BNR, Indicatori monetari, octombrie 2023

0

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2023 un sold de
640 861,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,02 la sută (-0,6 la sută în termeni reali 1 ) față de
luna septembrie 2023, iar în raport cu octombrie 2022 s-a majorat cu 10,3 la sută (2,1 la sută
în termeni reali).
Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 Octombrie 2023
(mil. lei)

Octombrie 2023/
Septembrie 2023
(%)

Octombrie 2023/
Octombrie 2022
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 392 263,7 -0,6 -1,5
Numerar în circulație ** 109 137,9 -0,1 8,9
Depozite overnight *** 283 125,8 -0,8 -5,0
M2 (masa monetară intermediară) 640 861,4 0,02 10,3
M1 392 263,7 -0,6 -1,5
Depozite cu durata inițială de până la
doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele
rambursabile după notificare la cel mult
trei luni inclusiv)

248 597,7 1,0 36,1

M3 (masa monetară în sens larg) 640 861,4 0,02 10,3
M2 640 861,4 0,02 10,3
Alte instrumente financiare
(împrumuturi din operațiuni repo,
acțiuni/unități de fond ale fondurilor de
piață monetară, titluri de natura datoriei
emise cu maturitatea de până la doi ani
inclusiv)

0,0 0,0 0,0

 • date provizorii; ** numerar în afara sistemului bancar; *** conturi curente, depozite la vedere 

1 Conform Comunicatului de presă nr. 285 din 13 noiembrie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna
octombrie 2023 a fost 100,57 față de septembrie 2023 și 108,07 față de octombrie 2022.

2/5

Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031, România
T: +40 021 132 23 21 E: press@bnro.ro
www.bnr.ro
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 Octombrie 2023
(mil. lei)

Octombrie 2023/
Septembrie 2023
(%)

Octombrie 2023/
Octombrie 2022
(%)
Masa monetară (M3) 640 861,4 0,02 10,3
Active externe nete ** 320 101,1 -2,3 24,1
Active interne nete *** 320 760,3 2,4 -0,7

 • date provizorii
  ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
  Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei
  deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
  Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe.
  Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI
  sunt incluse în pasivele externe.
  *** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei
  monetare M3).
  Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni
  deținute și alte participații de capital la rezidenți.
  Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți:
  depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei
  luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna octombrie 2023
cu 0,2 la sută față de septembrie 2023 (-0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 381 891,5
milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,3 la sută în volumul total al creditului
neguvernamental, s-a majorat cu 0,6 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de
31,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,6 la sută (-0,5 la sută, în cazul
exprimării indicatorului în euro).
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de
5,0 la sută (-2,8 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 2,2 la sută a componentei în lei (-5,5
la sută în termeni reali) și cu 11,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (10,6 la sută în
cazul exprimării indicatorului în euro).

3/5

Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031, România
T: +40 021 132 23 21 E: press@bnro.ro
www.bnr.ro
Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 Octombrie 2023
(mil. lei)

Octombrie 2023/
Septembrie 2023
(%)

Octombrie 2023/
Octombrie 2022
(%)
Credit neguvernamental (total) ** 381 891,5 0,2 5,0
Credit neguvernamental în lei: 260 958,4 0,6 2,2

 • gospodăriile populației 151 546,5 0,7 3,0
 • alte sectoare (societăți nefinanciare
  și instituții financiare nemonetare) 109 411,9 0,4 1,1
  Credit neguvernamental în valută: 120 933,2 -0,6 11,8
 • gospodăriile populației 22 034,3 -1,9 -11,2
 • alte sectoare (societăți nefinanciare
  și instituții financiare nemonetare) 98 898,9 -0,4 18,7
 • date provizorii; ** include și creditele neperformante.
  Creditul guvernamental 2 a înregistrat o scădere în luna octombrie 2023 cu 2,5 la sută față de luna
  septembrie 2023, până la 184 272,2 milioane lei. În raport cu octombrie 2022, acesta s-a majorat cu
  10,7 la sută (2,4 la sută în termeni reali).
  Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna octombrie 2023 cu 0,1 la sută
  față de luna anterioară, până la nivelul de 548 343,5 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a
  anului anterior s-au majorat cu 11,7 la sută (3,4 la sută în termeni reali).
  Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,7 la sută în totalul depozitelor clienților
  rezidenți neguvernamentali, au scăzut cu 0,04 la sută față de luna septembrie 2023, până la 376
  589,3 milioane lei. Comparativ cu luna octombrie 2022, acestea s-au majorat cu 20,6 la sută (11,6 la
  sută în termeni reali).

2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile
sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 28 783,4 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de
aceste sectoare instituționale în sumă de 155 488,8 milioane lei (solduri la 31 Octombrie 2023).

4/5

Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031, România
T: +40 021 132 23 21 E: press@bnro.ro
www.bnr.ro
Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI 31 Octombrie 2023
(mil. lei)

Octombrie 2023/
Septembrie 2023
(%)

Octombrie 2023/
Octombrie 2022
(%)

Depozite ale rezidenților clienți
neguvernamentali (total) ** 548 343,5 0,1 11,7
Depozite în lei ale rezidenților: 376 589,3 -0,04 20,6

 • gospodăriile populației 206 390,4 1,8 24,8
 • alte sectoare (societăți nefinanciare
  și instituții financiare nemonetare) 170 198,8 -2,2 15,9
  Depozite în valută ale rezidenților: 171 754,3 0,3 -3,8
 • gospodăriile populației 119 293,5 -0,2 -4,0
 • alte sectoare (societăți nefinanciare
  și instituții financiare nemonetare) 52 460,8 1,6 -3,5
 • date provizorii; ** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de
  scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,8 la sută față de luna anterioară, până
la 206 390,4 milioane lei și cu 24,8 la sută (15,5 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a
anului anterior.
Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au
scăzut cu 2,2 la sută (până la 170 198,8 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna
octombrie 2022, au înregistrat o creștere de 15,9 la sută (7,3 la sută în termeni reali).
Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,3 la sută în volumul total al
depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2023,
ajungând până la nivelul de 171 754,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,5 la
sută, până la 34 579,8 milioane euro). Comparativ cu luna octombrie 2022, indicatorul exprimat în
lei s-a diminuat cu 3,8 la sută (-4,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).
Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută față de
luna septembrie 2023, până la 119 293,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu
0,1 la sută, până la 24 017,7 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea
acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,0 la sută (-5,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în
euro).

5/5

Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031, România
T: +40 021 132 23 21 E: press@bnro.ro
www.bnr.ro
Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută față de luna
septembrie 2023, până la 52 460,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,7 la
sută, până la 10 562,1 milioane euro). Comparativ cu octombrie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a
diminuat cu 3,5 la sută (-4,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:
În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă
activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția
alte active/alte pasive.
Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de
instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date
și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul
I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile
financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.
Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice
aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite
formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzând
agregatele monetare și creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici
link.
Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să
apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.
Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna noiembrie 2023, va apărea la
data de 27 decembrie 2023.
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *