Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 18 decembrie 2023

0

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară ladispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şiPublicitate Imobiliară Harghita

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate îndomeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinți,precum şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Oficiului de Cadastru şiPublicitate Imobiliară Mehedinţi în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind modificarea adresei poștale a unui bun imobil aflat îndomeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003

Persoanele care dețin titlul de ”Tezaure umane vii” vor putea beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii, potrivit Hotărârii aprobate astăzi de Guvern. Actul normativ prin care se stabilesc criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul patrimoniului cultural imaterial mai menționează că pentru a primi indemnizația de merit pentru domeniul culturii, aceste persoane trebuie să aibă vechime neîntreruptă în promovarea patrimoniului cultural imaterial, merite excepționale în realizarea, interpretarea, păstrarea, transmiterea, punerea în valoare ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial.

Titlul de ”tezaur uman viu” este viager, personal și netransmisibil și se acordă de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

”Tezaurele umane vii” sunt garanția tradițiilor, un liant între generații, și sunt meșteri în prelucrarea lemnului, metalelor, pieilor și blănurilor, realizarea portului popular, cântăreți de muzică vocală și instrumentală.

Programul Tezaure umane vii a fost instituit de UNESCO și vizează creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a persoanelor care păstrează și transmit elemente de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.

Indemnizațiile de merit se acordă personalităților române de prestigiu ale științei, culturii și sportului. Numărul total de indemnizații este stabilit prin lege, respectiv 1650 de indemnizații, repartizate pe domenii.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor unităţi din subordineaMinisterului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al județului Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF162895 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF166331 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plății unor contribuții financiare voluntare ale României, pentru anii 2022- 2023, necesare în vederea participării la formatele de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Uniunea Europeană, prin Actul Adițional semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023 şi la Bruxelles la 28 septembrie 2023 la Acordul de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020

Amendamentul aprobat în ședința de astăzi a Executivului se referă la actualizarea sumei împrumutului, de la 4,09 miliarde euro la 3 miliarde euro, bani care au fost utilizați în cadrul măsurilor de răspuns la pandemia COVID-19.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene

Actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu suma de 300 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2023. Fondurile sunt necesare pentru onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiari, în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Departamentul pentru Relații Interetnice

Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relații Interetnice, cu suma de 23,6 milioane lei.

Fondurile vor fi alocate celor 19 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României și membre ale Consiliului Minorităților Naționale pentru finalizarea activităților și proiectelor inițiate până în prezent, care permit cetățenilor aparținând minorităților naționale din România să-și dezvolte cultura, precum și să-și păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv limba, tradițiile și patrimoniul cultural.

Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Ministerului Justiției

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea HotărâriiGuvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului desusținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia,în anul 2023

Actul normativ vizează două modificări importante, astfel încât să se asigure plata întregii suprafețe eligibile plantată cu usturoi în cadrul Programului. Potrivit actului normativ, un număr de 1.964 beneficiari ce cultivă 2.775 ha vor primi 3.000 euro/hectarul cultivat cu usturoi.

Astfel, se suplimentează resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, de la 29.700.000 lei la 41.200.490 lei (echivalentul în euro de la 6.001.200 euro la 8.325.000 euro).

Totodată, se prelungește termenul de plată al sumelor reprezentând ajutoare de minimis către beneficiari, de la 15 decembrie 2023 la 29 decembrie 2023.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea de sume dinFondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentrusuplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna decembrie 2023, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Companiei Naţionale de CăiFerate ,,CFR”- SA de Ia aplicarea prevederilor art. XXXII din Legea 296/2023 privind· unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Autorității de Investigații şi Analizăpentru Siguranța Aviației Civile de la prevederile art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrăriiîn ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii de către Aeroclubul României alimitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38˄1 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. II alin. (4) din Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 90/2023

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de noi angajamente legale şidepăşirea de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă a limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr: 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. II alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare alocateMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii pentru luna decembrie 2023, la Titlul VII -“Alte transferuri”,pentru Societatea Naţională Aeroportul Internaţional “Mihail Kogălniceanu” Constanţa

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarealimitelor de credite bugetare și a limitelor de credite de angajament aprobate pe luna decembrie 2023pentru Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajamente şicredite bugetare, aprobate pe luna decembrie 2023, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Autorității Navale Române de laaplicarea prevederilor art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr, 90/2023 pentru aprobarea unormăsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetarasumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate pe luna decembrie 2023 precum şia limitelor de plăţi pentru luna decembrie şi aprobarea încheierii de angajamente legale pentru MinisterulMediului, Apelor şi Pădurilor

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României în calitate de membru la Consorțiul European pentru Infrastructură de Cercetare pentru Științele Patrimoniului/ European ResearchInfrastructure for HeritageScience (E-RIHS ERIC)

Prin acest Memorandum, Guvernul a aprobat participarea României în calitate de membru la Consorțiul European pentru Infrastructura de Cercetare pentru Științele Patrimoniului / European ResearchInfrastructure for HeritageScience (E-RIHS ERIC), o nouă infrastructură de cercetare pan-europeană care promovează cunoașterea patrimoniului mondial și a strategiilor de conservare a acestuia.

Participarea țării noastre la această acest consorțiu pan-european va oferi acces integrat la expertiză, date și tehnologii în cadrul comunității mondiale a științei patrimoniului și va accelera participarea la programele europene din domeniu, ceea ce va permite promovarea bunelor practici și dezvoltarea de metode care să răspundă nevoilor specifice ale bunurilor de patrimoniu cultural.

Consorțiul European pentru Infrastructura de Cercetare pentru Științele Patrimoniului / European ResearchInfrastructure for HeritageScience (E-RIHS ERIC) este în curs de constituire și va avea sediul central la Florența, în Italia.

Infrastructura ”European ResearchInfrastructure for HeritageScience” (E-RIHS) reunește 17 țări europene, iar în 2024 este preconizată să intre în faza operațională. România și-a anunțat încă din 2016 intenția de a participa la E-RIHS, care a fost inclusă pe foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare. În acest scop, a fost creat un consorțiu românesc, E-RIHS-România, care reunește institute de cercetare și universități. Consorțiul românesc a făcut progrese semnificative în construcția infrastructurii necesare, în mare parte prin accesarea fondurilor de cercetare prin Programul Horizon Europe.

 1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale și suplimentarea limitelor de credite de angajamente și bugetare în luna decembrie 2023, precum și depășirea limitelor de plăți în luna decembrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi adoptării unui amendament cu caracter instituţional laStatutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, cu prilejul celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării StatelorPărţi (New York, 4-14 decembrie 2023)

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: (1) Încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitei de plăţi,efectuate în luna decembrie 2023, la titlurile Bunuri și servicii şi Active nefinanciare în conformitate cu dispozițiile art. I alin. (7) şi art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum şi pentru modificarea şi completarea unoracte normative; (2) depășirea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare, potrivit prevederilor art. Ialin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe lunadecembrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna decembrie 2023, pentru Ministerul Justiției

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăți stabilite în bazaart. II alin. (2) din OUG nr. 90/2023 pentru Programul național de construcții de interes public sau social,aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001

Memorandumul a fost aprobat.

 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *