ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum șipentru modificarea și completarea unor acte normative – draft

0

1
G U V E R N U L R O M Â N I E I
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice,
descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative
Având în vedere situația financiară dificilă a României potrivit contului de
execuție bugetară, în care la data de 30.06.2023 în ceea ce privește deficitul bugetar
a fost înregistrat un procent de 2,32% din PIB respectiv suma de aproximativ 37 mld
lei la cheltuieli publice mai mare decât evoluția veniturilor publice încasate la
bugetul general consolidat;
Ținând cont de faptul că potrivit contului de execuție bugetară veniturile
realizate ale bugetului general consolidat au fost în valoare de 242,7 mld lei în timp
ce cheltuielile realizate la nivelul bugetului general consolidat au fost în valoare de
279,9 mld lei rezultând un deficit bugetar de 37 mld lei cu o pondere în PIB de 2,32%
iar angajamentul de reducere a deficitului bugetar în relația cu Comisia Europeană
a fost de 4,4 din PIB în anul 2023, pentru ca începând cu anul 2024 ținta de deficit
bugetar realizată să fie de 3% din PIB.
Întrucât din prognoza deficitului bugetar până la sfârșitul anului 2024, în lipsa
unor măsuri fiscal bugetare atât pentru gestionarea eficientă a veniturilor bugetare
cât și pentru eficiența utilizării fondurilor alocate finanțării cheltuielilor publice,
nivelul prognozat al deficitului bugetar este de aproximativ 6,84% din PIB, ceea ce
în valoare absolută reprezintă 109,44 mld lei cu consecințe imediate asupra creșterii
costurilor finanțării deficitului bugetar dar și asupra fondurilor alocate pentru
investiții în cadrul Politicii de Coeziune cu un buget alocat de 46 mld euro cât și
asupra fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu un buget
alocat de 29,33 mld euro;
Deoarece prognoza de deficit bugetar până la sfârșitul anului 2024 de 6,84%
din PIB nu se înscrie în angajamentul față de Comisia Europeană potrivit căruia
nivelul de deficit bugetar să fie de 4,4% din PIB iar comisia pe cale de consecință
poate pune în aplicare prevederile Regulamentului pentru Mecanismul de Redresare
și Reziliență precum și ale regulamentului specific Politicii de Coeziune conform
cărora se pot lua măsuri pentru suspendarea alocării de fonduri europene sau chiar
reducerea fondurilor alocate României atât în cadrul Politicii de Coeziune cât și în
cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;
Având în vedere că prioritățile strategice naționale sunt determinate de
implementarea volumului de investiții alocate din fonduri europene atât prin Politica
de Coeziune pentru infrastructura rutieră, infrastructura feroviară, infrastructura
educațională, infrastructura de sănătate dar și implementarea prin Planul Național
de Redresare și Reziliență a reformelor privind pensiile speciale, reformelor privind
sistemul general de pensii, reforma salarizării unice dar și reforma sistemului de
impozite și taxe și implementarea concomitentă a proiectelor de investiții publice în
2
infrastructura de transport, infrastructura de sănătate, infrastructura de educație
precum și implementarea măsurilor de eficiență energetică;
Întrucât din situația descrisă mai sus, pentru a rezolva problema de deficit
bugetar dar și pentru a evita riscul de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR și
Politica de Coeziune sau de creștere a costului finanțărilor pentru refinanțarea
datoriei publice cât și pentru finanțarea deficitului bugetar sunt necesare măsuri
care au ca obiectiv general consolidarea fiscal-bugetară a României prin
administrarea eficientă a veniturilor publice dar și pentru utilizarea eficientă a
resurselor alocate pentru finanțarea cheltuielilor publice, inclusiv măsuri de
combatere a evaziunii fiscale dar și pentru gestionarea eficientă a patrimoniului și
resurselor minerale și naturale aflate în proprietatea Statului Român;
Deoarece problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic
al României pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, gestionarea
fondurilor europene și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu
poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de
urgență.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Capitolul I – Dispoziții generale
Art. I (1) Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice cu finanțare asigurată
din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul fondului unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului pentru șomaj precum și din
alte surse de finanțare legal constituite pentru a asigura utilizarea în condiții de
eficiență, eficacitate și economicitate a fondurilor publice alocate pentru finanțarea
cheltuielilor publice necesare operaționalizării serviciilor publice de interes local și
central precum și pentru administrarea eficientă a patrimoniului public proprietatea
publică a Statului Român precum și a unităților administrativ teritoriale, exploatarea
eficientă a resurselor minerale și a hidrocarburilor date în concesiune/delegare de
gestiune/administrare/alte forme permise de lege către companiile
naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral
de stat sau cu capital majoritar/integral deținut de unitățile administrativ
teritoriale;
(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:
a) autorităților publice locale/județene/centrale după caz;
b) instituțiilor publice locale/județene/centrale care se află în coordonarea
/subordonarea/autoritatea autorităților administrației publice centrale și locale;
c) societăților comerciale/companiilor naționale/societăților naționale cu
capital majoritar/integral deținut de autoritățile publice centrale/locale/județene
după caz în subordonarea/coordonarea /autoritatea cărora acestea se află;
d) regiilor autonome de interes local/central după caz;
e) instituțiilor/agențiilor/autorităților autonome care au rol de
reglementare/control sau îndeplinesc alte atribuții care le-au fost stabilite prin lege;
f) institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate sub
autoritatea/coordonarea/subordonarea Ministerului Cercetării Inovării și
Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și a Academiei
Române;
3
g) alte entități/structuri/comisii organizate potrivit legii ai căror conducători
au calitatea de ordonatori de credite și beneficiază de fonduri publice alocate pentru
desfășurarea activităților curente și de investiții;
Art. II (1) Conducătorii autorităților publice centrale/județene/locale au
obligația de a pune în aplicare prevederile prezentei ordonanțe de urgență până cel
târziu la data de 31 decembrie 2023 dacă nu sunt prevăzute alte termene speciale
pentru diferitele categorii de măsuri specifice aprobate prin prezenta ordonanță de
urgență;
(2) Conducătorii autorităților publice centrale/județene/locale după caz au
obligația de a mandata reprezentanții legali ai acestora în adunările generale ale
acționarilor sub autoritatea/coordonarea/subordonarea funcționează societățile
comerciale/companiile naționale/societățile naționale cu capital
integral/majoritar, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență pentru a aproba măsurile specifice care sunt
necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Măsurile
specifice rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
trebuie puse în aplicare de către organele de conducere executivă ale societăților
comerciale/companiilor naționale/societăților naționale cu capital
majoritar/integral a statului sau a unităților administrativ teritoriale până cel târziu
la data de 31 decembrie 2023. Organele de conducere executivă răspund potrivit
legii de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
(3) Conducătorii autorităților publice centrale/locale/naționale după caz au
obligația de a mandata organele de conducere executivă ale Institutelor Naționale
de Cercetare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului
Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
precum și a Academiei Române, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru a aproba măsurile care sunt
necesare din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Măsurile
specifice rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
trebuie puse în aplicare de către organele de conducere executivă ale institutelor
naționale de cercetare până cel târziu la data de 31 decembrie 2023. Organele de
conducere executivă răspund potrivit legii de aplicarea prevederilor prezentei
ordonanțe de urgență;
(4) Conducătorii autorităților publice centrale/locale/naționale după caz au
obligația de a mandata organele de conducere executivă ale regiilor autonome de
interes național/local după caz aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea, în
termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare din aplicarea
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Măsurile specifice rezultate din
aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență trebuie puse în aplicare de
către organele de conducere executivă ale regiilor autonome de interes
național/local până cel târziu la data de 31 decembrie 2023. Organele de conducere
executivă răspund potrivit legii de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență;
(5) Conducătorii autorităților/instituțiilor publice autonome aflate sub
autoritatea/controlul/subordonarea/coordonarea Parlamentului României au
obligația de a pune în aplicare prevederile prezentei ordonanțe de urgență până cel
târziu la data de 31 decembrie 2023 dacă nu sunt prevăzute alte termene speciale
pentru diferitele categorii de măsuri specifice aprobate prin prezenta ordonanță de
urgență;
4
Art. III În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de
mai jos au următoarele semnificații:
a) Autorități publice centrale/locale – autorități publice deliberative
/executive de la nivel local/județean/central în înțelesul dat de prevederile legale
în vigoare care utilizează fonduri publice pentru finanțarea cheltuielilor publice
alocate din bugetul de stat/bugetele locale/bugetul fondului unic de asigurări
sociale de sănătate/bugetul asigurărilor sociale/bugetul fondului pentru ajutorul de
șomaj/ alte surse legal constituite;
b) societăți comerciale/companii naționale/societăți naționale – entități
organizate potrivit legislației în vigoare care au în concesiune/delegare de
gestiune/alte forme permise de lege patrimoniul/resursele/activele Statului Român
sau ale unităților administrativ teritoriale sau care exploatează/administrează
bogății ale solului/subsolului și/sau resurse minerale/hidrocarburi sau care
prestează un serviciu public ori după caz activitate de interes public;
c) autorități/instituții/agenții autonome – entități care asigură exercitarea
unor funcții de control sau de reglementare în regim de putere publică care
desfășoară activități specifice de putere publică, sunt autonome din punct de vedere
financiar și funcțional sau care asigură operaționalizarea unui serviciu public și/sau
care din activitatea specifică pe care o desfășoară încasează taxe sau tarife pentru
utilizarea de către beneficiari activelor/spațiilor publice, indiferent de natura
acestora chiar dacă din acestea este asigurată finanțarea activității curente și de
investiții specifice a acestora;
d) entitate publică – orice entitate finanțată din fonduri publice sau din taxe
și tarife aprobate conform legii, indiferent de forma de organizare, de modul de
subordonare/coordonare indiferent sub autoritatea publică sub care își desfășoară
activitatea;
e) fonduri publice – fonduri alocate din bugetul de stat/bugetele
locale/bugetul asigurărilor sociale/bugetul fondului unic de asigurări sociale de
sănătate/bugetul fondului pentru șomaj/alte surse legal constituite prin care este
asigurată finanțarea cheltuielilor publice de natura cheltuielilor curente și de
investiții ale ordonatorilor de credite potrivit legii;
f) cheltuieli publice – cheltuieli destinate funcționării/activității de investiții
inclusiv cheltuielile de personal pentru autoritățile/instituțiile publice/institutele
naționale de cercetare/alte entități aflate în coordonarea /subordonarea
/autoritatea autorităților publice centrale/locale a căror sursă de finanțare este
asigurată din bugetul public și ai căror conducători au calitatea de ordonatori de
credite;
g) cheltuieli de personal – cheltuieli specifice pentru personalul încadrat întro autoritate/instituție publică/agenție/instituții autonome precum și cheltuielile
specifice pentru societățile comerciale/companiile naționale/societățile naționale
care cuprind atât cheltuielile în bani cât și în natură. Drepturile de natură salarială
sau în bani sunt stabilite atât prin legi speciale cât și prin contractele colective de
muncă sau prin alte prevederi specifice activității pe care acestea o desfășoară;
h) cheltuieli materiale și servicii – cheltuieli definite conform indicatorilor
din clasificația bugetară, specifice autorităților/instituțiilor publice/instituțiilor
autonome/autorităților naționale de reglementare care stau la baza funcționării
acestora pentru finanțarea cărora sunt alocate fonduri din bugetul public și ai căror
conducători au calitatea de ordonatori de credite;
5
Capitolul II – Prevederi referitoare la cheltuielile de personal/cheltuielile
materiale și servicii și bugetele locale. Condiții de funcționare ale instituțiilor
publice de subordonare locală/centrală;
Art. IV – (1) Numărul funcțiilor de demnitate publică efectiv ocupate la nivelul
secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de
demnitate publică asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie
2024 cu minim 20%;
(2) Conducătorii ministerelor/autorităților publice/autorităților de
reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal cu funcție de demnitate
publică de nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a
funcțiilor de demnitate publică asimilate au obligația de a formula propuneri către
autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în
funcții de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până
cel târziu la data de 1 ianuarie 2024;
(3) Dacă din aplicarea procentului de reducere de 20% prevăzut la alin.(1)
rezultă un număr de funcții de demnitate publică la nivelul secretarilor de
stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică
asimilate acestora sub unu numărul efectiv al funcțiilor de demnitate publică rămâne
unu;
(4) În situația ministerelor /autorităților publice/autorităților de
reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal cu funcție de demnitate
publică de nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a
funcțiilor de demnitate publică asimilate egal cu unu nu se aplică prevederile
alin.(1);
(5) Numărul funcțiilor de demnitate publică la nivelul secretarilor de
stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate vacante la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;
Art. V – (1) Numărul de posturilor de consilieri efectiv ocupate din cabinetele
președinților/vicepreședinților din cadrul autorităților de
reglementare/agențiilor/instituțiilor publice de la nivel central, președinților de
consilii județene/vicepreședinților, primarilor/viceprimarilor,
prefecților/subprefecților precum și a numărului de consilieri din cabinetele
conducerii autorităților/instituțiilor publice de interes local se reduce cu 50% până
cel târziu la data de 1 octombrie 2023;
(2) Dacă din aplicarea procentului prevăzut la alin.(1) rezultă că numărul
posturilor de consilieri efectiv ocupate din cabinetele președinților/vicepreședinților
din cadrul autorităților de reglementare/agențiilor/instituțiilor publice de la nivel
central, președinților de consilii județene/vicepreședinților,
primarilor/viceprimarilor, prefecților/subprefecților precum și a numărului de
consilieri din cabinetele conducerii autorităților/instituțiilor publice de interes local
este sub unu numărul acestora rămâne unu;
(3) În situația cabinetelor președinților/vicepreședinților din cadrul
autorităților de reglementare/agențiilor/instituțiilor publice de la nivel central,
președinților de consilii județene/vicepreședinților, primarilor/viceprimarilor,
prefecților/subprefecților precum și a numărului de consilieri din cabinetele
conducerii autorităților/instituțiilor publice de interes local în care numărul efectiv
de consilieri existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
este egal cu 1 nu se aplică procentul de reducere prevăzut la alin.(1);
(4) Numărul posturilor din cabinetele președinților/vicepreședinților din
cadrul autorităților de reglementare/agențiilor/instituțiilor publice de la nivel
6
central, președinților de consilii județene/vicepreședinților,
primarilor/viceprimarilor, prefecților/subprefecților precum și a numărului de
consilieri din cabinetele conducerii autorităților/instituțiilor publice de interes local
vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;
Art.VI (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din
statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență se anulează;
(2) Prevederile alin.(1) se aplică pentru următoarele categorii de entități:
a) autorități publice de interes central și local;
b) ministere și celelalte autorități publice centrale asimilate ministerelor
unde conducătorii autorităților publice sunt asimilați funcției de demnitate publică
la nivel de ministru;
c) autorități naționale de reglementare/agenții naționale și alte entități
publice de interes național;
d) instituțiile publice de subordonare centrală/locală ai căror conducători au
calitatea de ordonatori de credite;
e) institutele naționale de cercetare indiferent de
subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află;
f) instituțiile/entitățile publice aflate în coordonarea /subordonarea
/autoritatea ministerelor, autorităților naționale ai căror conducători sunt asimilați
funcțiilor de demnitate publică de miniștri sau secretari de stat, autorităților publice
locale;
g) instituțiile/entitățile publice autonome aflate în subordonarea/
coordonarea /autoritatea Parlamentului;
h) Casa Națională de Pensii și casele teritoriale de pensii, inclusiv casele de
pensii speciale;
i) Casa Națională de Asigurări de Sănătate inclusiv casele de asigurări de
sănătate teritoriale;
j) alte entități publice a căror finanțare este asigurată din fonduri publice sau
a căror finanțare este asigurată din taxele/tarifele colectate ca urmare a activității
desfășurate;
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1) numărul de posturi vacante,
neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii se
reduce cu minim 30% pentru următoarele categorii de entități:
a) unitățile de învățământ superior și preuniversitar de stat a căror finanțare
este asigurată din fonduri publice;
b) unitățile sanitare de interes public;
c) serviciile publice de apărare națională, ordine publică, securitate
națională, inclusiv serviciile de poliție locală;
d) serviciile de pază și protecție;
e) serviciile pentru situații de urgență de interes național și local;
f) structurile implicate în implementarea proiectelor de investiții cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile;
g) structurile de specialitate implicate în colectarea, încasarea, executarea
silită, administrarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale,
bugetului fondului unic de asigurări de sănătate, bugetul fondului pentru șomaj,
bugetele locale, inclusiv în gestionarea cheltuielilor publice ale statului;
h) alte situații aprobate prin memorandum de către Guvernul României;
(4) Conducătorii entităților publice menționate la alin.(2) au obligația ca până
cel târziu la data de 31 decembrie 2023 să aprobe măsurile legale ce se impun în
7
ceea ce privește structurile organizatorice de sub coordonarea /subordonarea
/autoritatea acestora respectiv să aprobe în condițiile legii reducerea numărului
total de personal, organigrama, statul de funcții, regulamentele de organizare și
funcționare ca urmare aplicării prevederilor alin.(1);
(5) Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcție ca urmare a
reorganizări activității entităților prevăzute la alin.(2) beneficiază de drepturile
prevăzute de lege inclusiv de asigurarea unui post de execuție în cadrul entităților
unde acesta și-a desfășurat activitatea. Cu posturile ocupate ca urmare a
reorganizării funcțiilor de conducere rezultate din aplicarea alin.(1) se
suplimentează numărul de posturi total al entităților publice doar în situația în care
la nivelul entității publice nu există posturi vacante;
(6) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de
posturi:
a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de
serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate;
b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României
organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;
c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs
proba scrisă sau interviu;
d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;
e) posturile temporar vacante prin detașare/delegare potrivit legii;
Art. VII 1. (1) Începând cu data de 1 septembrie 2023 prevederile art.390,
alin.(1), lit.h) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul
Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se abrogă;
(2) Personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate
drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică, inclusiv prin ocuparea în
condițiile legii a unei funcții publice de execuție corespunzătoare vechimii,
experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea entității publice
din care face parte;
(3) De la data desființării funcției publice de șef birou până la data aprobării
noii organigrame titularul de post va ocupa funcția publică de șef birou interimar
beneficiind de drepturile salariale în vigoare pentru funcția publică de șef birou;
(4) Odată cu desființarea funcției publice de șef birou se desființează și
structurile organizatorice care funcționează ca birouri. Acestea funcționează în
regim provizoriu până la data aprobării noii organigrame și exercită cu respectarea
legii aceleași atribuții prevăzute de regulamentele de organizare și funcționare și de
fișa postului. Personalul angajat în cadrul acestor structuri își păstrează drepturile
salariale în vigoare la data desființării structurilor organizatorice de birouri.
Personalul încadrat în cadrul birourilor urmează să fie preluat în alte structuri
organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.
(5) Conducătorii entităților ale căror structuri organizatorice organizate ca
birouri se desființează au obligația de a aproba numărul de personal, organigrama și
Regulamentul de Organizare și Funcționare până cel târziu la data de 31 decembrie
2023;

 1. Art.468, alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
  publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se modifică și va
  avea următorul cuprins:
  a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru
  ocuparea funcțiilor publice de conducere de șef serviciu și secretar general al
  comunei, precum și a funcțiilor publice specifice echivalente acestora;
  8
  Art. VIII 1. Art.391, alin.(3) din OUG nr. nr.57/2019 privind Codul
  Administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se
  modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să
  respecte următoarele cerințe:
  a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10
  posturi de execuție;
  b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20
  posturi de execuție;
  c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de
  minimum 40 de posturi de execuție.
 2. (1) Funcționarii publici încadrați pe funcțiile publice de șef serviciu,
  director, director adjunct, director executiv, director executiv adjunct, director
  general, director general adjunct care nu mai îndeplinesc condițiile privind
  normativul de personal pentru a ocupa funcția publică ca urmare a faptului că
  structurile organizatorice pe care le au în subordine/coordonare nu au încadrat
  număr de personal necesar în conformitate cu prevederile art.391, alin.(3) din OUG
  nr. nr.57/2019 privind Codul Administrativ vor ocupa funcțiile publice de șef serviciu
  interimar, director interimar, director adjunct interimar, director executiv
  interimar, director executiv adjunct interimar, director general interimar, director
  general adjunct interimar până la data aprobării noi organigrame, beneficiind de
  drepturile salariale în vigoare pe care aceștia le ocupă;
  (2) Dacă odată cu aprobarea noi organigrame funcțiile publice de conducere
  prevăzute la alin.(1) se desființează funcționarii publici beneficiază de toate
  drepturile prevăzute de lege ca urmare a reorganizării inclusiv prin ocuparea în
  condițiile legii a unei funcții publice de execuție corespunzătoare vechimii,
  experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea entității publice
  din care face parte;
  (3) Ocuparea funcțiilor publice de conducere rezultate din reorganizarea
  prevăzută la alin.(1) se face prin concurs pe baza unei metodologii aprobate de
  conducătorul entității publice;
  (4) Dacă în urma reorganizării entității publice ca urmare a creșterii
  normativului de personal o funcție publică de conducere superioară îndeplinește
  condițiile pentru o funcție publică de conducere inferioară decât cea deținută inițial,
  cu acordul funcționarului public în cauză acesta poate ocupa funcția publică de nivel
  ierarhic inferior;
  (5) Odată cu desființarea funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin.(1)
  se desființează și structurile organizatorice pe care aceștia le coordonează respectiv
  serviciile, direcțiile sau după caz direcțiile generale. Aceste structuri organizatorice
  funcționează în regim provizoriu până la data aprobării noii organigrame și exercită
  cu respectarea legii aceleași atribuții prevăzute de regulamentele de organizare și
  funcționare și de fișa postului. Personalul angajat în cadrul acestor structuri își
  păstrează drepturile salariale în vigoare la data desființării structurilor
  organizatorice în care își desfășoară activitatea. Personalul încadrat în cadrul
  structurilor organizatorice care nu mai îndeplinesc normativele de personal urmează
  să fie preluat în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.
  (6) Conducătorii entităților publice ale căror structuri organizatorice de tip
  serviciu, direcție, direcție generală se desființează ca urmare a faptului că nu mai
  îndeplinesc normativele de personal au obligația de a aproba noile organigrame,
  9
  regulamentele de organizare și funcționare și atribuțiile specifice fișei posturilor
  până cel târziu la data de 31 decembrie 2023;
  Art. IX 1. Alin (1) și (2) al articolului 391 din OUG nr.57/2019 privind Codul
  Administrativ se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei
  autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar general al
  unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a funcțiilor publice de
  conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor
  din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de
  organizare aprobate, în condițiile legii, este de maximum 8% din numărul total al
  posturilor aprobate.
  (2) Pentru determinarea numărului total al funcțiilor de conducere prin
  aplicarea cotei de 8% prevăzută la alin. (1), se procedează după cum urmează:
  a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjește
  la întreg;
  b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjește
  la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracțiunea este mai mare de 0,50.
  Art. X (1) Numărul total de funcții de conducere pentru celelalte entități
  publice cărora nu li se aplică prevederile art.391, alin.(1) din OUG 57/2019 privind
  Codul Administrativ poate fi de maxim 10% din numărul total de posturi aprobate la
  nivelul entității publice;
  (2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile începând cu data aprobării noilor
  organigrame, regulamente de organizare și funcționare și a altor măsuri necesare
  pentru punerea în aplicare a prevederilor alin.(1);
  (3) Dacă din aplicarea prevederilor alin.(1) rezultă că sunt afectate unul sau
  mai multe posturi de conducere ocuparea acestora ca urmare a reorganizării se va
  face pe bază de concurs potrivit unei metodologii aprobate de conducătorul entității
  publice;
  (4) Personalul cu funcții de conducere ale căror funcții de conducere sunt
  reorganizate ca urmare a aplicării prevederilor alin.(1) pot beneficia de un post de
  execuție în cadrul entității publice în care își desfășoară activitatea corespunzător
  vechimii, experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea
  entității publice din care acesta face parte;
  Art. XI 1.Alin.(2) al art.1 din OUG 8/2009 pentru acordarea voucherelor de
  vacanță cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al
  României nr. 110 din 24 februarie 2009 se modifică și se completează după cum
  urmează:
  (2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din
  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
  ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
  publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de
  finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri
  proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat
  care realizează venituri brute lunar din salariu de până la 10.000 lei inclusiv, în
  perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de
  1.450 lei pentru un salariat;
 3. Începând cu anul 2024 prevederile alin.(4), (5) și (6) ale art.26 din Legea
  157/2017 privind salarizarea personalului finanțat din fonduri publice publicată în
  Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28 iunie 2017 se suspendă pe perioada anului
  calendaristic 2024;
  10
  Art. XII Alin.(1) al art.18 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului
  finanțat din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28
  iunie 2017 se modifică și se completează după cum urmează:
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu,
  lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale brute lunar sunt sub
  10.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază
  minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului
  Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției –
  Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații,
  Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de
  Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii,
  beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr.
  26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul
  de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare.
  Art. XIII 1. Prevederile lit. a), ale art.1, alin.(1) din Capitolul VI Reglementări
  specifice personalului din cultură, Anexa III – Familia ocupațională de funcții
  bugetare „cultură“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate
  personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de
  sporuri:
  a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din
  salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului
  lucrat la locurile de muncă respective;
 4. Prevederile lit. a) ale art.10, cap. II – Sporuri și alte drepturi din Anexa nr.
  VII – Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice
  finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în
  coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale
  administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea primministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului din Legea 153/2017
  privind salarizarea personalului finanțat din fonduri publice publicată în Monitorul
  Oficial al României nr. 492 din 28 iunie 2017 se modifică și se completează după cum
  urmează:
  a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din
  salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului
  lucrat la locurile de muncă respective;
 5. Prevederile alin.(1), Articolului 1, Punctul B – Reglementări specifice
  funcționarilor publici Capitolul I, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții
  bugetare „administrație“ se modifică și se completează cu următorul conținut:
  (1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau
  vătămătoare de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut
  lunar, corespunzător timpului lucrat.
 6. Prevederile Capitolului II, punctului 4 de la Nota referitoare la punctul 2.
  Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenței, Anexa VIII –
  Familia ocupațională de funcții bugetare „administrație“, se modifică și va avea
  următorul conținut:
  ”4. Pentru condiții de muncă vătămătoare, personalului Consiliului
  Concurenței i se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult
  de 1.000 lei brut lunar, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.
  Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului se
  11
  aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare
  sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.”
 7. Prevederile alin.(1), art.1 Capitolului II, Punctul I. Reglementări specifice
  personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual
  din administrația publică, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare
  „administrație“ se modifică și va avea următorul conținut:
  (1) Personalul contractual salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. A –
  lit. E poate beneficia de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până
  la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător
  timpului lucrat;
 8. Prevederile alin.(1), art.2 Capitolului II, Punctul I. Reglementări specifice
  personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual
  din administrația publică, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare
  „administrație“ se modifică și va avea următorul conținut:
  (1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate
  personalului salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. F – lit. H și J, cu
  respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
  a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din
  salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului
  lucrat la locurile de muncă respective;
  Art. XIV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși
  cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziționat;
  (2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din
  fonduri publice sunt de maxim 50 lei/lună/aparat de telefonie mobilă;
  (3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie
  mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate
  de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă;
  Art. XV (1) Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și
  aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale
  aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși
  7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;
  (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență prin venituri proprii realizate în
  exercițiul bugetar precedent se înțeleg veniturile proprii realizate din impozite și
  taxe, venituri nefiscale din chirii și redevențe, precum și cotele defalcate din
  impozitul pe salarii, fără a lua în calcul sumele defalcate din impozitul pe salariu
  pentru echilibrare sau alte categorii de subvenții/transferuri sau alte asemenea
  fonduri alocate din bugetul de stat sau alte fonduri publice;
  Art. XVII (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 raportul dintre numărul de
  personalul existent, încadrat conform legii, în Direcțiile Generale de Asistență și
  Protecție Socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Consiliilor
  Județene, indiferent de modul de organizare și funcționare sau de denumirea
  acestora și numărul de asistați aflați în evidențe la data de întâi a fiecărui an
  calendaristic nu poate depăși raportul de 1:1;
  (2) Președinții de consilii județene în calitate de ordonatori principali de
  credite sunt obligați să ia măsurile legale ce se impun pentru aprobarea noilor
  organigrame, regulamente de organizare și funcționare astfel încât raportul dintre
  numărul de personal încadrat și numărul de asistați să fie de 1:1;
  (3) Personalul disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor alin.(1)
  beneficiază de drepturile legale prevăzute de lege inclusiv de eventualele drepturi
  12
  prevăzute în contractele colective de muncă încheiate cu respectarea prevederilor
  legale în vigoare;
  (4) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile art.VI, alin.(1);
  Art. XVIII Prevederile lit. h) ale alin.(4), art.33 – Alocarea cotelor şi sumelor
  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat din Legea 273/2006 privind
  finanțele publice locale publicate în Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie
  2006 se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma
  derulării celor doua etape de echilibrare, precum și pe județ și municipiul București
  vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulțirea cu coeficientul subunitar,
  calculat ca raport între suma impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor
  încasate în anul financiar anterior încheiat și suma impozitelor și taxelor locale,
  chiriilor și redevențelor de încasat, evidențiate în conturile de evidență contabilă ca
  urmare a declarațiilor depuse de contribuabili în anul financiar anterior încheiat sau
  ca urmare a contractelor de închiriere/concesiune încheiate. La calculul gradului de
  necolectare nu se iau în considerare creanțele fiscale aflate în litigiu;
  Art. XIX Alin.(1) al art.I din OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
  prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
  normative publicată în Monitorul Oficial al României nr.415 din 15 mai 2023 se
  modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002
  privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023,
  începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
  Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna
  următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare în funcție de
  evoluția deficitului bugetar și de evoluția nivelului arieratelor, pentru ordonatorii
  principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
  sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali
  de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid și repartizează credite
  bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.
  Art. XX (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu
  personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților
  publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc
  următoarele condiții cumulative:
  a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv
  ocupate în structurile organizatorice;
  b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt
  similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate
  același sau similar;
  (2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se
  pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul
  încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice
  aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin
  modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a
  regulamentelor de organizare și funcționare;
  (3) Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a
  activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice
  aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie
  să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:
  13
  a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât
  pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;
  b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a
  cheltuielilor materiale și servicii;
  (4) Forma prin care se reorganizează instituțiile publice care nu îndeplinesc
  condițiile prevăzute la alin.(1) respectiv: comasare/desființare/reorganizare
  /fuzionare sau transfer de activitate și număr de personal se aprobă prin hotărâri ale
  Guvernului României sau după caz prin hotărâri ale autorităților publice
  locale/județene după caz;
  (5) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării activității instituțiilor
  publice prevăzute la alin.(1) beneficiază de toate drepturile legale salariale
  prevăzute de lege;
  (6) Conducătorii instituțiilor publice care au în
  subordine/coordonare/autoritate instituții publice cărora le sunt incidente
  prevederile alin.(1) au obligația de a aproba noile organigrame, regulamente de
  organizare și funcționare și să ia alte măsuri prevăzute de lege până la data de 31
  decembrie 2023;
  (7) Prin excepție de la prevederile alin.(1) pentru instituțiile publice din
  domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale precum și din alte
  domenii aprobate prin memorandum în Guvernul României termenul de intrare în
  vigoare este data de 1 ianuarie 2025;
  Capitolul III – Prevederi referitoare la descentralizarea serviciilor publice,
  transferul proprietății publice asupra unor bunuri ale Statului Român
  Art. XXII (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2025 serviciile publice aflate în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă
  în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene;
  (2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale
  următoarele:
  a) Direcțiile Județene de Tineret și Sport care se află în coordonarea
  /subordonarea/autoritatea Ministerului Tineretului și Familiei;
  b) Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea
  autoritatea Ministerului Culturii;
  c) Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea /subordonarea
  /autoritatea Ministerului Sănătății;
  d) Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea /subordonarea
  /autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;
  e) Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea /subordonarea
  /autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  f) Inspectoratele Generale Școlare aflate în coordonarea /subordonarea
  /autoritatea Ministerului Educației;
  (3) Odată cu descentralizarea serviciilor publice de interes național și
  transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul
  de patrimoniu precum și de resurse financiare alocate sub formă de cote defalcate
  din unele venituri ale bugetului de stat;
  (4) Transferul personalului încadrat pe posturi, a patrimoniului, activitățile și
  responsabilitățile transferate, resursele financiare asigurate se va face prin lege la
  propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor de line care au în
  responsabilitate coordonarea serviciilor publice menționate la alin.(2);
  14
  (5) Serviciile publice de descentralizate se află în dubla coordonare a
  ministerelor de linie și autorităților publice județene și implementează politicile și
  strategiile publice de interes național inclusiv programe naționale care sunt date în
  implementare direcțiilor județene;
  (6) Prevederile art.77 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ publicat
  în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019 referitoare la regimul juridic
  al descentralizării se aplică în mod corespunzător;
  Art. XXIII (1) Bunurile de natura clădirilor și a terenului aferent indiferent de
  destinația acestora, proprietatea publică a Statului Român situate pe teritoriul unor
  unități administrativ teritoriale, aflate în evidența bunurilor imobile care fac parte
  din domeniul public al Statului Român pot fi transferate în proprietatea publică a
  unităților administrativ teritoriale și domeniul public al acestora în următoarele
  condiții:
  a) Interdicția de a fi transferate în domeniul privat al unităților administrativ
  teritoriale și de a fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare pe o perioadă de 5 ani de la
  data la care a avut loc transferul de proprietate;
  b) menținerea condițiilor de administrare a clădirilor și terenului aferent
  transferate din proprietatea publică a Statului Român pe o perioadă de 5 ani de la
  data la care a avut loc transferul. Pentru entitățile publice/companiile
  naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral
  de stat care ocupă efectiv clădirile și terenul aferent care fac obiectul transferului
  de proprietate obligația administrării rămâne pe durata existenței clădirii afară de
  cazurile în care părțile se înțeleg de comun acord altfel;
  c) executarea lucrărilor de reparații curente și întreținere precum și a
  lucrărilor de modernizare/reabilitare/reparații capitale care sunt necesare
  clădirilor;
  d) menținerea eventualelor contracte de concesionare/închiriere/protocoale
  încheiate pentru entitățile publice/companiile naționale/societățile
  naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral de stat pe durata
  existenței clădiri afară de cazurile în care părțile nu decid de comun acord altfel;
  (2) Se mandatează Ministerul Finanțelor în calitate de reprezentant legal al
  Statului Român pentru a pune în aplicare prevederile prezentului articol referitoare
  la transferul dreptului de proprietate publică asupra clădirilor și a terenului aferent;
  (3) Pentru a beneficia de prevederile alin.(1) autoritățile publice
  locale/județene interesate depun o cerere de transfer a proprietății publice la
  Ministerul Finanțelor aprobată de Consiliile Locale/Județene care v-a cuprinde:
  a) datele de identificare ale clădirii și terenului inclusiv identificarea
  topografică și de extrasul de Carte Funciară după caz;
  b) situația la zi a administrării clădirii dacă aceste date sunt cunoscute la
  nivelul unității administrativ-teritoriale;
  c) date și informații privind starea tehnică a clădirii și a terenului aferent;
  d) motivul și justificarea transferului de proprietate publică de la Statul
  Român către unitățile administrativ teritoriale;
  (4) Guvernul României aprobă cererea de transfer precum și transferul de
  proprietate din proprietatea publică a Statului Român și domeniul public al acestuia
  în proprietatea publică și domeniul public al unității administrativ teritoriale inclusiv
  condițiile care privesc transferul de proprietate asupra bunului imobil clădire și
  terenul aferent, la propunerea Ministerului Finanțelor, prin hotărâre. Dacă clădirea
  și terenul sunt date în administrarea unor entități publice, companii
  15
  naționale/societății naționale/societăți comerciale deținute integral/majoritar de
  stat este necesar și avizul acestora;
  (5) În baza hotărârii Guvernului României adoptată potrivit prevederilor
  alin.(4) clădirea și terenul aferent se scoate din evidența inventarului bunurilor care
  fac parte din proprietatea publică a Statului Român și domeniul public al acestuia la
  valoarea de inventar cu care bunul imobil figurează în evidențele contabile;
  (6) Între Ministerul Finanțelor și unitatea administrativ teritorială care preia
  prin transfer de proprietate bunul imobil, clădire și teren, se încheie protocol de
  predare-primire în care se consemnează:
  a) datele de identificare ale imobilului, inclusiv dacă este cazul datele
  topografice și de identificare în Cartea Funciară;
  b) valoarea de inventar;
  c) condițiile de administrare prevăzute la alin.(1);
  d) starea tehnică a clădirii și terenului aferent;
  f) alte informații considerate relevante pentru transferul dreptului de
  proprietate asupra bunului imobil;
  (7) Consiliul Județean/Consiliul Local, adoptă o hotărâre prin care declară
  bunul imobil de natura clădirii și terenului de uz sau de interes public local, aprobă
  înscrierea bunului imobil în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale
  și domeniul public al acesteia, înscrierea în inventarul bunurilor care fac parte din
  domeniul public și stabilește titularul dreptului de administrare.
  (8) În baza hotărârii de Consiliu Local/Județean și a protocolului de predare
  primire asupra bunului imobil clădire și teren se operează în evidențele de carte
  funciară proprietatea publică a unității administrativ teritoriale și domeniul public
  al acesteia;
  (9) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență Ministerul Finanțelor publică pe pagina de internet lista bunurilor imobile
  clădire și teren care se încadrează în prevederile art. XXIII, alin.(1);
  (10) La valorificarea bunurilor imobile de natura clădirilor și terenurilor
  proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale transferate din
  proprietatea publică a Statului Român, după îndeplinirea termenului prevăzut la
  alin.(1), lit.a), o cotă de 50% din valoarea încasată se datorează și se virează
  bugetului de stat într-un cont de venituri ale bugetului de stat, conform indicatorilor
  din clasificația bugetară;
  (11) Nevirarea cotei de 50% prevăzută la alin.(10) atrage dup sine plata
  accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscal-bugetare;
  (12) Creanțele fiscal-bugetare rezultate din aplicarea prevederilor alin.(10) le
  sunt aplicabile prevederile legale în vigoare cu privire la administrarea, colectarea,
  încasarea și executarea creanțelor bugetare;
  Art. XXIV (1) Bunurile de natura terenurilor indiferent de destinația acestora,
  proprietatea publică a Statului Român situate pe teritoriul unor unități administrativ
  teritoriale, aflate în evidența bunurilor imobile care fac parte din domeniul public
  al Statului Român pot fi transferate în proprietatea publică a unităților administrativ
  teritoriale și domeniul public al acestora în următoarele condiții:
  a) Interdicția de a fi transferate în domeniul privat al unităților administrativ
  teritoriale și de a fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare pe o perioadă de 5 ani de la
  data la care a avut loc transferul de proprietate;
  b) menținerea condițiilor de administrare a terenurilor transferate din
  proprietatea publică a Statului Român pe o perioadă de 5 ani de la data la care a
  avut loc transferul. Pentru entitățile publice/companiile naționale/societățile
  16
  naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral de stat care ocupă
  efectiv terenul care fac obiectul transferului de proprietate obligația administrării
  rămâne pe durata existenței terenurilor afară de cazurile în care părțile se înțeleg
  de comun acord altfel;
  c) menținerea eventualelor contracte de concesionare/închiriere/protocoale
  încheiate pentru entitățile publice/companiile naționale/societățile
  naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral de stat pe durata
  existenței terenurilor afară de cazurile în care părțile nu decid de comun acord
  altfel;
  d) după îndeplinirea condițiilor legale de valorificare a terenurilor, respectiv
  de trecere a acestora din domeniul public al unităților administrativ teritoriale în
  domeniul privat al acestora în condițiile legii, terenurile pot fi utilizate numai pentru
  a asigura dezvoltarea urbană locală/dezvoltare de proiecte de investiții publice sau
  dacă valorificarea are loc prin vânzare în condițiile legii, sumele rezultate pot fi
  utilizate numai pentru a finanța investiții publice de interes local;
  (2) Se mandatează Ministerul Finanțelor în calitate de reprezentant legal al
  Statului Român pentru a pune în aplicare prevederile prezentului articol referitoare
  la transferul dreptului de proprietate publică asupra terenurilor;
  (3) Pentru a beneficia de prevederile alin.(1) autoritățile publice
  locale/județene interesate depun o cerere de transfer a proprietății publice asupra
  terenului la Ministerul Finanțelor aprobată de Consiliile Locale/Județene care v-a
  cuprinde:
  a) datele de identificare ale terenului inclusiv identificarea topografică și de
  extrasul de Carte Funciară după caz;
  b) situația la zi a administrării terenului dacă aceste date sunt cunoscute la
  nivelul unității administrativ-teritoriale;
  c) date și informații privind starea tehnică a terenului, inclusiv a eventualelor
  clădiri indiferent de destinația acestora care sunt situate pe aceste terenuri;
  d) motivul și justificarea transferului de proprietate publică asupra terenului
  de la Statul Român către unitățile administrativ teritoriale;
  (4) Guvernul României aprobă cererea de transfer asupra terenului precum și
  transferul de proprietate din proprietatea publică a Statului Român și domeniul
  public al acestuia în proprietatea publică și domeniul public al unității administrativ
  teritoriale inclusiv condițiile care privesc transferul de proprietate asupra terenului,
  la propunerea Ministerului Finanțelor, prin hotărâre;
  (5) Dacă pe terenul care face obiectul transferului de proprietate publică își
  desfășoară activitatea entități publice/companii naționale/societăți
  naționale/societăți comerciale cu capital majoritar/integral de stat la adoptarea
  hotărârii de Guvern prevăzut la alin.(4) este necesar avizul acestora;
  (6) În baza hotărârii Guvernului României adoptată potrivit prevederilor
  alin.(4) bunul imobil de natura terenului se scoate din evidența inventarului bunurilor
  care fac parte din proprietatea publică a Statului Român și domeniul public al
  acestuia la valoarea de inventar cu care bunul imobil figurează în evidențele
  contabile;
  (7) Între Ministerul Finanțelor și unitatea administrativ teritorială care preia
  prin transfer de proprietate bunul imobil de natura terenului, se încheie protocol de
  predare-primire în care se consemnează:
  a) datele de identificare ale terenului, inclusiv dacă este cazul datele
  topografice și de identificare în Cartea Funciară;
  b) valoarea de inventar a terenului;
  17
  c) condițiile de administrare ale terenului prevăzute la alin.(1);
  d) starea tehnică inclusiv a clădirilor situate pe acest teren dacă este cazul;
  f) alte informații considerate relevante pentru transferul dreptului de
  proprietate asupra bunului imobil;
  (8) Consiliul Județean/Consiliul Local după caz adoptă o hotărâre prin care
  declară terenul de uz sau de interes public local, aprobă înscrierea terenului în
  proprietatea publică a unității administrativ teritoriale și domeniul public al
  acesteia, înscrierea în inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public și
  stabilește titularul dreptului de administrare.
  (9) În baza hotărârii de Consiliu Local/Județean și a protocolului de predare
  primire asupra terenului se operează în evidențele de carte funciară proprietatea
  publică a unității administrativ teritoriale și domeniul public al acesteia;
  (10) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe
  de urgență Ministerul Finanțelor publică pe pagina de internet lista bunurilor imobile
  de natura terenurilor care se încadrează art. XXIV, alin.(1);
  (11) La valorificarea terenurilor proprietatea publică a unităților
  administrativ-teritoriale transferate din proprietatea publică a Statului Român, după
  îndeplinirea termenului prevăzut la alin.(1), lit.a), o cotă de 50% din valoarea
  încasată se datorează și se virează bugetului de stat într-un cont de venituri ale
  bugetului de stat, conform indicatorilor din clasificația bugetară;
  (12) Nevirarea cotei de 50% din valoarea încasată prevăzută la alin.(11) atrage
  după sine plata accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscal-bugetare;
  (13) Creanțele fiscal-bugetare rezultate din aplicarea prevederilor alin.(11) le
  sunt aplicabile prevederile legale în vigoare cu privire la administrarea, colectarea,
  încasarea și executarea creanțelor bugetare;
  Capitolul IV – Prevederi referitoare la disciplina economico-financiară a
  companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  majoritar/integral de stat;
  Art. XXV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de
  administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor
  generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor
  naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale se reduce cu 50%;
  (2) Dacă din aplicarea procentului de reducere cu 50% rezultă că numărul
  consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților,
  vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din
  alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților
  naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al
  unităților administrativ teritoriale este mai mic decât unu numărul acestora rămâne
  unu;
  (3) Dacă numărul consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de
  administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor
  generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor
  naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale este unu nu se
  aplică prevederile alin.(1);
  (4) Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a
  prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desființează;
  18
  Art. XXVI (1) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a
  prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt ocupate prin concurs sau potrivit
  metodologiei existente la nivelul companiilor naționale/societăților
  naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al
  unităților administrativ teritoriale numai pe bază de memorandum aprobat de
  Consiliile de Administrație și nu pot depăși o creștere a numărului de personal de
  maxim 5% până la sfârșitul anului 2023;
  (2) Posturile vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență, la nivelul companiilor naționale/societăților naționale/societăților
  comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale se
  anulează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni;
  Art. XXVII 1. Prevederile alin.(1), art.5, Capitolul II – Administrarea și
  conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a
  întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în
  Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se modifică și se
  completează după cum urmează:
  (1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație format
  din 3-5 persoane, dintre care cel mult 2 sunt desemnate de autoritatea publică
  tutelară.
 9. Alin.(2) al art.28, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor publice
  societăți, Capitolul III – Administrarea și conducerea întreprinderilor publice societăți
  se modifică și se completează astfel:
  (2) Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul
  întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară
  echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
  b) au cel puțin 50 de angajați.
 10. Numărul de membri ai Consiliilor de Administrație altele decât cele pentru
  care sunt aplicabile prevederile art.28, alin.(2), secțiunea 2a, Capitolul III
  Administrarea și conducerea întreprinderilor publice societăți din OUG 109/2011
  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
  completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24
  noiembrie 2011 precum și ai Comitetelor de Supraveghere/Comitetelor de
  Specialitate precum și a altor Comitete organizate pe lângă Consiliile de
  Administrație sau alte organe de conducere indiferent de natura acestora, denumirea
  acestora și modul de organizare nu poate să depășească maxim 5 persoane;
 11. Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral sau majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome, companii naționale/societăți
  naționale/societăți comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ
  teritoriale au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea
  Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor 1-3.
  Art. XXVIII 1. Alin.(3) și (4) ale art.8, secțiunea I – Consiliul de Administrație,
  Capitolul II – Administrarea și conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011
  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
  completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24
  noiembrie 2011 se modifică și se completează după cum urmează:
  (3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă
  într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maxim 3 ori
  19
  media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea
  desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă,
  la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat
  de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul
  plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al
  regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat AMEPIP, luând în
  considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea
  operațiunilor desfășurate de regia autonomă.
  (4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este
  formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maxim 3 ori media
  pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea
  desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă,
  la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat
  de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.
  Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și
  nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei
  aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea
  metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul
  General al Guvernului. Componenta variabilă nu poate depăși de maxim 6 ori media
  pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea
  desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă
  și se acordă numai dacă regia autonomă:
  a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul
  asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj,
  bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
  b) nu înregistrează arierate;
  c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție
  d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;
 12. Alin (4^1) și (4^2) ale art.8, secțiunea I – Consiliul de Administrație,
  Capitolul II – Administrarea și conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011
  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
  completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24
  noiembrie 2011 se abrogă.
 13. Alin.(2) și Alin.(3) a art.37, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor
  publice societăți, Capitolul III – Administrarea întreprinderilor publice –societăți din
  OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu
  modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr.
  883 din 24 noiembrie 2011 se modifică și se completează astfel:
  (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai
  consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă
  nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut
  lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate
  înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din
  economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
  Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de
  administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de
  AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile
  de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate
  de întreprinderea publică;
  20
  (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai
  consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație
  variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a
  câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului
  principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației
  activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică
  anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță
  financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară,
  diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu
  respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și
  Secretariatul General al Guvernului și se acordă numai dacă:
  a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul
  asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj,
  bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
  b) nu înregistrează arierate;
  c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție
  d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;
 14. Prevederile alin.(4^1) art.37, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor
  publice societăți, Capitolul III – Administrarea întreprinderilor publice –societăți din
  OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu
  modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr.
  883 din 24 noiembrie 2011 se abrogă.
 15. Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile punctelor 1-4.
 16. Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome,
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut
  integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în
  plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care depășesc
  limitele prevăzute la punctul 1 și 3 sunt obligați să încheie acte adiționale la
  contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de
  lege;
 17. Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome,
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut
  integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în
  plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se încadrează
  în limitele prevăzute la punctul 1 și 3 rămân în plată în condițiile prevăzute în
  contractele de mandat;
  Art. XXIX (1) Membrii Consiliilor de Administrație/Consiliilor de
  supraveghere/Comitetelor de Specialitate și a altor Comisii/Comitete indiferent de
  forma acestora de organizare, denumire sau structura organizatorică care
  funcționează pe lângă organele de conducere ale companiilor naționale/societăților
  naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar al Statului Român sau
  unităților administrativ teritoriale cărora nu le sunt aplicabile prevederile OUG
  109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
  completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24
  noiembrie 2011 beneficiază de o remunerație a membrilor neexecutivi ai consiliului
  21
  de administrație sau ai consiliului de supraveghere formată dintr-o indemnizație fixă.
  Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului
  salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal
  de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației
  activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică
  anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al
  consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al companiilor
  naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  integral/majoritar al Statului Român sau unităților administrativ teritoriale și
  aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de
  referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de
  acestea;
  (2) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai
  consiliului de supraveghere ai companiilor naționale/societăților
  naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar al Statului Român sau
  unităților administrativ teritoriale cărora nu le sunt aplicabile prevederile OUG
  109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
  completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24
  noiembrie 2011 este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă.
  Indemnizația variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului
  salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal
  de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației
  activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică
  anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță
  financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară,
  diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi și se acordă numai dacă:
  a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul
  asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj,
  bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
  b) nu înregistrează arierate;
  c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție
  d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;
  (3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile alin.(1) și (2).
  (4). Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome,
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut
  integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în
  plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care depășesc
  limitele prevăzute la alin.(1) și (2) sunt obligați să încheie acte adiționale la
  contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de
  lege;
  (5) Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome,
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut
  integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în
  plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se încadrează
  22
  în limitele prevăzute la alin.(1) și (2) rămân în plată în condițiile prevăzute în
  contractele de mandat;
  Art. XXX (1) Remunerațiile conducătorilor de companii naționale/societăți
  naționale/societăți comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile
  administrativ teritoriale dețin capital integral/majoritar care nu sunt membri
  executivi ai Consiliilor de Administrație nu pot depăși 3 ori media pe ultimele 12 luni
  a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform
  obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform
  clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de
  Statistică anterior numirii.
  (2) Conducătorii companii naționale/societăți naționale/societăți
  comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin
  capital integral/majoritar care nu sunt membri executivi ai Consiliilor de
  Administrație care depășesc limita de remunerație prevăzută la alin.(1) au obligația
  de a încheia acte adiționale la contractele individuale de muncă pentru încadrarea
  în limitele prevăzute la alin.(1);
  (3) Conducătorii companii naționale/societăți naționale/societăți
  comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin
  capital integral/majoritar care nu sunt membri executivi ai Consiliilor de
  Administrație care nu depășesc limita de remunerație prevăzută la alin.(1) rămân în
  plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute prin contractele individuale
  de muncă;
  (4) Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul
  companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  integral/majoritar deținut de stat sau de unitățile administrativ teritoriale nu pot
  depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai consiliilor de
  administrație sau după caz a remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din
  consiliile de administrație;
  (5) Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul regiilor
  autonome nu pot depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai
  consiliilor de administrație sau după caz a conducătorilor care nu fac parte din
  consiliile de administrație;
  (6) Structurile organizatorice ale companiilor naționale/societăților
  naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar deținut de stat sau
  al unitățile administrativ teritoriale precum și regiile autonome pot deține funcții de
  conducere numai dacă sunt îndeplinite următoarele normative de personal:
  a) organizarea de departamente/servicii de specialitate indiferent de
  denumirea acestora numai pentru un număr minim de 10 persoane în subordine;
  b) organizarea de direcții de specialitate/ structuri organizatorice superioare
  departamentelor/serviciilor prevăzute la lit.a) numai pentru un număr de minim 20
  de persoane în subordine;
  c) organizarea de direcții generale de specialitate/ structuri organizatorice
  superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit.b) numai pentru un număr de
  minim 40 de persoane în subordine;
  (3) Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale
  companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital
  integral/majoritar deținut de stat sau al unitățile administrativ teritoriale precum și
  regiile autonome de subordonare centrală sau locală este de maxim 8% din numărul
  total de posturi efectiv ocupate;
  23
  (4) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile alin.(1) – (3).
  Art. XXXI (1) Cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de
  carburanți pentru regiile autonome, companiile naționale/societățile
  naționale/societățile comerciale cu capital deținut majoritar/integral de Statul
  Român sau de unitățile administrativ teritoriale se stabilesc după cum urmează:
  I. Norme privind dotarea cu autoturisme:
  Autoturisme Număr maxim
  Director general 1 autoturism
  Director general adjunct 1 autoturism
  Director de specialitate 1 autoturism
  Director economic 1 autoturism
  Parc comun:
  Număr persoane încadrate:
  până la 400 pers
  Peste 400 pers
  4 autoturisme
  8 autoturisme
  II. Norme privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele care
  deservesc:
  Limită
  maximă
  Categorie de personal litri/lună/vehicul
  Director, director general adjunct, director de
  specialitate, director economic
  400
  Activitate curentă a parcului auto 300
  (2) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute la
  alin.(1) nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe
  nerambursabile;
  (3) Autoturismele achiziționate trebuie să aibă o capacitate cilindrică mai
  mare de 1.600 cm^3 iar prețul nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de
  23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de
  atribuire a contractului de achiziție. Normativul privind valoarea de achiziție a
  autoturismelor nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe
  nerambursabile;
  (4) Societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu
  capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice,
  al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate
  cilindrică mai mare de 1.600 cm^3, al căror preț poate depăși contravaloarea în lei
  a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv
  T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului
  de achiziție, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de
  resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate și dacă au realizat profit în
  anul fiscal precedent;
  (5) Societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu
  capital integral sau majoritar de stat pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme
  al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro, inclusiv
  TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind
  24
  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea
  vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat
  din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
  196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări
  prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  (6) Parcurile auto existente în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență se mențin. Achiziția de noi autoturisme nu se poate realiza
  dacă numărul de autoturisme nu se încadrează în normativele prevăzute la alin.(1);
  (7) Depășirea de normativelor de combustibil prevăzute la alin.(1) se poate
  realiza pe cheltuiala personalului încadrat care utilizează autoturismele din dotare;
  (8) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile alin.(1) – (7).
  Art. XXXII (1) Cheltuielile cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate
  din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale,
  societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ
  teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se stabilesc astfel:
  a) o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare
  pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;
  b) o alocație de cazare, în cuantum 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să își
  acopere cheltuielile de cazare, în țară;
  (2) Depășirea cheltuielilor cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate
  din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale,
  societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ
  teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se suportă de către aceștia;
  (3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile alin.(1) – (2).
  Art. XXXIII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși
  cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziționat;
  (2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din
  fonduri publice sunt de maxim 50 lei/lună/aparat de telefonie mobilă;
  (3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie
  mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate
  de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă;
  (3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile punctelor alin.(1) – (3).
  Art. XXXIV (1) Cheltuielile anuale cu sponsorizarea/activitățile
  sportive/culturale realizate de către regiile autonome, companiile naționale,
  25
  societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ
  teritoriale dețin capital majoritar/integral nu pot depăși 0,25% din cifra de afaceri
  realizată în anul precedent;
  (2) Depășirea cheltuielilor anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/
  culturale este considerată cheltuială neeligibilă la determinarea impozitului pe
  profit și se impozitează cu un procent adițional față de cota de impozit pe profit de
  20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita prevăzută la alin.(1);
  (3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau
  după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritari la
  companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în
  coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici
  reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce
  la îndeplinire prevederile punctelor alin.(1);
  Art. XXXV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență cheltuielile materiale și servicii precum și cheltuielile cu investițiile
  efectuate de regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale,
  societățile comerciale unde Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale dețin
  capital majoritar/integral în calitate de autoritate contractantă sunt supuse
  controlului financiar exercitat de Direcția Generală de Inspecție EconomicoFinanciară din cadrul Ministerului Finanțelor;
  (2) Controlul financiar exercitat de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară se realizează asupra achizițiilor
  de bunuri și servicii precum și a achizițiilor de lucrări necesare implementării
  investițiilor care au costul de achiziție sub risc și vizează:
  a) respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice efectuate de
  autoritățile contractante prevăzute la alin.(1);
  b) controlul costurilor de achiziție care depășesc cu 20% media înregistrată
  pentru codul CPV din care face parte achiziția de bunuri, servicii, echipamente,
  servicii și lucrări, considerate costuri de achiziție sub risc;
  (3) Pentru stabilirea costului de achiziție publică sub risc prevăzut de alin.(2),
  lit.b) se utilizează baza de date și informațiile din sistemul electronic business to
  governement;
  (4) Direcția Generală Inspecție Economico-Financiară stabilește procedurile
  de achiziție publică sub risc pentru categoriile de autorități contractante prevăzute
  la alin.(1) pe baza unei metodologii de risc elaborată și aprobată prin ordin al
  ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență;
  (5) Metodologia de exercitare a controlului financiar de către Direcția
  Generală de Inspecție Economico-Financiară, actele de control emise se stabilesc
  prin ordin al ministrului finanțelor aprobat în termen de 30 de zile de la data intrării
  în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se publică în Monitorul Oficial
  Partea I;
  (6) Actele emise de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale
  de Inspecție Fiscală sunt acte administrative de autoritate potrivit legii;
  (7) Împotriva actelor de control emise de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară se pot formula contestații în
  termen de 30 de zile de la data la care actele de control au fost comunicate
  autorității contractante;
  (8) Contestațiile sunt soluționate de către structurile de specialitate din
  cadrul Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la formularea acestora;
  26
  (9) Împotriva răspunsului la contestație se poate soluționa plângere la instanța
  de contencios administrativ în condițiile Legii 554/2004 privind contenciosul
  administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.1.154 din 07 decembrie
  2004;
  (10) Sumele care nu pot fi justificate total sau parțial de către autoritățile
  contractante ca urmare a controlului financiar exercitat de către Direcția Generală
  Inspecție Economico – Financiară sunt impozitate cu un procent adițional față de
  impozitul pe profit de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita de 20%
  aferentă codului CPV specific pentru procedura de achiziție publică de bunuri,
  servicii, echipamente și investiții.
  (11) În situația constatării unor sume care nu pot fi justificate prin costuri sau
  prin alte dovezi potrivit alin.(10) conducătorului regiei autonome, societăților
  naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital deținut de stat
  sau unitățile administrativ teritoriale integral/majoritar li se aplică o sancțiune de
  50.000 lei;
  Capitolul IV – Prevederi referitoare la disciplina economico-financiară a
  autorităților/agențiilor/instituțiilor publice autonome aflate în
  coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României;
  Art. XXXVI (1) Începând cu data de 1 octombrie 2023
  agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României și sunt autonome
  din punct de vedere funcțional și financiar datorează anual o taxă specială în procent
  de 80% aplicată asupra rezultatului net/rezultatului patrimonial/profitului contabil
  obținut din activitatea specifică pe care o desfășoară în calitate de
  autorități/agenții/instituții autonome de reglementare/control/prestări
  servicii/autorizări dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute
  ca urmare a aplicării tarifelor/taxelor indiferent de denumire acestora și de modul
  de reglementare pentru activitatea curentă desfășurată sau rezultate din colectarea
  unor taxe/tarife ca urmare a exercitării funcțiilor de reglementare/control/prestări
  servicii/autorizări;
  (2) Prin rezultat net/rezultat patrimonial/rezultat net obținut de
  agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României se înțelege
  rezultatul net/rezultatul patrimonial/profitul net obținut ca urmare a activității
  curente desfășurate agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României după deducerea din
  veniturile totale obținute de acestea a cheltuielilor curente pentru desfășurarea
  activității, mai puțin cheltuielile cu investițiile pentru care se aplică regimul de
  amortizare liniar prevăzut de lege pentru deducere în vederea determinării
  rezultatului net/rezultatului patrimonial/profitului net supus impozitării;
  (3) Prin tarife/taxe speciale colectate potrivit legii se înțelege acele
  tarife/taxe indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare aplicate
  de agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României pentru activitățile
  pe care le desfășoară de autorizare/reglementare sau de taxare/tarifare a
  utilizatorilor/beneficiarilor care utilizează/acționează asupra bunurilor/piețelor
  specifice de interes și utilitate publică cum ar fi fără se limiteze la acestea operarea
  pe piața energetică a României, utilizarea spațiului de frecvență al României,
  operarea pe piața de capital și altele asemenea;
  27
  (4) Taxa specifică menționată la alin.(1) se plătește anticipat, trimestrial,
  pentru fiecare trimestru până la data de 25 ale lunii următoare pentru trimestrul
  anterior, raportat la rezultatul net/rezultatul patrimonial/profitul net realizat
  trimestrial și veniturile curente obținute trimestrial ca urmare a aplicării
  tarifelor/taxelor indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare și
  se regularizează anual până maxim la data de 30 iunie a anului următor, odată cu
  depunerea situațiilor financiare prevăzute de lege;
  (5) Metodologia de plată a taxei speciale, documentele specifice coletării,
  încasării și executării silite sunt elaborate și aprobate prin ordin al ministrului
  finanțelor în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  (6) Taxa specială prevăzută la alin.(1) are regimul juridic prevăzut pentru
  creanțele fiscale și este supusă regulilor de executare silită prevăzută de lege;
  (7) Neplata la termenele prevăzute la alin.(4) atrage după sine plata
  accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscal-bugetare;
  Art. XXXVII (1) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome
  care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României,
  respectiv președinții/vicepreședinții/directorii generali/directorii executivi și alte
  funcții similare pentru conducerea agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome nu
  pot depăși un nivel al remunerației brute lunare mai mare de 6 ori decât
  indemnizația brută lunară pentru funcția de demnitate publică de ministru;
  (2) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României, respectiv
  președinții/vicepreședinții/directorii generali/directorii executivi și alte funcții
  similare pentru conducerea agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care
  depășesc nivelul remunerației în plată prevăzut la alin.(1) au obligația de a lua
  măsurile legale ce se impun pentru încadrarea remunerației brute lunare în limitele
  prevăzute la alin.(1);
  (3) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României, respectiv
  președinții/vicepreședinții/directorii generali/directorii generali adjuncți și alte
  funcții similare pentru conducerea agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome
  care se încadrează în nivelul remunerației în plată prevăzut la alin.(1) rămân în plată
  cu nivelul de remunerație avut la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență;
  Art. XXXVIII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele
  președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți
  precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României se reduce cu 50%;
  (2) Dacă din aplicarea procentului de reducere cu 50% rezultă că numărul
  consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor
  generali/directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor
  agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României este mai mic decât
  unu numărul acestora rămâne unu;
  (3) Dacă numărul consilierilor din cabinetele
  președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți
  precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor
  28
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României este unu nu se aplică prevederile alin.(1);
  (4) Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a
  prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desființează;
  Art. XXXIX (1) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a
  prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt ocupate prin concurs sau potrivit
  metodologiei existente la nivelul agențiilor/autorităților/instituțiilor publice
  autonome din coordonarea Parlamentului României, numai pe bază de memorandum
  aprobat de Consiliile de Administrație și nu pot depăși o creștere a numărului de
  personal de maxim 5% până la sfârșitul anului 2023;
  (2) Posturile vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență, la nivelul agențiilor/autorităților/instituțiilor publice autonome din
  coordonarea Parlamentului României se anulează și nu se pot reînființa pe o perioadă
  de 6 luni;
  (3) Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul
  agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României nu pot depăși
  maxim 80% din nivelul remunerației brute a conducătorului
  agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome;
  (4) Structurile organizatorice ale agențiilor/autorităților/instituțiilor
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României pot deține funcții de conducere numai dacă sunt îndeplinite următoarele
  normative de personal:
  a) organizarea de departamente/servicii de specialitate indiferent de
  denumirea acestora numai pentru un număr minim de 10 persoane în subordine;
  b) organizarea de direcții de specialitate/ structuri organizatorice superioare
  departamentelor/serviciilor prevăzute la lit.a) numai pentru un număr de minim 20
  de persoane în subordine;
  c) organizarea de direcții generale de specialitate/ structuri organizatorice
  superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit.b) numai pentru un număr de
  minim 40 de persoane în subordine;
  (5) Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale
  agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României este de maxim 8%
  din numărul total de posturi efectiv ocupate;
  (6) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României sunt obligați până
  la data de 31 decembrie 2023 să ia toate măsurile legale care se impun pentru
  aplicarea prevederilor alin.(1)-(3);
  Art. XXXX (1) Cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar
  de carburanți pentru agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României se stabilesc după
  cum urmează:
  I. Norme privind dotarea cu autoturisme:
  Autoturisme Număr maxim
  Președinte/Director general 1 autoturism
  Vicrepreședinte/Director general adjunct 1 autoturism
  Director de specialitate 1 autoturism
  Director economic 1 autoturism
  29
  Parc comun:
  Număr persoane încadrate:
  până la 400 pers
  Peste 400 pers
  4 autoturisme
  8 autoturisme
  II. Norme privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele care
  deservesc:
  Limită
  maximă
  Categorie de personal litri/lună/vehicul
  Președinte/vicepreședinte/Director, director general
  adjunct, director de specialitate, director economic
  400
  Activitate curentă a parcului auto 300
  (2) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute la
  alin.(1) nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe
  nerambursabile;
  (3) Autoturismele noi achiziționate trebuie să aibă o capacitate cilindrică mai
  mare de 1.600 cm^3 iar prețul nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de
  23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de
  atribuire a contractului de achiziție. Normativul privind valoarea de achiziție a
  autoturismelor nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe
  nerambursabile;
  (4) Agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României, care activează în
  domeniul financiar-bancar, piața de capital, piața asigurărilor pot achiziționa
  autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3, al căror preț poate
  depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai
  mare de 30.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii
  procedurii de atribuire a contractului de achiziție, cu aprobarea ordonatorului
  principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic
  justificate și dacă au realizat profit în anul fiscal precedent;
  (5) Agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României pot achiziționa, în
  condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a
  sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată
  în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
  transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct
  de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de
  urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
  modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările
  ulterioare;
  (6) Parcurile auto existente în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență se mențin. Achiziția de noi autoturisme nu se poate realiza
  dacă numărul de autoturisme nu se încadrează în normativele prevăzute la alin.(1);
  (7) Depășirea normativelor de combustibil prevăzute la alin.(1) se poate
  realiza pe cheltuiala personalului încadrat care utilizează autoturismele din dotare;
  (8) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României au obligația de a lua
  măsurile legale ce se impun pentru punerea în aplicare a prevederilor alin.(1)-(7).
  Art. XXXXI (1) Cheltuielile cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate
  din țară pentru personalul încadrat în cadrul agențiilor/autorităților/instituțiilor
  30
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României se stabilesc astfel:
  a) o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare
  valabilă pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;
  b) o alocație de cazare, în cuantum 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să își
  acopere cheltuielile de cazare, în țară;
  (2) Depășirea cheltuielilor cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate
  din țară pentru personalul încadrat în cadrul agențiilor/autorităților/instituțiilor
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României se suportă de către aceștia;
  (3) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României au obligația de a lua
  toate măsurile legale ce se impun pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1) și
  (2);
  Art. XXXXII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență achiziția de aparate de telefonie mobilă în agențiile/autoritățile/instituțiile
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului
  României nu poate depăși cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil
  achiziționat;
  (2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din
  fondurile agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului sunt de maxim 50
  lei/lună/aparat de telefonie mobilă;
  (3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie
  mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate
  de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă;
  (3) Conducătorii agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului au obligația de a lua măsurile
  legale ce se impun pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor alin.(1) – (3).
  Art. XXXXIII (1) Cheltuielile anuale cu sponsorizarea/activitățile
  sportive/culturale realizate de către agențiile/autoritățile/instituțiile autonome
  care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului nu pot depăși
  0,25% din veniturile totale realizate în anul precedent;
  (2) Depășirea cheltuielilor anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/
  culturale este considerată cheltuială neeligibilă la determinarea taxei speciale
  prevăzută de art. XXXVI alin.(1) și se impozitează cu un procent adițional față de
  taxa specială de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita prevăzută la
  alin.(1);
  (3) Conducătorii agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului au obligația de a lua măsurile
  legale ce se impun pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1);
  Art. XXXXIV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență cheltuielile materiale și servicii precum și cheltuielile cu investițiile
  efectuate de agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului sunt supuse controlului
  financiar exercitat de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din
  cadrul Ministerului Finanțelor;
  (2) Controlul financiar exercitat de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară se realizează asupra achizițiilor
  31
  de bunuri și servicii precum și a achizițiilor de lucrări necesare implementării
  investițiilor care au costul de achiziție publică sub risc și vizează:
  a) respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice efectuate de
  autoritățile contractante prevăzute la alin.(1);
  b) controlul costurilor de achiziție care depășesc cu 20% media înregistrată
  pentru codul CPV din care face parte achiziția de bunuri, servicii, echipamente,
  servicii și lucrări, considerate costuri de achiziție sub risc;
  (3) Pentru stabilirea costului de achiziție publică sub risc prevăzut de alin.(2),
  lit.b) se utilizează baza de date și informațiile din sistemul electronic business to
  governement;
  (4) Direcția Generală Inspecție Economico-Financiară stabilește procedurile
  de achiziție publică sub risc pentru categoriile de autorități contractante prevăzute
  la alin.(1) pe baza unei metodologii de risc elaborată și aprobată prin ordin al
  ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență;
  (5) Metodologia de exercitare a controlului financiar de către Direcția
  Generală de Inspecție Economico-Financiară, actele de control emise se stabilesc
  prin ordin al ministrului finanțelor aprobat în termen de 30 de zile de la data intrării
  în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se publică în Monitorul Oficial
  Partea I;
  (6) Actele emise de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale
  de Inspecție Fiscală sunt acte administrative de autoritate potrivit legii;
  (7) Împotriva actelor de control emise de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară se pot formula contestații în
  termen de 30 de zile de la data la care actele de control au fost comunicate
  autorității contractante;
  (8) Contestațiile sunt soluționate de către structurile de specialitate din
  cadrul Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la formularea acestora;
  (9) Împotriva răspunsului la contestație se poate soluționa plângere la instanța
  de contencios administrativ în condițiile Legii 554/2004 privind contenciosul
  administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.1.154 din 07 decembrie
  2004;
  (10) Sumele care nu pot fi justificate total sau parțial de către autoritățile
  contractante de la nivelul agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află
  în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului ca urmare a controlului
  financiar exercitat de către Direcția Generală Inspecție Economico – Financiară sunt
  impozitate cu un procent adițional față de procentul de taxa specială prevăzută de
  de art.XXXVI, alin.(1) de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita de 20%
  aferentă codului CPV specific pentru procedura de achiziție publică de bunuri,
  servicii, echipamente și investiții.
  (11) În situația constatării unor sume care nu pot fi justificate prin costuri sau
  prin alte dovezi potrivit alin.(10) conducătorului agențiilor/autorităților/instituțiilor
  autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului li se
  aplică o sancțiune de 50.000 lei;
  Capitolul V – Prevederi referitoare la disciplina economico-financiară a
  Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare;
  Art. XXXXV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență până la data de 31 decembrie 2024 institutele naționale de cercetaredezvoltare din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării,
  32
  Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române se
  comasează în procent de minim 20% din numărul acestora;
  (2) Comasarea prevăzută la alin.(1) trebuie să aibă ca rezultat cumulativ:
  a) reducerea cu minim 15% a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor
  materiale și servicii;
  b) reducerea cu minim 15% a numărului de posturi efectiv ocupate
  proporțional atât pentru funcții de conducere cât și pentru funcții de execuție;
  (3) Ordonatorii principali de credite de la nivelul Ministerului Cercetării,
  Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei
  Române au obligația în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență de a stabili lista Institutelor Naționale de Cercetare care intră
  în proces de comasare. Lista se aprobă prin decizie a conducătorului entității publice
  sub coordonarea/subordonarea/autoritatea căreia se află acestea, se publică în
  Monitorul Oficial al României Partea I, cu luarea în considerare a următoarelor
  criterii orientative:
  a) gradul redus de implicare în activitatea de cercetare științifică/dezvoltare
  experimentală;
  b) gradul redus de implicare în activități de cercetare și transfer tehnologic;
  c) grad redus de activități și parteneriate cu mediul de afaceri;
  d) similaritate cu activitățile de cercetare desfășurate de alte institute
  naționale de cercetare;
  e) alte criterii de comasare stabilite și aprobate prin ordin al conducătorului
  de resort;
  (4) Comasarea institutelor naționale de cercetare se aprobă prin hotărâre a
  Guvernului României și se poate realiza și între Institutele Naționale de Cercetare
  aflate în subordinea ordonatorilor principali de credite diferiți cu acordul acestora
  și a Institutelor Naționale de Cercetare în cauză;
  (5) De la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial al României lista
  Institutelor Naționale de Cercetare nu se mai pot majora cheltuielile de personal cu
  excepția indexărilor, ajustărilor și majorărilor dispuse prin lege precum și
  cheltuielile și de funcționare ale Institutelor Naționale care fac obiectul comasării
  până la data la care comasarea a avut loc;
  (6) Posturile vacante în vigoare la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial
  al României lista Institutelor Naționale de Cercetare se anulează;
  Art. XXXXVI (1) Institutele, Institutele Naționale, Agențiile, Autoritățile,
  Comisiile de Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea
  acestora și formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura
  organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în
  subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului General al Guvernului sau
  pentru care secretarul general al Guvernului îndeplinește funcția de ordonator
  principal de credite se comasează cu cel puțin 20% din numărul acestora;
  (2) Procesul de comasare are loc începând cu data intrării în vigoare a
  prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2024;
  (3) Comasarea prevăzută la alin.(1) trebuie să aibă ca rezultat cumulativ:
  a) reducerea cu minim 15% a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor
  materiale și servicii;
  b) reducerea cu minim 15% a numărului de posturi efectiv ocupate
  proporțional atât pentru funcții de conducere cât și pentru funcții de execuție;
  (3) Secretarul General al Guvernului are obligația de a stabili lista Institutelor,
  Institutelor Naționale, Agențiilor, Autorităților, Comisiilor de Specialitate organizate
  33
  ca și structuri distincte indiferent de denumirea acestora și formele de organizare,
  departamentelor organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului
  General al Guvernului, aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului
  General al Guvernului care intră în proces de comasare, în termen de 30 de zile de
  la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista se aprobă prin
  decizie a secretarului general și se publică în Monitorul Oficial al României Partea I,
  cu luarea în considerare a următoarelor criterii orientative:
  a) gradul de similaritate ridicat a obiectului de activitate al structurilor
  organizatorice aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului
  General al Guvernului;
  b) gradul redus de utilitate publică a activităților desfășurate de acestea;
  c) raportul dintre volumul de muncă al activității desfășurate și numărul de
  personal angajat pe posturi;
  d) eficiența activității desfășurate și rezultatele concrete obținute în
  activitatea desfășurată;
  (4) Comasarea Institutelor, Institutelor Naționale, Agențiilor, Autorităților,
  Comisiilor de Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea
  acestora și formele de organizare, departamentelor organizate distinct în structura
  organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în
  subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului General al Guvernului se
  aprobă prin hotărâre a Guvernului României;
  (5) De la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial al României lista
  Institutelor, Institutelor Naționale, Agențiilor, Autorităților, Comisiilor de
  Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea acestora și
  formele de organizare, departamentelor organizate distinct în structura
  organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în
  subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului General al Guvernului nu se mai
  pot majora cheltuielile de personal cu excepția indexărilor, ajustărilor și majorărilor
  dispuse prin lege precum și cheltuielile și de funcționare ale Institutelor Naționale
  care fac obiectul comasării până la data la care comasarea a avut loc;
  (6) Posturile vacante în vigoare la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial
  al României lista structurilor organizatorice care intră proces de comasare, se
  anulează;
  Art. XXXXVII (1) Institutele, Institutele Naționale, Institutele Naționale de
  Cercetare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României,
  Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării,
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române care îndeplinesc
  majoritar cumulativ condițiile de mai jos, intră în proces de desființare și lichidare
  astfel:
  a) au un număr de sub 25 de posturi prevăzute în organigramele și statele de
  funcții aprobate potrivit legii;
  b) rezultatele activității desfășurate nu stau la baza fundamentării strategiilor
  respectiv politicilor publice;
  c) entitățile publice nu sunt implicate în activitatea de cercetare
  fundamentală/dezvoltare experimentală/transfer tehnologic;
  d) entitățile publice nu au parteneriate/relații de colaborare cu mediul de
  afaceri;
  e) raportul dintre volumul de muncă a activității desfășurate/rezultatele
  obținute nu justifică funcționarea entității publice;
  f) activitatea desfășurată nu este de interes și uz public;
  34
  g) entitatea publică a avut un număr de sub 100 de
  interacțiuni/răspunsuri/petiții a căror beneficiari a fost populația;
  h) are încadrat personal cu funcții de conducere în procent de peste 8%;
  i) au avut constatări prin rapoarte ale Curții de Conturi prin care se constată
  abateri și prejudicii ca urmare a încălcării legislației;
  (2) Ordonatorii principali de credite de la nivelul Parlamentului României ,
  Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării,
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române sunt obligați să
  publice în Monitorul Oficial al României, partea I, în termen de 30 de zile de la data
  intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență lista Institutelor, Institutelor
  Naționale, Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare care intră în proces de
  desființare și lichidare;
  (3) Procesul de desființare și lichidare, de valorificare a patrimoniului existent
  prevăzut la alin.(1) se aprobă prin lege de către Parlamentul României, la
  propunerea Guvernului și la inițiativa ministerelor de linie și se desfășoară în
  perioada 1 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024;
  (4) De la data la care s-a publicat lista institutelor, institutelor naționale,
  institutelor naționale de cercetare care intră în proces de desființare și lichidarea
  acestea nu mai pot majora cheltuielile de personal cu excepția indexărilor,
  ajustărilor și majorărilor dispuse prin lege precum și cheltuielile de funcționare pe
  toata durata procesului de lichidare și desființare;
  (5) Posturile vacante în vigoare la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial
  al României lista structurilor organizatorice care intră proces de desființare și
  lichidare, se anulează;
  (6) Numărul de institute/institute naționale/institute naționale de cercetare
  nu poate fi mai mare de 10% din numărul entităților aflate în
  coordonarea/subordonarea/autoritatea unui ordonator principal de credite;
  Capitolul VII – Alte măsuri de reducere a cheltuielilor publice și gestionare
  eficientă a patrimoniului public;
  Art. XXXXVIII 1. Litera c), alin.(1) din Legea privind Casa Socială a
  Constructorilor cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul
  Oficial al României 372 din 22 decembrie 1997 se abrogă;
 18. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
  se datorează bugetului de stat și se virează o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea
  devizului de construcţii întocmit potrivit legii, cu corespondent în devizul general al
  lucrării;
  (2) La aprobarea indicatorilor economico-financiari ai investițiilor publice
  autoritățile contractante au obligația de a cuprinde în devizele generale de investiții
  cota de 0,5% din valoarea devizului care se datorează bugetului de stat;
  (3) Cota de 0,5% din valoarea devizului de construcții se datorează de către
  autoritățile contractante și se virează la bugetul de stat într-un cont de venituri
  potrivit indicatorilor din clasificația bugetară, cu ocazia efectuării plăților către
  executanții de lucrări potrivit contractelor încheiate;
  (4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cota
  de 0,5% din valoarea devizelor de construcții nu se mai cuprinde în situațiile de
  lucrări întocmite conform contractelor de către executanții de lucrări;
  (5) Nevirarea cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcții la termenul
  prevăzut de alin.(3) atrage după sine plata accesoriilor prevăzute de lege pentru
  creanțele fiscale;
  35
  (6) Creanțele fiscale rezultate din aplicarea cotei de 0,5% din valoarea
  devizelor de lucrări sunt supuse procesului colectare, încasare și administrare a
  creanțelor bugetare precum și de executare silită potrivit prevederilor legale în
  vigoare;
  Art. XXXXIX (1) Bunurile de natura clădirilor și a terenului aferent indiferent
  de destinația acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri
  imobile proprietatea publică a Statului Român prin confiscare ca urmare a unor
  sentințe penale aflate în gestionarea Agenției Naționale de Administrare fiscală,
  situate pe teritoriul unor unități administrativ teritoriale, pot fi transferate în
  proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale și domeniul public al
  acestora în următoarele condiții:
  a) Interdicția de a fi transferate în domeniul privat al unităților administrativ
  teritoriale și de a fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare pe o perioadă de 5 ani de la
  data la care a avut loc transferul de proprietate;
  b) executarea lucrărilor de reparații curente și întreținere precum și a
  lucrărilor de modernizare/reabilitare/reparații capitale care sunt necesare clădirilor
  și a terenului aferent indiferent de destinația acestora, echipamentele, clădiri
  speciale precum și orice alte bunuri imobile;
  c) utilizarea clădirilor și a terenului aferent indiferent de destinația acestora,
  echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri imobile în interes public
  sau valorificarea acestora după îndeplinirea termenului prevăzut la alin. lit.a);
  d) utilizarea bunurilor de natura clădirilor și a terenului aferent indiferent de
  destinația acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri
  imobile proprietatea publică a Statului Român astfel cum s-a angajat unitatea
  administrativ teritorială prin cererea de transfer;
  (2) Se mandatează Agenția Națională de Administrare Fiscală în calitate de
  reprezentant al Statului Român să implementeze prevederile prezentului articol
  referitoare la bunurile de natura clădirilor și a terenului aferent indiferent de
  destinația acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri
  imobile proprietatea publică a Statului Român;
  (3) Pentru a beneficia de prevederile alin.(1) autoritățile publice
  locale/județene interesate depun o cerere de transfer a proprietății publice la
  Agenția Națională de Administrare Fiscală aprobată de Consiliile Locale/Județene
  care v-a cuprinde:
  a) datele de identificare ale clădirilor și a terenului aferent indiferent de
  destinația acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri
  imobile inclusiv identificarea topografică și de extrasul de Carte Funciară după caz;
  b) motivul, justificarea transferului de proprietate publică de la Statul Român
  către unitățile administrativ teritoriale și destinația ulterioară a bunurilor și perioada
  de timp pentru care se va păstra această destinație;
  (4) Guvernul României aprobă cererea de transfer precum și transferul de
  proprietate din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică și
  domeniul public al unității administrativ teritoriale inclusiv condițiile care privesc
  transferul de proprietate asupra bunului imobil respectiv asupra clădirilor și a
  terenului aferent indiferent de destinația acestora, echipamentele, clădirile speciale
  precum și orice alte bunuri imobile proprietatea publică a Statului Român, la
  propunerea Ministerului Finanțelor, prin hotărâre;
  (5) În baza hotărârii Guvernului României adoptată potrivit prevederilor
  alin.(4), clădirile și a terenurile aferente indiferent de destinația acestora,
  echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri imobile aferent se scot
  36
  din evidența Agenției Naționale de Administrație Fiscală la valoarea de inventar cu
  care bunul imobil figurează în evidențele contabile;
  (6) Între Agenția Națională de Administrație Fiscală și unitatea administrativ
  teritorială care preia prin transfer de proprietate clădirile și a terenurile aferente
  indiferent de destinația acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice
  alte bunuri imobile se încheie protocol de predare-primire în care se consemnează:
  a) datele de identificare ale imobilului, inclusiv dacă este cazul datele
  topografice și de identificare în Cartea Funciară;
  b) valoarea de inventar;
  c) condițiile de administrare prevăzute la alin.(1) inclusiv destinația bunurilor
  imobile și perioada de timp pe care destinația va fi păstrată;
  d) starea tehnică a clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația
  acestora, echipamentele, clădiri speciale precum și orice alte bunuri imobile;
  f) alte informații considerate relevante pentru transferul dreptului de
  proprietate asupra bunului imobil;
  (7) Consiliul Județean/Consiliul Local, adoptă o hotărâre prin care declară
  clădirile și a terenurile aferente indiferent de destinația acestora, echipamentele,
  clădiri speciale precum și orice alte bunuri imobile de uz sau de interes public local,
  aprobă înscrierea acestora în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale
  și domeniul public al acesteia, înscrierea în inventarul bunurilor care fac parte din
  domeniul public și stabilește titularul dreptului de administrare.
  (8) În baza hotărârii de Consiliu Local/Județean și a protocolului de predare
  primire asupra clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația acestora,
  echipamentelor, clădirilor speciale precum și orice alte bunuri imobile clădire și
  teren se operează în evidențele de carte funciară proprietatea publică a unității
  administrativ teritoriale și domeniul public al acesteia;
  (9) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență Agenția Națională de Administrație Fiscală publică pe pagina de internet
  lista bunurilor imobile clădire și teren care se încadrează alin.(1);
  (11) La valorificarea terenurilor proprietatea publică a unităților
  administrativ-teritoriale transferate din proprietatea publică a Statului Român prin
  preluarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, după îndeplinirea
  termenului prevăzut la alin.(1), lit.a), o cotă de 50% din valoarea încasată se
  datorează și se virează bugetului de stat într-un cont de venituri ale bugetului de
  stat, conform indicatorilor din clasificația bugetară;
  (12) Nevirarea cotei de 50% din valoarea încasată prevăzută la alin.(11) atrage
  după sine plata accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare;
  (13) Creanțele bugetare rezultate din aplicarea prevederilor alin.(11) le sunt
  aplicabile prevederile legale în vigoare cu privire la administrarea, colectarea,
  încasarea și executarea creanțelor bugetare;
  Art. L 1. (1) Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către
  Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate
  publică a Statului Român, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele
  prețului de consum pe anul 2022. Termenul de plată pentru redevențele actualizate
  este până la data de 31 decembrie 2024;
  (2) Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se
  indexează anual cu indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a
  fiecărui an calendaristic pentru anul anterior;
 19. (1) Tarifele, taxele și redevențele miniere datorate în baza art.44 și art. 45
  din Legea minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare publicată în
  37
  Monitorul Oficial al României nr. 197 din 27 martie 2003 se indexează cu indicele
  prețului de consum pe anul 2022 prin grija Autorității Naționale de Resurse Minerale.
  Termenul de plată pentru taxele, tarifele și redevențele miniere actualizate este
  până la data de 31 decembrie 2024;
  (2) Tarifele, taxele și redevențele miniere datorate potrivit legii se indexează
  anual cu indicele prețului de consum anual prin grija Autorității Naționale de Resurse
  Minerale, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior;
 20. (1) Tarifele și redevențele petroliere datorate în baza art.49 din Legea
  petrolului nr.238/2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 535 din 15 iunie
  2004 se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022 prin grija Autorității
  Naționale de Resurse Minerale. Termenul de plată pentru tarifele și redevențele
  petroliere actualizate este până la data de 31 decembrie 2024;
  (2) Tarifele, taxele și redevențele petroliere datorate potrivit legii se
  indexează anual cu indicele prețului de consum anual prin grija Autorității Naționale
  de Resurse Minerale, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul
  anterior;
 21. Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin
  în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație
  agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial
  al României, Partea I, nr.299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările
  ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  4.1.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  ”(1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților rezultate în urma
  divizării sau fuziunii societăților care dețin în exploatare terenuri cu destinație
  agricolă și societăților naționale la care statul român, prin Agenția Domeniilor
  Statului este acționar unic sau majoritar, precum și institutelor și stațiunilor de
  cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic la care
  Agenția Domeniilor Statului deține în administrare terenuri cu destinație agricolă”.
  4.2. La articolul 4, alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere,
  lit.i),j) cu următorul cuprins:
  „ i) concesionarea, prin atribuire directă sau licitație, după caz, a terenurilor
  agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor
  categoria de folosință curți-construcții, inclusiv canale, din domeniul public și privat
  al Statului Român către persoane juridice de drept privat la care Statul Român sau
  unitățile administrativ teritoriale sunt acționari majoritari/unici în scopul producerii
  de energie din surse regenerabile – E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală
  și eoliană necesară inclusiv creșterii productivității agricole, se face în condițiile
  financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la
  propunerea Agenției Domeniilor Statului.
  j) acordarea dreptului de superficie pe terenurile agricole din clasa a V-a de
  calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor din categoria de folosință curțigrădini, inclusiv canale din domeniul public și privat al Statului Român către persoane
  juridice de drept privat la care Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale
  sunt acționari majoritari/unici în scopul producerii de energie din surse regenerabile
 • E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană precum și către
  autoritățile publice locale și centrale în vederea implementării de proiecte de
  infrastructură cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Dreptul de superficie
  se poate acorda oneros în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare
  Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.
  38
  4.3. După articolul 4 se introduce un nou articolul numerotat art. 41 cu
  următorul cuprins:
  “ Prin derogare de la prevederile art.312 alin (1) din Codul Administrativ, cu
  modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de interes strategic și cele
  de siguranță națională, din domeniul energetic, proiectele de investiții în
  infrastructura energetică declarate de interes strategic național, se acordă drept de
  superficie cu titlu oneros pe bază de convenție încheiată între părțile interesate,
  asupra terenurilor din domeniul public și privat al Statului Român către persoane
  juridice de drept privat la care Statul Român este acționar integral/majoritar în
  condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la
  propunerea Agenției Domeniilor Statului. Eventualele contracte indiferent de natura
  acestora aflate în derulare pentru aceste categorii de terenuri se modifică de drept,
  prin diminuarea corespunzătoare a suprafețelor de teren ce fac obiectul acestora,
  prin act adițional, încheiat în condițiile legii.
  4.4. La art.18 alin 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) Inițiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor
  interesat, conform Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
  administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  4.5.La articolul 20, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin
  (3
  1
  ), (32
  ), (33
  ) și (34
  ), cu următorul cuprins:
  ”(31
  ) Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor
  Statului, care au ca obiect terenurile descrise la art.4 lit.(i), pot solicita prelungirea
  duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la
  15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani asumată inițial de
  părți, prin actul de bază și cea prelungită, cu îndeplinirea următoarelor condiții
  cumulative:
  a) contractul de concesiune are o durată de execuție rămasă de cel puțin 3 ani
  la data solicitării depunerii solicitării de prelungire a contractelor de concesiune.
  Durata prelungirii contractelor de concesiune nu poate depăși dublul duratei rămase
  de execuție a contractelor de concesiune la data depunerii solicitării de prelungire;
  b) realizarea de investiții în capacități de producere a energiei verzi, în termen
  de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional, astfel încât să asigure o
  independență energetică proprie de minim 60% din consumul anual raportat la media
  ultimilor 3 ani de activitate/consum;
  c) realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune privind
  investițiile până la data formulării solicitării de prelungire a contractului de
  concesiune;
  d) sub condiția actualizării redevenței la nivelul pieței conform valorii stabilite
  prin norme interne ale Agenției Domeniilor Statului, la momentul solicitării, aprobate
  de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare;
  e) dezvoltarea în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional a
  unui lanț de producție complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor
  și zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură cu o valoare de cel puțin 40%
  din cifra de afaceri;
  f) să prezinte un plan de afaceri asumat și argumentat tehnic/economic ce va
  fi analizat de o comisie de specialiști ai Agenției Domeniilor Statului, numită de
  conducerea instituției;
  g) nu se află în procedura de insolvență, dizolvare, lichidare, reorganizare,
  faliment.
  h) nu are datorii restante la plățile datorate în baza contractului;
  39
  i) nu există litigii înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect
  contractul de concesiune.
  (32
  ) Modificările menționate la alineatul (31
  ) se vor face prin act adițional, la
  solicitarea beneficiarilor contractelor aflate în desfășurare.
  (33
  ) Concesionarul are dreptul de a edifica construcții (conducte/instalații de
  irigații/depozite cereale, ferme zootehnice/legumicole sau/și instalații de
  procesare) pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, cu respectarea
  prevederilor legale în domeniul construcțiilor și cu acordul prealabil al Agenției
  Domeniilor Statului, dar numai în interesul exploatației agricole.
  (34
  ) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct.(31
  ) lit. b) și e), conduce la
  rezilierea de drept a contractului.
  4.6.Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”Art.212 (1) Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenței
  mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.
  (2) Beneficiarii contractelor de concesiune prin atribuire directă încheiate cu
  Agenția Domeniilor Statului, care au ca obiect terenurile descrise la art.4 lit.(i), pot
  solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune prin atribuire directă , aflate
  în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată
  de maxim 49 de ani, asumată inițial de părți, prin actul de bază și cea prelungită, cu
  îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 20 alin (3
  1
  ), (32
  ), (33
  ) și (34
  ).
  (3) Modificările menționate la alineatul (2) se vor face prin act adițional, la
  solicitarea beneficiarilor contractelor aflate în desfășurare.
  4.7. După articolul 216
  se introduce un nou articol numerotat art.217
  , cu
  următorul cuprins:
  ”Art. 217
  . Prin derogare de la prevederile art.312 alin.(1) din Codul
  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de stat de
  învățământ superior, altele decât cele prevăzute în anexele 1-4 care fac parte
  integrantă din prezenta lege, care au secții/facultăți cu profil agricol pot primi în
  concesiune, prin metoda atribuirii directe, suprafețe de teren cu destinație agricolă,
  din domeniul public sau privat al Statului Român, libere de contract, pentru
  dezvoltarea unor baze didactice de profil dar nu mai mult de 100 de ha.
  4.8. Terenurile menționate la art.4 alineat (1), litera i) și j) nu pot face
  obiectul retrocedării, cu excepția celor care constituie vechiul amplasament sau
  amplasament care a fost stabilit și identificat prin hotărâri judecătorești definitive
  până la data adoptării prezentului act normativ.
  Art.LI. Prin derogare de la prevederile art.92 alineatul (2) litera j) din Legea
  fondului funciar nr.18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României,
  Partea l, nr.1 din 05.01.1998, cu modificările și completările ulterioare limita de 50
  ha nu se aplică pentru terenurile agricole situate în extravilan, având clasele de
  calitate a IVa și a Va, pe care se amplasează obiectivele de investiții de interes
  național specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile realizate de
  către persoanele juridice de drept privat unde Statul sau unitățile administrativteritoriale dețin capital majoritar/integral.
  Art.LII. Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.171/2022 pentru accelerarea
  implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe
  nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
  normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1193 din 12
  decembrie 2022 se modifică și completează după cum urmează:
 1. La articolul XII, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  40
  “(2) În scopul facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile în mod
  descentralizat şi al implementării proiectelor privind infrastructura de interes public
  local, derulate din aceste fonduri de către unitățile administrativ-teritoriale sau după
  caz, de către asociații de dezvoltare intercomunitară, prin derogare de la prevederile
  art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.867 din Legea
  nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare, de la dispoziţiile art.2 alin (2) şi anexei nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a
  Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”,
  aprobată cu modificări prin Legea nr.404/2003, cu modificările şi completările
  ulterioare, de la prevederile art.25 alin (5) din Legea apelor nr.107/1996, cu
  modificările şi completările ulterioare, de la art.11 alin (1) din Legea nr.46/2008 –
  Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la art.3 lit.f)
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea
  şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
  fondului funciar nr.18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
  nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora sau prin care
  s-a instituit un administrator de drept asupra unor terenuri proprietate publică sau
  privată a statului, precum şi de la orice alte dispoziţii legale speciale, care instituie
  un astfel de administrator de drept pe perioada și în scopul implementării proiectelor
  de infrastructură de interes public local anterior menţionate se deleagă unităţilor
  administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară un drept de
  administrare temporară asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului
  pe care se implementează proiectul. Durata dreptului de administrare temporară este
  egală cu durata implementării şi, după caz, cu durata de monitorizare a proiectului
  iar dreptul de administrare temporară se constituie pe baza unui protocol de delegare
  încheiat între administratorul de drept şi unităţile administrativ-teritoriale sau, după
  caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, la solicitarea acestora. Dreptul de
  administrare temporară încetează în toate cazurile la data finalizării implementării,
  după caz, la data finalizării monitorizării proiectelor de infrastructură de interes
  public local.
 2. La articolul XII după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin
  (21
  ) cu următorul cuprins:
  ”(21
  ) În scopul facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile în mod
  descentralizat şi al implementării proiectelor privind infrastructura de interes public
  local indiferent de natura acesteia derulate din aceste fonduri externe
  nerambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale sau după caz, de către
  asociații de dezvoltare intercomunitară, în cazul terenurilor proprietate publică sau
  privată a statului prevăzute la art.2 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea
  societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
  cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
  completările ulterioare și la art.3 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
  nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
  şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată cu
  modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările
  ulterioare se acordă autorităților publice locale/asociațiilor de dezvoltare
  intercomunitară, la solicitarea acestora, în mod direct, un drept de superficie cu titlu
  oneros asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului cu destinație
  agricolă. Condițiile financiare pentru acordarea dreptului de superficie cu titlu oneros
  41
  se aprobă de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea
  Agenției Domeniilor Statului
  Capitolul VIII – Consolidarea capacității instituționale a Ministerului
  Finanțelor. Achiziții Publice Centralizate
  Art. LIII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență se înființează în cadrul Ministerului Finanțelor Direcția Generală Strategie și
  Revizuire Cheltuieli Publice care are drept obiect de activitate monitorizarea
  indicatorilor de performanță ai principalilor ordonatori de credite din următoarele
  domenii de activitate:
  a) Ministerul Educației împreună cu ordonatorii de credite, instituții publice,
  din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar;
  b) Ministerul Sănătății, unitățile sanitare publice, institutele de cercetare din
  subordinea/coordonarea/subordonarea Ministerului Sănătății precum și unitățile
  sanitare publice din subordinea/coordonarea/autoritatea autorităților publice
  centrale și locale;
  c) Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu unitățile de asistență și
  protecție socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului
  Muncii și Protecției Sociale precum și unitățile publice de asistență și protecție
  socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice locale;
  d) autoritățile publice locale/județene;
  (2) Monitorizarea indicatorilor de performanță ai ordonatorilor de credite
  prevăzuți la alin.(1) se va realiza începând cu data de 1 ianuarie 2024. Fiecare
  ordonator de credite care intră în procedură de monitorizare a indicatorilor de
  performanță v-a fi notificat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
  prezentei ordonanțe de urgență;
  (3) Indicatorii de performanță monitorizați se stabilesc pe categorii de
  ordonatori de credite și se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de
  120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se
  publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  (4) Până la data de 1 ianuarie 2025 ordonatorii de credite finanțați din bugetul
  de stat, bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor
  sociale, bugetul fondului pentru șomaj, bugetelor locale vor avea activitatea
  desfășurată monitorizată integral cu ajutorul indicatorilor de performanță;
  (5) Ordonatorii de credite prevăzuți la alin.(1) au obligația raportării lunare a
  indicatorilor de performanță în sistemul informatic pus la dispoziție prin grija
  Ministerului Finanțelor. Neraportarea indicatorilor de performanță constituie
  contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000 lei care se aplică ordonatorului
  principal de credite de către inspectorii de specialitate din cadrul Direcției General
  Inspecție Economico-Financiară;
  (6) Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli Publice emite note de
  conformare pentru ordonatorii de credite ai căror activitate este monitorizată în
  situația în care sunt înregistrate depășiri cu 20% a mediei indicatorilor de
  performanță monitorizați;
  (7) Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli sesizează Curtea de
  Conturi a României ori de câte ori constată depășiri cu 20% ale mediei indicatorilor
  de performanță monitorizați și dacă este cazul Direcția Generale Inspecție
  Economico-Financiară;
  (8) Curtea de Conturi a României precum și Direcția Generală EconomicoFinanciară sunt obligate să soluționeze cu celeritate sesizările primite și să
  42
  organizeze dacă este cazul controale de fond/controale inopinate/misiuni de audit
  la ordonatorii de credite ai căror indicatori de performanță sunt monitorizați;
  (9) Direcția Generală Strategii și Revizuire Cheltuieli Publice emite anual
  Rapoarte de Monitorizare a Indicatorilor de Performanță pe care le prezintă
  Guvernului României pentru analiză și aprobare;
  (10) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe
  de urgență Ministerul Finanțelor prezintă Guvernului României pentru aprobare prin
  hotărâre Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Generale Strategii și
  Revizuire Cheltuieli;
  Art. LIV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență obiectul de activitate al Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară
  din cadrul Ministerului Finanțelor se extinde după cum urmează:
  a) Controlul financiar al procedurilor de achiziție publice precum și a
  cheltuielilor materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de
  evenimente, cheltuielilor de investiții precum și altor categorii de cheltuieli
  efectuate din fondurile publice pentru ordonatorii de credite atât de la nivelul
  autorităților publice centrale cât și la nivelul autorităților publice locale inclusiv
  pentru cei aflați în coordonarea/subordonarea acestora;
  b) Controlul financiar al procedurilor de achiziție publice precum și a
  cheltuielilor materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de
  evenimente, cheltuielilor de investiții precum și altor categorii de cheltuieli
  efectuate din fondurile publice de către regiile autonome, companiile
  naționale/societățile naționale/societățile comerciale unde statul sau unitățile
  administrativ teritoriale dețin capital majoritar/integral;
  c) Controlul financiar al procedurilor de achiziție publice precum și a
  cheltuielilor materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de
  evenimente, cheltuielilor de investiții precum și altor categorii de cheltuieli
  efectuate din fondurile publice de către autoritățile/agențiile/instituțiile publice
  autonome care funcționează în coordonarea/subordonarea/autoritatea
  Parlamentului României;
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
  de urgență Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului României pentru aprobare
  prin hotărâre Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale
  Inspecție Economico -Financiară;
  Art.LV (1) Controlul exercitat potrivit art. LIV, alin.(1) de către Direcția
  Generală Inspecție Economico-Financiară asupra procedurilor de achiziție publică
  precum și a cheltuielilor materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare
  de evenimente, cheltuielilor de investiții precum și altor categorii de cheltuieli
  efectuate din fondurile publice este un control financiar de specialitate al cărui
  obiect este reglementat prin lege și este exercitat prin intermediul inspectorilor de
  specialitate încadrați conform legii;
  (2) Controlul financiar exercitat de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară se realizează asupra achizițiilor
  de bunuri și servicii precum și a achizițiilor de lucrări necesare implementării
  investițiilor, cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor de
  investiții precum și altor categorii de cheltuieli efectuate din fondurile publice și
  vizează care au costuri de achiziție publică sub risc și vizează:
  a) respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice efectuate de
  autoritățile contractante potrivit legii;
  43
  b) controlul costurilor de achiziție care depășesc cu 20% media înregistrată
  pentru codul CPV din care face parte achiziția de bunuri, servicii, echipamente,
  servicii și lucrări, considerate costuri de achiziție sub risc;
  c) controlul cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor
  de investiții precum și altor categorii de cheltuieli efectuate din fondurile publice;
  (3) Pentru stabilirea costului de achiziție publică sub risc prevăzut de alin.(2),
  lit.b) se utilizează baza de date și informațiile din sistemul electronic business to
  governement;
  (4) Direcția Generală Inspecție Economico-Financiară stabilește procedurile
  de achiziție publică sub risc pentru categoriile de autorități contractante prevăzute
  la alin.(1) pe baza unei metodologii de risc elaborată și aprobată prin ordin al
  ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență;
  (5) Metodologia de exercitare a controlului financiar de către Direcția
  Generală de Inspecție Economico-Financiară, actele de control emise de aceasta se
  stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor aprobat în termen de 30 de zile de la
  data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se publică în Monitorul
  Oficial Partea I;
  (6) Actele emise de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale
  de Inspecție Fiscală sunt acte administrative de autoritate potrivit legii;
  (7) Împotriva actelor de control emise de inspectorii de specialitate din cadrul
  Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară se pot formula contestații în
  termen de 30 de zile de la data la care actele de control au fost comunicate
  autorității contractante;
  (8) Contestațiile sunt soluționate de către structurile de specialitate din
  cadrul Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la formularea acestora;
  (9) Împotriva răspunsului la contestație se poate soluționa plângere la instanța
  de contencios administrativ în condițiile Legii 554/2004 privind contenciosul
  administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.1.154 din 07 decembrie
  2004;
  (10) Sumele care nu pot fi justificate total sau parțial de către autoritățile
  contractante de la nivelul ordonatorilor de credite prevăzuți la art. LIV, alin.(1) ca
  urmare a controlului financiar exercitat de către Direcția Generală Inspecție
  Economico – Financiară sunt impozitate cu un procent adițional de 20% din valoarea
  cheltuielilor care depășesc limita de 20% aferentă codului CPV specific pentru
  procedura de achiziție publică de bunuri, servicii, echipamente, protocol,
  evenimente și investiții.
  (11) În situația constatării unor sume care nu pot fi justificate prin costuri sau
  prin alte dovezi potrivit alin.(10) conducătorului entităților menționate la art.LIV,
  alin.(1) i se aplică o sancțiune de 50.000 lei;
  Art. LVI (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
  asigurărilor sociale, bugetului fondului unic de asigurări sociale de sănătate,
  bugetului fondului de șomaj, bugetelor locale pot încheia parteneriate pentru
  achiziția de bunuri și servicii chiar dacă sunt ordonatori de credite cu surse de
  finanțare diferite cu condiția ca fiecare dintre aceștia să aibă asigurate credite de
  angajament respectiv credite bugetare după caz pentru achizițiile de bunuri, servicii
  sau lucrări care formează obiectul acordului de parteneriat;
  (2) Ordonatorii de credite menționați la alin.(1) pot încheia parteneriate
  pentru achiziția în sistem centralizat de bunuri, produse, servicii și lucrări chiar dacă
  44
  aceștia au surse de finanțare diferite și se află sub
  autoritatea/coordonarea/subordonarea unor ordonatori de credite diferiți;
  Capitolul IX – Dispoziții tranzitorii și finale:
  Art. LVII (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Curtea
  de Conturi a României efectuează și organizează misiune de audit potrivit
  prevederilor legii;
  (2) Curtea de Conturi a României prezintă Guvernului României respectiv
  Parlamentului României un raport privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe
  de urgență.
  PRIM MINISTRU
  ION MARCEL CIOLACU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *