BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – august 2023

0

În perioada ianuarie – august 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de13759milioane euro, comparativ cu 18502milioane euro în perioada ianuarie – august 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2564 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1681 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 176milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– august 2022Ianuarie– august2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)89250107 752-1850295197108 956-13759
A. Bunuri şi servicii7955992301-127428462093117-8497
a. Bunuri5633376948-206155791775968-18051
      b. Servicii2322615353787326703171499554
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 9511041 84722281022126
– transport658429973587706530743991
turism – călătorii27484771-202332595510-2251
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale584423413503668926814008
– alte servicii60995140959746257821 680
B. Venituri primare530811846-6538588912105-6216
C. Venituri secundare4383360577846883734954
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 5080 milioane euro (comparativ cu7421milioane euro în perioada ianuarie – august 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5477milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 397 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 535milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 113 970 milioane euro la 31august2023 (71,9 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 15,5 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31august2023 nivelul de 44451 milioane euro (28,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,8 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian –aug. 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 31.08.2023p
1. Administrația publică57 845711905454
Numerar și depozite4703431 874
  Titluri de natura datoriei*42 941567712627
   Împrumuturi14 16313 624868
   Credite comerciale și avansuri26744885
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 34186
 Numerar și depozite1131
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 32885
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 97311 8408126
Numerar și depozite8 8808 4036542
  Titluri de natura datoriei1 9613 3541 358
   Împrumuturi000
  Alte pasive13283226
4. Alte sectoare278982951116571
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei800842153
   Împrumuturi1281313 1748012
   Credite comerciale și avansuri14022151988209
   Alte pasive263297197
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**10012011588230237
II. Investiția directă: credite intra-grup437664253922423
Total datoria externă  (I+II) din care:14388615842152660
    Termen scurt452484445139496
    Termen lung98638113970  13164  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilortitlurilor de stat, în valoare de 3,2 miliarde euro. ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6la sută în perioada ianuarie – august 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31august2023 a fost de 5,1luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31august2023 a fost de 95,3la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13noiembrie 2023.


e date estimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *