Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 24 august 2023

0

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 24 august2023

  1. PROIECTE DE ORDONANȚEPROIECT DE ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelorPROIECT DE ORDONANȚĂ privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcțiilorPROIECT DE ORDONANȚĂprivind unele măsuri bugetare

* Prin derogare de la Legea responsabilității fiscale (Legea nr. 69/2010) în anul 2023 va fi permisă modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor de personal, modificare necesară pentru plata în luna septembrie, a drepturilor salariale pentru ordonatorii principali de credite.https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/08/OG-7.pdf

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERNPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud – lot 1, sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a sectorului de drum judeţean DJ 291C, inclusiv a terenurilor aferente, aflat în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a decesuluiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – RomsilvaPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ,,GAL Suceviţa – Putna”, judeţulSuceava, ca fiind de utilitate publicăPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Calafat”, ca fiind de utilitate publicăPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecțiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului VranceaPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor InternePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării acestuiaPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei derogări de la prevederile punctului nr. 53 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 în ceea ce priveşte nivelul indemnizaţiei de cazare ce urmează a se acorda personalului încadrat în categoria I a indemnizației de deplasare trimis în străinătate pentru participarea la Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii din 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Suteşti, judeţul Vâlcea
  1. ANALIZEANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a,sesiunea 2023 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023
  1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării prin schimb de scrisori a Anexei 1, intitulată Reglementări specifice de ţară la Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene
  • PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:https://bit.ly/3IZ02nq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *