BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – septembrie 2023

0

În perioada ianuarie – septembrie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de16051milioane euro, comparativ cu 21147milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3223 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 577 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– septembrie 2022Ianuarie– septembrie2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)101 656122 803-21 147107025123076-16051
A. Bunuri şi servicii90892105224-1433295460104 992-9532
a. Bunuri64 40887791-233836550085660-20160
      b. Servicii26484174339051299601933210628
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2225122210325011162385
– transport7 4783 4134065793334624471
turism – călătorii31245465-234136256246-2621
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale666826584010750530094496
– alte servicii698957751 2148 39664991 897
B. Venituri primare576813492-7724637313839-7466
C. Venituri secundare4996408790951924245947
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 5060 milioane euro (comparativ cu8671milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5836milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17 376milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 116 128 milioane euro la 30septembrie2023 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30septembrie2023 nivelul de 45134 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian –sept. 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 30.09.2023p
1. Administrația publică57 845733266217
Numerar și depozite4705651 874
  Titluri de natura datoriei*42 941580972917
   Împrumuturi14 16314 1851 331
   Credite comerciale și avansuri26747595
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 37199
 Numerar și depozite11                            13
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 37086
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 973122359730
Numerar și depozite8 8808 8017092
  Titluri de natura datoriei1 9613 3262 409
   Împrumuturi000
  Alte pasive132108229
4. Alte sectoare278983005019206
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei800827507
   Împrumuturi1281313 2889254
   Credite comerciale și avansuri14022156389225
   Alte pasive263297220
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**10012011898235252
II. Investiția directă: credite intra-grup437664228024789
Total datoria externă  (I+II) din care:14388616126260041
    Termen scurt452484513443766
    Termen lung98638116128  16275  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilortitlurilor de stat, în valoare de 2 miliarde euro. ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17la sută în perioada ianuarie – septembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30septembrie2023 a fost de 5,6luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30septembrie2023 a fost de 105,4la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *