Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 2 noiembrie 2023

0

 1. PROIECTE DE LEGI
  1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost adoptat de Guvern și va fi trimis către Parlament.

Proiectul de Lege prevedeurmătoarele aspecte:

 • 1.Registru UNIC al asociațiilor și fundațiilor, modern, care să conțină informații adecvate, corecte și actualizate.
 • Noul sistem va permite accesul în orice moment la informații despre orice asociație și fundație înregistrată în România.
 • Finanțarea va fi asigurată prin PNRR și înlocuiește vechile sisteme electronice depășite și limitate.

Proiectul Ministerului Justiției „Upgrade tehnologic al Registrului electronic al asociațiilor fundațiilor, federațiilor și registrele asociate potrivit legii (precum cel al Beneficiarilor Reali), transferul datelor din registrele actuale în noua aplicație și constituirea unei baze de date electronice” are o valoare de 5.225.787,42 lei.

Din totalul de 137.963 ONG-uri înregistrate în prezent, 114.714 sunt asociații iar restul fundații, federații, uniuni, ONG-uri de utilitate publică sau persoane juridice străine. Numărul ONG-urilor de utilitate publică este de 194.

 • 2.Toate procedurile legate de instanță se vor putea realiza și prin e-mail.
 • Se introduc trei formulare tip: a) pentru înscrierea unei asociații/fundații; b) pentru declararea/modificarea beneficiarului real; c) pentru modificări de statut.
 • Se prevede expres în cuprinsul textului posibilitatea de a transmite formularul prin mijloace electronice de comunicare.
 • Reprezentantul legal al asociației va putea fi declarat doar printr-un e-mail la instanță și se operează modificarea în registru.
 • 3.Debirocratizarea procedurilor: în 7 zile se va putea înființa o asociație/fundație.
 • Judecătorul va putea înscrie asociația în Registru când neregulile au fost înlăturate, chiar în absența reprezentantului legal.
 • 4.Fără cenzori/ comisii de cenzori pentru ONG-uri
 • La propunerea societății civile: se elimină obligația numirii unui cenzor/comisii de cenzori. Numai asociațiile al căror activ patrimonial depășește 16.000.000 de lei vor mai avea obligația numirii unei comisii de cenzori.
 • 5.Statutul de utilitate publică. Schimbare de concepție în ceea ce privește acordarea statutului de utilitate publică: îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea statutului de utilitate publică conduce la acordarea acestui statut și formalizarea acestei decizii prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea administrației publice centrale în a cărei sferă de competentă își desfășoară activitatea, împreună cu Secretariatul General al Guvernului.
 • Acordarea acestui statut nu se va mai putea refuza din considerente de oportunitate, aspect indicat și de CEDO în Hotărârea Cegolea.
 • Se va elimina necesitatea depunerii de documente (hârtii) la care statul are acces pentru obținerea statutului de utilitate publică. Vor fi depuse doar acele documente la care autoritatea nu are acces prin Registru.
 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilități

Guvernul a aprobat prelungirea, până la data de 1 ianuarie 2025, a acțiunilor cuprinse în planurile de restructurare ale serviciilor sociale rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri, pentru a asigura tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituții rezidențiale de tip vechi, în alternative de tip familiar sau rezidențial nou-înființate. Se asigură astfel tranziția în serviciile sociale rezidențiale publice de capacitate redusă situate în comunitate, precum și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități care trăiesc în situații de risc în comunitate.

Totodată, Executivul a decis ca, începând cu data de 1 ianuarie 2025, finanțarea de la bugetul de stat a centrelor rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate să se  asigure exclusiv din bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București.

În acest sens, se modifică alineatul (2) al articolului III și alineatul (2) al articolului IV din Ordonanța de urgență nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Prelungirea în regim de urgență a termenului de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitatea mai mare de 50 de locuri este necesară având în vedere nevoia unificării termenului de finalizare a procesului de restructurare a serviciilor sociale rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri destinate persoanelor adulte cu handicap cu cel al implementării proiectelor prevăzute în Programele de Interes Național în domeniul protecției şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al căror termen de implementare a fost stabilit la 31 decembrie 2024, conform HG  nr. 580/2023.

De asemenea, Ordonanța de urgență contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2024, prin asigurarea finanţării serviciilor sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, de la bugetul de stat.

Neasigurarea acestui cadru ar împiedica elaborarea bugetelor de către direcțiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului județene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consecințe negative grave asupra asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru anul 2024.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Prin actul normativ adoptat de Guvern se modifică și se completează mai multe acte normative din domeniul mediului.

Astfel, se instituie posibilitatea acordării de finanțare beneficiarului Ministerul Educației, prin alocarea de sume din Fondul pentru Mediu destinate derulării Programului „Săptămâna verde”.

De asemenea, se modifică Ordonanța de urgență nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență, prin introducerea în categoria terenurilor eligibile a pajiștilor care nu fac parte din categoria terenurilor agricole cu valoare naturală ridicată, precum și a terenurilor degradate și neproductive agricol, ce necesită ameliorare prin împădurire.

O altă noutate importantă se referă la adoptarea unui sistem de contribuții datorate de către operatorii economici care introduc pe piață ambalaje primare nereutilizabile, care fac obiectul Sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje. Plata acestor contribuții se va efectua pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor anuale impuse și cantitățile efectiv recepționate. Sumele rezultate se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naţionale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Au mai fost aduse modificări pentru facilitarea proceselor administrative pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul cauzei C-109/22, pentru care România a fost condamnată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea participării României la Acordul de Contribuţie privind asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene acordată Ucrainei, în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2022/2463 al Parlamentului European şi al Consiliului în vedereaautorizării efectuării plăților de către România

Prin Ordonanța de urgență adoptată de Guvern se instituie cadrul legal pentru participarea României la Acordul de Contribuție pentru asistența macrofinanciară excepțională a Uniunii Europene acordată Ucrainei, sub formă de împrumuturi, cu o valoare maximă de până la 18 miliarde de euro.

Durata Acordului de Contribuție intră în vigoare la data semnării de către România și Comisia Europeană și se încheie la 31 decembrie 2027.

Prin acest act normativ se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, să încheie cu Uniunea Europeană Acordul de Contribuție privind asistența macrofinanciară excepțională din partea Uniunii Europene acordată Ucrainei.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrăriide utilitate publică de interes naţional ,,Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”

Prin acest act normativ, se asigură suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”.

Prin realizarea acestei investiții se va realiza un sector de drum care va răspunde cererii de transport în creștere, asigurând un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, este necesară exproprierea unei suprafețe de 21.660 mp, aferentă unui număr de 44 imobile, aflate în proprietate privată situate pe raza localității Comarnic (județul Prahova).

Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este de 286.254, 27 lei.Suma va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’’, articolul 56.48 ”Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027”.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara”, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Bod – judeţul Braşov şi Vânători- judeţul Mureş

Guvernul a aprobat prin hotărâre și demararea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Bod – judeţul Braşov şi Vânători – judeţul Mureş.

Actul normativ conține lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților antemenționate, precum și sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 1.076.148,52 lei.

Pe lângă acestea actul normativ conține și lista imobilelor proprietate publică a statului (12.158 mp), precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale (4.901 mp), care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Finanțarea se asigură din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Executivul a adus astăzi în ședință o serie de modificări și completări la Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

În urma modificărilor aduse, producătorii vor fi obligați să înregistreze în Registrul Ambalajelor SGR fiecare tip de ambalaj SGR pus pe piață iar comercianții sunt obligați să indice valoarea garanției distinct de prețul produsului, atât la raft cât și în documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva îndomeniul public al comunei Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Dezvoltarea şi optimizareainfrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers (J-DCs)”

Executivul a aprobat Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers (J-DCs)”, proiect implementat de Ministerul Justiției, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Obiectivul proiectului de investiții îl constituie dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar. Astfel, se vor înființa, operaționaliza și acredita două centre de date, disponibile pentru uzul instituțiilor din sectorul judiciar.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza infrastructura de centre de date a Ministerului Justiției și va pune la dispoziția ministerului două spații dedicate amenajării centrelor de date pentru sistemul judiciar în locațiile deținute din localitatea Cristian, județul Brașov, respectiv localitatea Giroc, județul Timiș, aflate în diferite faze de dezvoltare.

Valoarea totală a proiectului finanțat prin PNRR este de 158,8 milioane lei, inclusiv TVA, cu o perioadă de implementare de 40 luni în perioada 2023-2026.

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Justiției și Serviciului de Telecomunicații Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Proiectul contribuie la îndeplinirea jalonului nr.166 din PNRR.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar şi modificarea codului de clasificație a bunurilor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti dinsubordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscală

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023pentru Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Spital Orășenesc, localitatea Sinaia, judeţul Prahova”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea Spitalului Orășenesc din Sinaia.

Actul normativ a fost necesar întrucât proiectul tehnic a trebuit adaptat la situația din teren, în vederea respectării normativelor tehnice, medicale, precum și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare. Îndeplinirea acestor cerințe a condus atât la reconfigurarea funcțiunilor, recompartimentarea și reamplasarea secțiilor medicale astfel încât să se asigure un flux medical optim, cât și la mărirea suprafețelor spitalului, a regimului de înălțime și a numărului de paturi de spitalizare, de la 138 la 143.

Valoarea totală aprobată a investiției este de 272.498.000 de lei.

Finanțarea obiectivului de investiții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale orașul Sinaia, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://shorturl.at/hqxy4

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobileaflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului MinisteruluiCercetării, Inovării şi Digitalizării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2975 aflat în domeniulpublic al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” în administrareaAgenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul JudeţeanGalaţi

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară ladispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani), în domeniul privat al statului pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Grigoraș Marian din funcția de subprefect al județului Iași

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Dolachi-Pelin Constantin în funcţia de subprefect al județului Iași

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General alGuvernului pentru Agenția Naţională pentru Sport din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice şi incendiul produse în localităţile Câmpeni, judeţulAlba, Brazii, judeţul Arad, Greceşti, judeţul Dolj, Blăjani şi Buda, judeţul Buzău

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare umanitare de urgență, cu titlu gratuit, în valoare de 375.326 lei exclusiv TVA, pentru protecția populației afectate de afectate de fenomene hidrometeorologice și incendiul produse în localitățile Câmpeni, județul Alba, Brazii, județul Arad, Grecești, județul Dolj, Blăjani și Buda, județul Buzău.

În acest sens, Executivul a aprobat scoaterea din rezervele de stat a produselor care vor fi distribuite imediat populației afectate, respectiv: motorină, materiale de construcții pentru reconstrucția unor imobile – ciment, țiglă ceramică, cherestea rășinoase, BCA, oțel beton, grinzi rășinoase, tablă netedă zincat, cât și produse alimentare pentru familiile sinistrate – conserve de carne, conserve de pateu, conserve de legume, precum și apă minerală plată.

Ajutoarele se acordă astfel:

•ajutoare în valoare de 171.340 lei pentru populația din județul Arad afectată de fenomenele hidrometeorologice periculoase din data de 25 iunie;

•ajutoare în valoare de 88.844 lei pentru populația din localitatea Câmpeni, județul Alba, care a fost afectată de inundațiile produse în data de 4 iulie;

•ajutoare în valoare de 5.958 lei – populația din localitatea Grecești, județul Dolj, care a fost afectată de inundațiile produse în intervalul 15-17 iulie;

•ajutoare în valoare de 113.184 lei pentru sprijinirea persoanelor în vederea reconstrucției  locuințelor distruse în totalitate în incendii care a avut loc în 4 august, respectiv 22 august, în localitățile Blăjani și Buda, județul Buzău.

Transportul produselor se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, iar distribuirea ajutoarelor se va face de către Comitetul Județean/Local pentru situații de Urgență al județelor Arad, Alba, Dolj și Buzău.

Cheltuielile cu transportul și livrarea produselor se suportă din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General alGuvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Fondul de rezervăbugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului deTelecomunicații Speciale

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Televiziune pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificativece urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2024

Guvernul a aprobat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, conform OUG nr. 88/2013,  în vederea includerii acestora în proiectul de buget pentru anul 2024.

Lista elaborată de Ministerul Finanțelor include 221 de proiecte de investiții publice semnificative, cu cele mai ridicate beneficii economice și sociale, care  au  valoare totală actualizată de 319,78 miliarde lei și un rest de finanțat pentru finalizarea acestora de 208,33 miliarde lei. În anul 2023, creditele bugetare alocate pentru aceste proiecte sunt în valoare de 17,42 miliarde lei. Dintre acestea, 62 de proiecte sunt finalizate, însă nu sunt închise financiar, iar sumele aferente vor fi disponibilizate la data emiterii hotărârilor judecătorești privind dosarele de expropriere.

Din restul de 159 de proiecte de investiții publice semnificative 28 de proiecte sunt noi, iar 131 sunt proiecte care se continuă, fiind aflate în diferite stadii de implementare.

Aceste 159 de proiectele sunt gestionate astfel:

•        Ministerul Transporturilor -108 proiecte

•        Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -13 proiecte

•        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 21 proiecte

•        Ministerul Sănătății – 9 proiecte

•        Ministerul Justiției – 2 proiecte

•        Ministerul Apărării Naționale – 3 proiecte

•        Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – 1 proiect

•        Ministerul Afacerilor Interne – 1 proiect

•        Serviciul de Protecție și Pază -1 proiect

Politica în domeniul investițiilor publice vizează creșterea ritmului de finanțare în vederea finalizării proiectelor aflate în stadii avansate de implementare, precum și promovarea de investiții publice noi finanțate în principal din fonduri europene nerambursabile, în vederea accelerării gradului de absorbție a acestora.

 • MEMORANDUMcu tema: Încheiere angajament legal şi depăşirea limitei de plăţi pentru categoria deinvestiţii prevăzută la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completărileulterioare

Memorandumul a fost aprobat.

 • PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislativePUNCT DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedurăparlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *