Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 28 decembrie 2023

0

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se modifică art.13 alin.(3) din OUG nr.97/2005 astfel încât și cărțile de identitate emise după data de 31 decembrie 2023 să aibă în continuare valența unor documente de călătorie. Măsura este luată pentru a nu îngrădi dreptul la libera circulație a cetățenilor până la punerea în circulație, la nivel național, a cărții electronice de identitate,

Astfel, „cărţile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, vor constitui document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie, în condiţiile stabilite de reglementările europene.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

Actul normativ modifică o serie de prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 ce reglementează cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și din Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane.

Conform Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, România are la dispoziție peste 51 de miliarde de euro, din care aproximativ 35,2 miliarde de euro alocate prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), suma de aproximativ 24,1 miliarde de euro reprezintând alocarea pentru Politica de Coeziune.

Modificările operate au ca scop eliminarea riscului de blocaj financiar la nivelul beneficiarilor cu consecințe negative asupra fluxului financiar la nivelul proiectelor, astfel încât să fie eliminat riscul dezangajării resurselor disponibile alocate prin implementarea politicii de coeziune.

Scopul demersului legislativ este acela de a asigura cadrul legal adecvat pentru procesul de închidere a programelor operaționale 2014-2020, cu maximizarea absorbției fondurilor alocate în această perioadă de programare.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

Ordonanța de urgență a fost aprobată.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă a Societăţii Complexul Energetic “Valea Jiului” -S.A.

Ajutorul de stat, în valoare de 349,9 milioane lei, se acordă pentru luna decembrie 2023 și pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024 și este destinat activităților de închidere şi punere în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan şi a unităților/instalațiilor necesare pentru închiderea şi punerea în siguranță a zăcământului în procesul de închidere a minelor de cărbune.

Comunicatul Ministerului Energiei: https://bitly.ws/37GcU

 • ORDONAȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice

Din activitățile derulate în cadrul proiectului “Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental”, din consultările cu principalii furnizori de servicii de cloud, precum și din consultările și analizele efectuate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, până la acest moment, a rezultat necesitatea modificării și completării OUG 89/2022, pentru:

–        detalierea, clarificarea și completarea rolurilor și responsabilităților tuturor partenerilor implicați în implementarea cloudului guvernamental, respectând însă arhitectura și opțiunile optime pentru funcționarea acestuia. Astfel, rolurile și responsabilitățile vor fi mai clar definite atât în zona de implementare a proiectului, cât și ulterior, în administrarea și operaționalizarea infrastructurii cloudului guvernamental;

–        ⁠detalierea celor două componente ale cloudului privat guvernamental, în conformitate cu principiile cloud first asumate de România atât la nivel de reformă, cât și de investiții;

–        ⁠asigurarea în mod unitar a securității cibernetice a cloudului Guvernamental, în contextul internațional actual și nevoia urgentă de creștere a rezilienței capabilităților sistemelor și rețelelor informatice ale statului român.

Completările și modificările aduse nu aduc atingere principiului ireversibilității refomelor și/sau investițiilor, având în vedere că implementarea Jalonului 153 a fost inclusă în Cererea de plată nr.2 și aduc o garanție suplimentară pentru implementarea în termenele din PNRR a investițiilor.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și cei ai Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, care au încheiat contracte de finanțare, pot solicita prelungirea cu maxim șase luni a perioadei de aplicare a clauzei suspensive. Pentru aceasta, trebuie să depună o declarație pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor necesare nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/37GKB

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

Pentru a veni în sprijinul fermierilor români și a proteja activitățile lor economice și locurile de muncă din acest sector, Guvernul a completat mecanismul de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole.

Astfel au fost aprobate următoarele modificări:

–        introducerea făinii de grâu sau de meslin și a zahărului din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, printre produsele agricole care fac obiectul importului din Ucraina;

–        introducerea categoriilor de operatori economici care pot efectua importurile de produse mai sus menționate, respectiv operatorii din industria morăritului și cei din industria zahărului;

–        prelungirea aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2023 de la 31 decembrie 2023 până 30 iunie 2024.

Sunt decizii stabilite în consultare cu asociațiile de fermieri și în beneficiul agricultorilor români.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/37GK7

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Prin modificarea Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern sunt avute în vedere, în principal, următoarele aspecte: 

 • Reducerea birocrației și realizarea unei structuri organizatorice moderne, flexibile conform procesului de revizuire strategică a apărării, a experienței acumulate în monitorizarea activității de compensare, a lecțiilor învățate și a bunelor practici din sfera comunitară și euroatlantică.
 • Reglementarea operațiunilor de cooperare tehnologică şi industrială ca măsuri identificate pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României ce urmăresc menținerea și dezvoltarea bazei tehnologice a industriei naționale de apărare și menținerii capacității operaționale aparținând Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA).
 • Elaborarea și implementarea de planuri de acțiune subsecvente și se identifică soluții focalizate în special pe cooptarea industriei românești în implementarea planului multianual de înzestrare și retehnologizarea acesteia pentru asigurarea unei reziliențe militare industriale pragmatice.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unui termen

În anul 2024, pentru categoriile de funcții de demnitate publică pentru care nu este reglementat nivelul de salarizare prin OUG 115/2023 indemnizațiile sunt înghețate la nivelul actual, respectiv luna decembrie 2023.

De asemenea, prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern a fost stabilit personalul din sistemul public pentru care nu se va aplica majorarea cu 5% a drepturilor salariale începând cu ianuarie 2024. Este vorba despre personalul care a beneficiat de majorări salariale în acest an, în baza legii – precum personalul din Ministerul Finanțelor, ANAF, Autoritatea Vamală Română, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele teritoriale de sănătate.

În aceeași categorie intră și personalul din sistemul de justiție care a beneficiat în cursul anului 2023 de majorarea salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare prin acte administrative emise de ordonatorii de credite.

Alte prevederi au în vedere întărirea disciplinei financiare a operatorilor de stat.

Întrucât bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă principalul instrument de previziune și urmărire a echilibrului financiar anual al operatorilor economici, prin actul normativ adoptat de Guvern se stabilește că bugetele de venituri și cheltuieli să fie transmise la Ministerul Finanțelor în vederea avizării în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat și se aprobă în termen de 150 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

În cazul operatorilor economici nou înființați, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

O altă prevedere a Ordonanței de Urgență are în vedere prorogarea până la 30 iunie 2024 a termenului de implementare la nivelul agențiilor/autorităților/instituțiilor publice autonome a măsurilor stabilite prin Legea 296/2023.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară

Salariile personalului din învățământ vor fi majora potrivit consultărilor derulate de Guvern cu reprezentanții sindicatelor din domeniu.

Comunicatul Ministerului Educației: https://bitly.ws/37Gw7

Actul normativ stabilește și ajustări ale salariului de bază pentru unele categorii de personal bugetar din sănătate, cultură, muncă, agricultură și statistică, precum și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituțiilor prefectului.

Astfel, personalul din instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, din Institutul Național de Statistică, direcțiile județene de sănătate publică și direcțiile județene de cultură, care în prezent este salarizat la nivel teritorial, va avea salariile de bază la nivelul administrației publice centrale, în două tranșe egale.

Angajații din prefecturi vor beneficia de drepturi salariale aferente Secretariatului General al Guvernului, tot în două tranșe egale.

 Ordonanța de Urgență adoptată de Executiv mai prevede și echivalarea salariului de bază pentru personalul clerical din spitale cu cele acordate psihologilor din unitățile medico-sociale.

Adoptarea acestor măsuri asigură respectarea principiului constituțional al egalității în fața legii, în sensul că nivelul maxim al salariului de bază trebuie să fie același pentru tot personalul care beneficiază de aceleași condiții de muncă, indiferent de instituția și autoritatea publică în care își desfășoară activitatea.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind stabilirea tarifelor de primă maxime și alte măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

Prin Hotărârea aprobată de Guvern s-a stabilit înghețarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate și practicate de către aceștia la data de 28 februarie 2023. Tarifele pot fi ajustate cu maximum 6,8%, reprezentând prognoza ratei anuale a inflației la sfârșitul trimestrului II 2024 publicată de către Banca Națională a României.

Prin aplicarea acestei măsuri se combate creșterea excesivă a preţurilor ce poate avea loc brusc pe fondul dezechilibrelor anterior descrise și stabilizarea graduală a pieței de asigurări RCA în vederea evitării propagării efectelor negative în alte sectoare ale economiei naționale.

Se instituie un mecanism transparent de stabilire a despăgubirilor acordate pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

În acest caz, Guvernul poate interveni pentru o perioadă de timp limitată prin stabilirea modului de determinare a primelor practicate de către asigurătorii RCA astfel încât împrejurările care determină situația de criză să fie depășită.

Tarifele de primă maxime adoptate prin prezenta hotărâre se vor aplica de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de 6 luni pentru contractele RCA încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.

 • HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023 – 9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. ,,Călători” – S.A., precum şi stabilirea unor condiţionalităţi, în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Tren metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu -Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național de interes național ”Tren metropolitan – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou Cluj”, Guvernul a aprobat suma de 283,2 milioane lei, aferentă unui număr de 486 imobile.

Prin construcția acestei lucrări se va asigura un mijloc de transport public eficient în a prelua cererea de transport, se va reduce timpul de deplasare al cetățenilor, va crește siguranța utilizatorilor și reducerea numărului de accidente rutiere.

 • HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activităţii societăţilor prestatoare de servicii de proiectare şi performanţă energetică

Actul normativ creează cadrul-legal necesar pentru facilitarea investiţiilor în eficiență energetică în industrie și în cadrul activităților gestionate de instituțiile centrale și locale.

Astfel, hotărârea prevede elaborarea cadrului legal de reglementare a societăţilor de servicii energetice de tip ESCO, precum şi a modelului de contract-cadru de servicii, obligaţie ce revine Ministerului Energiei conform dispoziţiilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. Prin actul normativ, se aprobă etapele procedurii de contractare a serviciilor de proiectare şi performanță energetică la nivelul operatorilor industriali şi a unităților administrativ-teritoriale.

Prin aprobarea modelului-cadru de contract, ministerul asigură existenţa unui cadru unitar de reglementare privind contractele de performanţă energetică. Cel mai important element al acestor contracte este garanţia de economisire a energiei, legată de o rambursare totală a costurilor proiectului, provenite din aceste economii de energie.

Totodată, eliminarea obstacolelor din calea contractelor de performanţă energetică reprezintă o reformă asumată de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

 • HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii limitelor de plăţi atât la titlul de cheltuieli bugetare ,,Bunuri şi servicii” cât şi pentru categoria de investiţii prevăzută la art.38˄1 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, de ordonatorul terţiar de credite Institutul Naţional de Administraţie

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind încheierea angajamentelor legale în luna decembrie 2023 pe titlul 71 – Active nefinanciare, pentru ordonatorul terţiar de credite – Inspectoratul de Stat în Construcţii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aplicabilitatea OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament/bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Depăşirea mediei de plăţi aprobate pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe luna decembrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării de plăți în luna decembrie 2023 pentru limita prevăzută la Art.II alin (2) din OUG 90/2023, precum și aprobarea majorării limitelor de credite bugetare pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, în luna decembrie 2023, la titlul de cheltuieli bugetare 20 Bunuri și servicii pentru plata chiriei pe lunile noiembrie și decembrie 2023, aferentă în baza spațiilor închiriate în baza contractelor încheiate între Înalta Curte de Casație și Justiție și Camera de Comerț și Industrie a României

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Stabilirea de credite bugetare și credite de angajament pentru luna ianuarie 2024

Memorandumul a fost aprobat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *