Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 18 ianuarie 2024

0

Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 18 ianuarie 2024

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂDE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 (PRIMA LECTURĂ)

Actul normativ analizat de Guvern în PRIMĂ LECTURĂ stabilește unele măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023.

Proiectul de act normativ are în vedere recunoașterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamități naturale în agricultură, precum și un moratoriu în contractele de credit sau leasing ale producătorilor agricoli pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024, prin care se propune amânarea plății unor obligații contractuale ale debitorilor, respectiv ale producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică, care pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a creanțelor restante acumulate, precum și a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor.

Beneficiarii acestei Ordonanțe de Urgență sunt producătorii agricoli care au încheiat contracte de credit, respectiv leasing cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Totodată, de prevederile prezentului act normativ beneficiază debitorii ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de starea de calamitate naturală în agricultură cauzată de seceta pedologică, sens în care debitorii prezintă creditorilor procesele – verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiate conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern are în vedere modificarea și completarea unor acte normative referitoare la categoriile de permis de conducere disponibile în România pentru tractoare și vehicule agricole.

Actul normativ vizează următoarele aspecte:

1. Echivalarea permisului categoria B cu permisul Tr1, categorie nou introdusă, care va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de 40 km/h pe drumurile publice.

2. Înscrierea echivalării categoriilor B și Tr cu categoria Tr1 în permisul de conducere pentru noile emisiuni, dar nu mai devreme de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, fără examinare de către autoritatea competentă.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://www.madr.ro/comunicare/8716-masuri-legislative-pentru-conducatorii-de-utilaje-agricole.html

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorină și kerosen

Actul normativ stabilește o perioadă de tranziție până la 1 iunie 2024 în care să poată fi utilizat în continuare marcatorul Solvent Yellow 124 pentru marcarea motorinei, păcurei și produselor asimilate acesteia din punctul de vedere al nivelului accizelor.

Modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesară având în vedere imposibilitatea conformării, după data de 18 ianuarie 2024, la cerințele Deciziei Comisiei Europene de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen, prin înlocuirea actualei substanțe folosite pentru marcarea motorinei utilizate și care beneficiază de scutirea plății accizei, respectiv Solvent Yellow 124, cu noul Euromarcator, cu denumirea comercială ACCUTRACE™ PLUS.

Pentru egalitate de tratament, aceeași măsură a fost instituită și pentru păcură și produsele energetice asimilate acesteia din punctul de vedere al accizelor.

 1. ORDONANȚE
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Modificarea OUG nr. 186/2016 vizează reglementarea în mod predictibil a relației de parteneriat de dezvoltare a căilor de comunicație rutieră stabilită între autoritățile publice locale și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În acest sens, se modifică alineatul (1) al art. XV, prin introducerea sintagmelor „indiferent de sursa de finanțare”, „drumurilor de interes local sau județean”. De asemenea, este introdusă posibilitatea preluării documentațiilor tehnico-economice de la autoritățile locale cu titlu gratuit, acolo unde este cazul, și utilizarea celor deja realizate, nefiind necesară realizarea unora noi, care ar necesita timp și costuri suplimentare.

Astfel, pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport, indiferent de sursa de finanțare, care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților/drumurilor de interes local sau județean la autostrăzi, drumuri expres și /sau drumuri naționale,  administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pentru realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, sau a transferului cu titlu gratuit a documentațiilor tehnico-economice deja realizate, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport.

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

Actul normativ clarifică unele aspecte privind efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum și corelarea unor dispoziții privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale.

Prin aceste modificări, se exceptează de la obligația de a efectua inspecția tehnică periodică vehiculele lente, respectiv vehiculele a căror viteză maximă constructivă este de până la 25 km/h.

Totodată, se stabilește efectuarea la 6 luni a inspecției tehnice periodice a tuturor autovehiculelor care desfășoară activitatea de RENT CAR, deci atât autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de închiriere, cât şi autovehiculelor utilizate pentru serviciul de închiriere.

Ordonanța clarifică și unele dispoziții care reglementează examinarea persoanelor care intenționează obținerea atestării inițiale pentru conducători auto transport persoane sau transport marfă.

Comunicatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: https://www.mt.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/5061-comunicat18012024

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Ordonanța instituie cadrul legal necesar întreținerii șanțurilor, rigolelor, podețelor, plantațiilor, trotuarelor, căilor pietonale, pistelor pentru bicicliști sau a altor asemenea pentru toate categoriile de drumuri publice, având în vedere faptul că în prezent se prevăd astfel de obligații doar în sarcina autorităților rurale.

De asemenea, se stabilește modalitatea de suportare a costurilor legate de lucrările efectuate la rețelele de utilități, respectiv de către beneficiarul lucrărilor și de către operatorii economici care dețin aceste rețele.

Alte modificări se referă la modalități de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierei. De exemplu, se acceptă, în exercitarea actului de control, rezultatele măsurărilor prin cântărire obținute cu ajutorul mijloacelor de măsurare aparținând autorităților competente din statele membre ale UE cu care România are deschise puncte de trecere a frontierei, în baza acordurilor bilaterale încheiate între părți. Totodată, se acordă unele intervale de depășire a maselor maxime admise total și pe axe și a dimensiunilor până la care nu se aplică sancțiuni contravenționale și nu se impune autorizarea circulației acestor autovehicule.

Comunicatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: https://www.mt.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/5061-comunicat18012024

 • ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

Actul normativ vizează acordarea unui grant direct întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor de producție, recoltare, transport și depozitare a recoltei agricole vegetale primare obținută la culturile înființate în toamna anului 2022, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Grantul direct din cadrul prezentei scheme reprezintă o plată compensatorie pe suprafață care constă în echivalentul în lei a 100 euro/hectar, care se acordă unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru suprafețe de teren arabil cultivate în toamna anului 2022, pentru un număr maxim de 162.640 beneficiari.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://www.madr.ro/comunicare/8715-sprijin-acordat-sectorului-vegetal.html

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Prin această Hotărâre, Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și a introdus o nouă modalitate de acordare, respectiv cardul electronic de carburant.

Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant și/sau pentru încărcarea mijloacelor de transport electrice sunt în valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

Comunicatul Ministerului Muncii: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/7162-20240118_cp-transport-gratuit-persoane-dizabilitati

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Prin această Hotărâre se reorganizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea aplicării măsurilor dispuse prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Noua structură organizatorică a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene are în vedere atât aplicarea măsurilor dispuse prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cât și recomandările Autorității de audit cu privire la nevoia de întărire a capacității administrative a structurilor din cadrul MIPE implicate în managementul programelor finanțate din fonduri europene, care rămâne o prioritate şi pentru perioada de programare 2021-2027

Astfel, prin reorganizare, se diminuează numărul de posturi din cadrul Ministerului de la 2.343 la 2.166 posturi, exclusiv demnitarii și cabinetele aferente acestora, prin desființarea unui număr de 177 funcții publice vacante.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 26 octombrie 2023 şi la Paris la 13 decembrie 2023, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul cadru de Împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

Actul normativ prevede amendarea acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, respectiv modificarea Anexei 1 la acord în sensul extinderii datei limită de închidere a proiectului, respectiv a datei de finalizare a lucrărilor cu 2 ani, de la 31 decembrie 2023 până la 31 decembrie 2025.

Modificarea este necesară pentru finalizarea obiectivele de investiţii rămase de executat, în principal lucrări complexe de asigurare a surselor de apă şi protecție împotriva inundațiilor, care nu pot fi finalizate în termenul stabilit.

Acordul-cadru de împrumut a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.163/2008, iar implementarea proiectului se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), prin Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR).

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind tipurile de informații şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Potrivit noilor reglementări, începând cu anul 2024, diploma de absolvire a liceului precum și certificatul de acordare a definitivării în învățământ urmează să conțină ca element distinctiv un cod QR, urmând ca această măsură să fie extinsă cu anul școlar 2024-2025 pentru toate formularele actelor de studii.

Actul normativ aprobat de Guvern menține formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenților din sistemul românesc de învățământ agreate pe piața muncii din țările Uniunii Europene. Astfel, absolvenților învățământului preuniversitar li se va elibera diploma de merit de către unitatea de învățământ și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar i se va elibera un certificat de formare continuă a personalului didactic.

Organizarea de către unitățile de învățământ a cursului pregătitor pentru învățarea limbii române presupune elaborarea unui nou act de studii ”Certificat de competență lingvistică”.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018

Actul normativ stabilește salariile de bază pentru fiecare funcție de conducere pe fiecare grad și fiecare categorie de unitate de învățământ, eliminând inechitățile salariale în ceea ce priveşte funcțiile didactice de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar, respectiv director, director adjunct, contabil-şef, secretar-şef, cu nivel de studii superioare (S).

Principiul stabilit pentru funcțiile didactice de conducere este acela ca salariile de bază ale acestor funcţii să fie peste nivelul maxim al salariilor de bază de execuţie cu dirigenţie.

În acest an, pentru directori şi directori adjuncţi, faţă de salariul brut din decembrie 2023, creşterea brută medie totală va fi de peste 36%, din care creşterea brută medie în luna ianuarie va fi de 30%. La această creștere se adaugă sporul de suprasolicitare neuropsihică (10%). După caz, se poate acorda și gradația de merit (25%).

De exemplu, în luna ianuarie 2024, salariul de bază pentru funcțiile de conducere de director va fi cuprins între 10.590 lei şi 11.242 lei, iar în luna iunie 2024, între 11.260 lei şi 11.812 lei.

Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în actul normativ a fost stabilit avându-se în vedere complexitatea şi diversitatea activităților personalului care ocupă aceste funcții.

Salariile de bază pentru funcţiile de conducere, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice, nu depășesc salariul de bază maxim prevăzut în OUG nr. 128/2023.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modalității de decontare a cheltuielilor de transport, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune

Prin acest act normativ se dă posibilitatea autorităților locale să prevadă, în bugetele proprii, sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a primarului.

Această măsură a fost necesară întrucât, la nivelul comunelor, este dificilă angajarea personalului din cauza cheltuielilor pe care le generează deplasarea angajaților.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ – teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung- Braşov, km 13+800 – km 42+850, km 54+050 – km 128+250″

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizare DN 73 Pitești-Câmpulung-Brașov”, Executivul a aprobat suma de 3 milioane lei, pentru un număr de 48 de imobile proprietate privată, în suprafață totală de 16.313 mp.

Suma aferentă despăgubirilor va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Timişoara Vest”, judeţul Timiş

Obiectivul de investiție are ca scop crearea unei căi de comunicație modernă realizând conexiunea între DN Centura Timișoara și Varianta de ocolire Timișoara Sud (aflată în execuție), pentru dezvoltarea regională a zonei, fluidizarea traficului, creșterea siguranței utilizatorilor, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării.

Sectorul de vest al Variantei de ocolire Timișoara face parte din rețeaua TEN – T centrală.

Au fost aprobați următorii indicatori tehnico-economici: lungime traseu 13,906 km.Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) se ridică la 2,27 miliarde lei, cu o durată de execuție a lucrărilor de 24 de luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea înființării pe lângă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră a unor activități finanțate integral din venituri proprii

Acest act normativ dă posibilitatea Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră să finanțeze noi activități din venituri proprii încheiate conform acordurilor cu operatorii care permit reportarea acestor venituri pentru anul următor.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, în domeniul public al oraşului Săveni, judeţul Botoşani

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poştale şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153439, comasarea la poziţia cu nr. M.F. 153439, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor lași

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind numirea doamnei Manea Tonița în funcţia de subprefect al județului Ialomița

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • MEMORANDUMURI
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la Fondul european voluntar de solidaritate pentru managementului traficului aerian prin care vor fi sprijinite Ucraina şi Republica Moldova în susţinerea unor costuri ale furnizorilor serviciilor de navigaţie aeriană din cele două state, aferente anului 2024, în conformitate cu Decizia nr. 23/114 a Comisiei permanente a Organizaţiei Europene pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene / EUROCONTROL

Memorandumul aprobă participarea României, și în 2024, la Fondul european voluntar de solidaritate pentru managementul traficului aerian. Fondul a fost înființat pentru a susține o parte din costurile furnizorilor de servicii de navigație aeriană din Ucraina și Republica Moldova, puternic afectați din cauza conflictului armat din Ucraina.

 • MEMORANDUM cu tema: Negocierea unui instrument internațional pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia, la 16 mai 2005, şi participarea delegaţiei României la negocieri

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării proiectului de Memorandum de înțelegere pentru promovarea cooperării în domeniul afacerilor și definirea unor domenii economice de interes între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Ministerul Industriei și Comerțului din Republica Socialistă (R.S.) Vietnam

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor de încheiere a unui Memorandum de Înţelegere privind Centru Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Efectuarea de redistribuiri în cadrul limitei de credite de angajament aprobată pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru încadrarea unui număr de 115 posturi vacante de personal civil contractual – medici şi asistenţi medicali din cadrul unor structuri subordonate Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pentru luna ianuarie 2024 Ministerului Afacerilor Interne

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament pentru luna ianuarie 2024

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTE
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean lași, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului laşi, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Operei Naţionale Române Iași

Guvernul a luat act de această notă.

 • PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 inițiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *