său de inovare, stimulând în același timp impactul favorabil asupra dezvoltării științifice, industriale și economice.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prognozelor pentru anii 2024 şi 2025 cu privire la contribuția UE aferentă perioadelor de programare financiară 2014-2020 şi 2021-2027

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, negocierii şi semnării Memorandumului de înțelegere între MinisterulApărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniulapărării

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate Ministerului AfacerilorInterne pentru luna ianuarie 2024 la titlul II „Bunuri și servicii”

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare pentruluna ianuarie 2024 aferente Ministerului Educaţiei

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Municipiul Bucureşti, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a

mediului, sănătăţiipopulaţiei şi dezvoltării durabile

Memorandumul are drept scop demararea demersurilor necesare în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat (SACET) în Municipiul Bucuresti, prin fuziunea dintre Societatea Electrocentrale București S.A. („ELCEN”) și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. („CMTEB”).

În acest sens este necesară:

a) Efectuarea unei analize de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  cu privire la cadrul legislativ aplicabil serviciului public de alimentare cu energie termică (Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,  Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și normele secundare și terțiare aferente) pentru a fi identificate modificările și completările legislative necesare pentru ca, în urma realizării fuziunii dintre ELCEN și CMTEB societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București (respectiv producere, transport, distribuție și furnizare energie termică), prin gestiune directă, prin cesionarea Contractului nr. 7/29.11.2019, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov și CMTEB, cu toate drepturile și obligațiile izvorâte din acest contract și din legislația aplicabilă, deținute de  CMTEB. Această analiză se propune a fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației („MDLPA”), în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului Memorandum.

b) Modificarea și/sau completarea actelor normative identificate de MDLPA conform pct. a), care să permită ca societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua, după finalizarea procedurii de fuziune, prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București. Termenul propus pentru realizarea acestui obiectiv este de 60 de zile de la data finalizării etapei prevăzute la pct. a).

c)Transmiterea de către Ministerul Energiei a unei solicitări, către Primarul General al Municipiului București, pentru exprimarea unui punct de vedere si a unui  acord de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre ELCEN și CMTEB în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti.

Fuziunea se va realiza  cu condiția ca, la data fuziunii, toate creanțele ELCEN deținute împotriva C.M.T.E.B. să fie achitate.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna ianuarie2024

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe lunaianuarie 2024

Memorandumul a fost aprobat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *