BNR, indicatori monetari, septembrie 2023

0

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2023un sold de640 762,4milioane lei. Aceasta a crescut cu 2,4la sută (1,6în termeni reali[1]) față de lunaaugust 2023, iar în raport cu septembrie 2022 s-a majorat cu 10,1la sută(1,2la sută în termeni reali). Tabel 1. Agregatele monetare* INDICATORI 30 Septembrie 2023 (mil. lei) Septembrie 2023/ August 2023
 (%) Septembrie 2023/ Septembrie 2022
 (%) M1 (masa monetară în sens restrâns) 394 704,7 1,8 -2,5 Numerar în circulație ** 109 271,3 0,8 9,1 Depozite overnight *** 285 433,4 2,1 -6,3 M2 (masa monetară intermediară) 640 762,4 2,4 10,1 M1 394 704,7 1,8 -2,5 Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 246 057,7 3,3 39,2 M3 (masa monetară în sens larg) 640 762,4 2,4 10,1 M2 640 762,4 2,4 10,1 Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0 * date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia* 
INDICATORI30 Septembrie 2023 (mil. lei)Septembrie 2023/ August 2023
 (%)
Septembrie 2023/ Septembrie 2022
 (%)
 
Masa monetară (M3)640 762,42,410,1 
Active externe nete**327 528,17,828,6 
Active interne nete***313 234,3-2,8-4,2 
* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 
 Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar. 
 Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. 
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți. 
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve. 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2023 cu 0,6lasută față deaugust 2023 (-0,2la sută în termeni reali), până la nivelul de381 162,4milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,1la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,5la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,0la sută(0,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,5 la sută (-4,0la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 0,7la sută a componentei în lei(-7,5la sută în termeni reali) și cu 13,6la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (13,0 la sută în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI30 Septembrie 2023 (mil. lei)Septembrie 2023/ August 2023
 (%)
Septembrie 2023/ Septembrie 2022
 (%)
Credit neguvernamental (total) **381 162,40,64,5
Credit neguvernamental în lei:259 445,00,50,7
– gospodăriile populației150 444,40,51,9
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)109 000,60,3-0,9
Credit neguvernamental în valută:121 717,41,013,6
– gospodăriile populației22 458,4-0,8-11,2
 – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)99 259,01,521,2
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental[2]a înregistrato creștere în luna septembrie 2023 cu 3,6 la sută față de luna august 2023, până la 189 019,9milioane lei. În raport cuseptembrie 2022, acesta s-a majorat cu 14,4la sută(5,1la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2023 cu 2,7la sută față de luna anterioară, până la nivelul de547 934,3milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,4 la sută (2,4la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,8la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 3,9 la sută față de luna august 2023, până la 376 741,7milioane lei. Comparativ cu lunaseptembrie 2022, acestea s-au majorat cu 21,0 la sută (11,2la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI30 Septembrie 2023 (mil. lei)Septembrie 2023/ August 2023
 (%)
Septembrie 2023/ Septembrie 2022
 (%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) **547 934,32,711,4
Depozite în lei ale rezidenților:376 741,73,921,0
– gospodăriile populației202 720,12,226,0
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)174 021,75,915,7
Depozite în valută ale rezidenților:171 192,50,2-5,1
– gospodăriile populației119 547,30,4-4,7
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)51 645,2-0,3-5,9
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 2,2 la sută față de luna anterioară, până la 202 720,1milioane leiși cu26,0 la sută (15,7la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 5,9 la sută (până la 174 021,7 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna septembrie 2022, au înregistrat o creștere de 15,7 la sută (6,3la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând31,2la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,2 la sută față de luna august 2023, ajungând până la nivelul de 171 192,5milioane lei (exprimate în euro, acesteas-au diminuat cu 0,5la sută,până la34 413,3milioane euro). Comparativ cu lunaseptembrie 2022, indicatorul exprimat în lei a scăzut cu 5,1 la sută (-5,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,s-au majorat cu 0,4 la sută față de luna august 2023, până la 119 547,3milioane lei(exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 24 031,5 milioane euro).Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,7la sută (-5,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei,au scăzut cu 0,3 la sută față de luna august 2023, până la 51 645,2milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,9 la sută, până la 10 381,8 milioane euro).Comparativ cu septembrie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 5,9 la sută (-6,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I și II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetareși creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna octombrie 2023, va apărea la data de24noiembrie2023.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.


[1]Conform Comunicatului de presă nr. 257 din 12 octombrie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2023 a fost 100,79 față de august 2023 și 108,83 față de septembrie 2022.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 30 581,8 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 158 438,2 milioane lei (solduri la 30 Septembrie 2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *