Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 24 august2023

0

 1. ORDONANȚEORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Prin actul normativ se prelungește perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului cât și a obligațiilor României în sectorul de mediu, de la data de 31 decembrie 2023 până la data de 31 decembrie 2025.

Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătățirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE. În prezent, Ministerul Mediului are în derulare trei convenții în cadrul programelorprevăzute în OG nr.40/2006.

Prin finalizarea obiectivelor de investiții se are în vedere:

 • închiderea liniei de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ampoi;
 • managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare;
 • extinderea și reamenajarea Parcului zoologic și de agrement Turda, județul Cluj.

Convențiile încheiate în temeiul OG nr.40/20026, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor putea fi modificate prin acordul părților.

 • ORDONANȚĂ privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcțiilor

Ordonanța are în vedere prorogarea a două termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor, pentru evitarea riscului de blocare a investițiilor, prin suspendarea efectelor prevederilor privind elaborarea regulamentelor privind certificarea și organizarea cursurilor de formare profesională pentru verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici, diriginți de șantier și responsabili cu execuția, conform prevederilor convenite în procesul  de consultare publică și definitivarea lor în procedura parlamentară.

Astfel, se prorogă până la data de 31 decembrie 2026 termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului; de asemenea, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024 termenul prevăzut la art. II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Prin prorogarea termenului privitor la prelungirea planurilor urbanistice generale, se va evita suspendarea efectelor reglementărilor urbanistice care respectă dinamica economică și socială și regimul juridic și pot fi încă aplicate până la finalizarea procesului de actualizare a documentațiilor de urbanism referitoare la întreaga unitate administrativ teritorială .

Măsurile vor avea un impact pozitiv asupra pieței construcțiilor, astfel încât să nu fie afectat negativ mediul investițional.

Reformarea cadrului normativ din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor reprezintă o prioritate asumată prin Programul de guvernare și prin PNRR. Elaborarea/actualizarea documentațiilor de urbanism care se finanțează prin PNRR începând cu 2022 pentru cele 467 de unități administrativ teritoriale au ca termen de finalizare 2026.

 • ORDONANȚĂprivind unele măsuri bugetare

Pentru încadrarea în limitele de cheltuieli de personal pentru trimestrul al III-lea al anului curent, actul normativ prevede introducerea unei norme derogatorii de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,  care să se aplice în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, și care să autorizeze Ministerul Finanţelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la titlul „Cheltuieli de personal”, fără îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la alin. (4) și (5) ale aceluiaşi articol.

Modificarea legislativă va permite modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru plata în luna septembrie a anului curent, la termenul stabilit potrivit legislației în vigoare, a drepturilor salariale pentru ordonatorii principali de credite.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud – lot 1, sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a sectorului de drum judeţean DJ 291C, inclusiv a terenurilor aferente, aflat în domeniul public al judeţuluiBotoşanişi în administrarea Consiliului JudeţeanBotoşani, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a decesului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaştereaAsociaţiei ,,GAL Suceviţa – Putna”, judeţulSuceava, ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaştereaAsociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Calafat”, ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Artene Diana-Anca din funcția de subprefect al municipiului București

Hotărârea de Guvern a fost aprobată. Eliberarea din funcția de subprefect al municipiului București a fost decisă la cererea doamnei Artene Diana-Anca.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării acestuia

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei derogări de la prevederile punctului nr. 53 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 în ceea ce priveşte nivelul indemnizaţiei de cazare ce urmează a se acorda personalului încadrat în categoria I a indemnizației de deplasare trimis în străinătate pentru participarea la Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii din 2023

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Suteşti, judeţul Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a,sesiunea 2023 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023

Actul normativ adoptat de Guvern prevede acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023.

Astfel, sumele acordate, prin hotărâre de guvern, sunt în valoare de: 2.000 de lei pentru fiecare absolvent care a obținut media 10 la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, respectiv de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat 2017.

Vor beneficia de aceste stimulente 92 de absolvenți de liceu care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, (78 la examenul național bacalaureat și 14 la examenul de bacalaureat german), sesiunea iunie-iulie 2023, respectiv 466 de absolvenți de clasa a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării prin schimb de scrisori a Anexei 1, intitulată Reglementări specifice de ţară la Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţiielveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene

Memorandumul a fost aprobat.

 1. PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

Punctele de vedere au fost aprobate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *