BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – iunie 2023

0

În perioada ianuarie – iunie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de9826milioane euro, comparativ cu 11997milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 1 447 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 696 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 847 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 125 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– iunie 2022Ianuarie– iunie2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)6573177728-119977129981125-9826
A. Bunuri şi servicii5859967484-88856358469326-5742
a. Bunuri4167256124-144524417557180-13005
      b. Servicii1692711360556719409121467263
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 464801 3841 679681 611
– transport479622102586528522872998
turism – călătorii1 8763279-1 40321283730-1 602
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale42861 778250850311 9983033
– alte servicii45054013492528640631 223
B. Venituri primare39987812-381444839144-4661
C. Venituri secundare3134243270232322655577
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 3930 milioane euro (comparativ cu4533milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4283milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 353 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 672milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 112 591 milioane euro la 30iunie2023 (70,7 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 15,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30iunie2023 nivelul de 46642 milioane euro (29,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian –iunie 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 30.06.2023p
1. Administrația publică57 63671022 4 168
Numerar și depozite4702071 571
  Titluri de natura datoriei*42 75256 717        1775
   Împrumuturi14 14313 598790
   Credite comerciale și avansuri26749632
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 33654
 Numerar și depozite101
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 33653
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91511 8346 602
Numerar și depozite8 8728 5855 053
  Titluri de natura datoriei1 9113 1411 390
   Împrumuturi000
  Alte pasive132108159
4. Alte sectoare268462798312 202
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei800842456
   Împrumuturi1280212 9955 649
   Credite comerciale și avansuri12989139625 914
   Alte pasive255184183
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**9880111417523 026
II. Investiția directă: credite intra-grup457604505818 393
Total datoria externă  (I+II) din care:14456115923341 419
    Termen scurt468394664231 920
    Termen lung977221125919 499  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare deaprox. 6miliarde euro,de influența creșterii prețurilortitlurilor de stat în valoare de 3,1 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară. ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9la sută în perioada ianuarie – iunie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30iunie2023 a fost de 5,1luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30iunie2023 a fost de 90,5 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13septembrie 2023.


e date estimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *