BNR, balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2023

0

În perioada ianuarie – noiembrie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 200 milioane euro, comparativ cu 24331milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3510 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 552 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 320 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 251milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– noiembrie 2022Ianuarie– noiembrie2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)125 753150084-24331130677150877-20200
A. Bunuri şi servicii112 865130210-17345117030130313-13283
a. Bunuri79727108 811-29 08480 744106 318-25574
      b. Servicii331382139911739362862399512291
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2786145264130191322887
– transport930642055101969242045488
turism – călătorii39736705-273242887733-3445
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale831233035009916237675395
– alte servicii876170411 7201012581591 966
B. Venituri primare670614909-8203745415337-7883
C. Venituri secundare61824965121761935227966
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 6313 milioane euro (comparativ cu9547milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5996milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 317 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 20 093milioane euro, până la 163 979 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 116 965 milioane euro la 30noiembrie2023 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 18,6 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30noiembrie2023 nivelul de 47014 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,9 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian –noi. 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 30.11.2023p
1. Administrația publică57 845732287260
Numerar și depozite4707192174
  Titluri de natura datoriei*42 941579603319
   Împrumuturi14 16314 3401 445
   Credite comerciale și avansuri267205                          322
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 314133
 Numerar și depozite11                            13
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 313120
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 9731202911347
Numerar și depozite8 8808 1449305
  Titluri de natura datoriei1 9613 7801 759
   Împrumuturi000
  Alte pasive132105283
4. Alte sectoare278983033525242
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei8008471 868
   Împrumuturi1281313 54410806
   Credite comerciale și avansuri140221566412260
   Alte pasive263280308
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**10012011890643982
II. Investiția directă: credite intra-grup437664507331002
Total datoria externă  (I+II) din care:143886163 97974984
    Termen scurt452484701455208
    Termen lung98638116965  19776  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilortitlurilor de stat, în valoare de 2,9 miliarde euro. ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30noiembrie2023 a fost de 5,5luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30noiembrie2023 a fost de 96,0la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

e date estimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *