Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 28 septembrie 2023

0

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr.298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

(PRIMA LECTURĂ)

Guvernul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie.

Prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Proiectul de act normativ asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, a cărei transpunere se împlinește la 18 noiembrie 2023. Directiva se aplică resortisanților din afara Uniunii Europene care solicită sau au solicitat un loc de muncă înalt calificat într-un stat membru.

Noile modificări sunt necesare având în vedere contextul geopolitic actual, marcat de conflictul militar în desfășurare la granițele României, care impune intensificarea verificărilor și analizelor prin care să fie evidențiate și sancționate faptele săvârșite pe teritoriul României cu impact în ceea ce privește încălcarea unor norme de conduită socială.

Totodată, modificările prevederilor OUG nr.102/2005 și a OUG nr.204/2020 vor duce la eficientizarea activității specifice Inspectoratului General pentru Imigrări în ceea ce privește comunicarea diferitelor documente către străini.

 • PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul de lege aduce o serie de completări la OUG 119/2006, în vederea aplicării Deciziei Consiliului nr. 2022/2016 referitoare la aderarea UE la Convenția de la Haga din 2 iulie 2019 privind recunoașterea și executarea hotărârilor străine în materie civilă sau comercială, cum ar fi:

1. tribunalul este instanța română competentă să soluționeze cererile de recunoaștere și executare pe teritoriul României a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială pronunțate într-un stat care nu e membru UE, dar care este parte la Convenție.

2. în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România: prima instanță care a pronunțat hotărârea este competentă să emită certificatul care atestă caracterul executoriu al hotărârilor judecătorești în scopul recunoașterii și executării acestora într-un stat care nu e membru UE, dar este parte la Convenție.

3. în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România pentru încuviințarea unei tranzacții: instanța care a pronunțat hotărârea este competentă să emită certificatul care atestă caracterul executoriu al hotărârilor judecătorești în scopul recunoașterii și executării acestora într-un stat care nu e membru UE, dar este parte la Convenție.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Prin actul normativ aprobat se asigură continuarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Astfel, în anul școlar 2023-2024, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarii şi elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, vor primi gratuit un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita sumei de 15 lei/zi/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Limita valorică zilnică de 15 lei/beneficiar cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție şi de depozitare a acestora, după caz.

Pentru menţinereasănătăţiipreşcolarilor şi elevilor Programului-pilot, se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

Pentru finanțarea Programului-pilot în anul 2023 se alocă bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unitățile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București suma de 195 milioane lei.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare

Ordonatorii principali de credite vor disponibiliza, în termen de 5 zile de la solicitarea Ministerului Finanțelor, creditele de angajament și creditele bugetare reținute în proporție de 10%, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Printr-o Hotărâre de Guvern, Executivul a stabilit ca de la 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe țară garantat în plată să crească la 3.300 lei lunar, de la 3.000 lei, cât este în prezent. Este o creștere de 10% de care vor beneficia 1,867 milioane de salariați. Măsura va avea impact asupra mai multor sectoare de activitate, însă, îndeosebi în domeniile transporturi, comerț și IMM-uri.

Comunicatul Ministerului Muncii: https://bitly.ws/VUN4

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 august 2023 şi la Bucureşti la 8 august 2023 la Acordul de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020

Se extinde cu un 1 an, de la 31 decembrie 2023 până la 31 decembrie 2024, data limită de tragere a împrumutului dintre România și BIRD – privind finanțarea Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România, în valoare de 500 milioaneeuro.

Totodată, este actualizat calendarul de îndeplinire a indicatorilor care stau la baza tragerilor. Modificările menționate nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate faţă de bancă.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE- CA Bucureşti, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti

Acest act normativ prevede preluarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie- ICEMENERG Bucureşti, ca subunitatea cu personalitate juridică- ICEMENERG, în cadrul Institutului național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA București.

Măsura este luată, având în vedere că Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie- ICEMENERG Bucureşti, a cărui acreditare a expirat în luna decembrie 2022, nu a mai întrunit condițiile pentru a fi reacreditat din punct de vedere al activității de cercetare, dezvoltare și inovare.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actualizării valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, care funcționează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum şi aprobarea închirierii unor spatii temporar disponibile

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanţa”: Etapa 1 – Valu lui Traian şi Etapa 2, aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Agigea, Constanţa şi Valu lui Traian- judeţul Constanţa

Actul normativ aprobă suma necesară pentru plata despăgubirilor, circa 4,2 milioane lei, pentru un număr total de 141 de imobile, în suprafață totală de circa 67.000 mp, aflate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizarea Infrastructurii feroviare din portul Constanța”. De asemenea, se aprobă amplasamentul lucrării, declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor aflate pe amplasamentul lucrării, lista imobilelor care urmează a fi expropriate.

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța este o lucrare de utilitate publică de interes național cuprinsă în Master Planul General de Transport al României din anul 2016 și în Master Planul Portului Constanța din anul 2016.

Realizarea proiectului revine Companiei naționale de Căi Ferate CFR SA.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierii tehnice ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acesteia din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” -S.A., în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DEGUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului-public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul ŞcolarJudeţeanTimiş

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea adresei poștale şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al JudeţuluiCaraş-Severin, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părți din imobilul 824 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale “Conductă de transport gaze natural Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)”
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale “Conducta de transport gaze natural Timişoara – Deta – Denta – Moraviţa”
 3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze natural Lugaşu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică”
 4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectului de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze natural pe direcţiaPrunişor – Orşova – Băile Herculane – Jupa”

Prin cele 4 Hotărâri de Guvern menționate mai sus, au fost aprobate terenurile agricole situate în extravilan pentru patru proiecte de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Este vorba despre realizarea unor conducte de transport gaze naturale în județele Mehedinți și Timiș, respectiv pentru realizarea unor conducte de gaze naturale, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică în județele Dolj, Olt, Cluj, Sălaj și Bihor.

Deciziile luate astăzi sunt premergătoare demarării proiectelor de vor fi dezvoltate de S.C Transgaz în scopul extinderii rețelelor de gaze și creșterii accesului la energie pentru cetățeni, grădinițe, școli, unități sanitare, instituții publice și societăți economice.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a actualizării cărţii funciare şi a reevaluării, precum şi trecerea unei părţi dintr-un imobil şi a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale Pentru Sport prin DirectiaJudețeană de Sport Cluj, în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate din realizarea obiectivului de investiţii ,,Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul Naţional de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţiaIaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), alimentări cu energie electrică, automatizare, achiziţie date, supraveghere la efracţie şi incendiu”, darea acestor bunuri în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea S.N.T.G.N. ,,TRANSGAZ” S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ” S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării limitelor de credite bugetare pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aferente lunii septembrie 2023, la titlul 59 “Alte cheltuieli”, cu suma de 499 mii lei, pentru a se asigura plata contribuţiei la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna octombrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru luna septembrie 2023 pentru bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel încât să fie asigurată continuitatea în acordarea serviciilor medicale și a medicamentelor, precum și decontarea acestora în termenele legale de plată, inclusiv a celor rămase nedecontate din lunile anterioare.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bitly.ws/VUNB

 • MEMORANDUMcu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna septembrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTE
 • NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Ghiroda privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor, teren în suprafață de 1.863 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412008 Ghiroda, teren în suprafață de 857 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412011 Ghiroda și teren în suprafață de 877 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412012 Ghiroda, situate în comuna Ghiroda, județul Timiș, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universității de Vest din Timișoara, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

Guvernul a luat act de această notă.

 • INFORMĂRI
 • INFORMAREreferitoare la sarcina stabilită în ședința Guvernului din 20 septembrie privind stadiul transpunerii directivelor UE
 • PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 inițiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *