Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 20 iulie 2023

0

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile(PRIMĂ LECTURĂ)

Executivul a discutat astăzi, în primă lectură, proiectul de ordonanță, prin care se operaționalizează o finanțare din fonduri europene în valoare de 400 de milioane de euro pentru acoperirea/decontarea cheltuielilor făcute de statul român în efortul de a sprijini cetățenii ucraineni refugiați în România.

Astfel, Guvernul a aprobat suplimentarea alocării financiare care poate fi decontată pe bază de cost unitar din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 cu 400 milioane euro (1.985.520 mii lei) contribuție UE. Astfel, impactul bugetar asupra bugetului de stat este semnificativ redus. Suplimentarea este efectuată pe baza economiilor estimate la nivelul proiectelor finalizate și/sau care se află în derulare la nivelul Programului Operaţional Capital Uman. Ordonanța aprobată de completează în acest sens OUG nr. 113/2022.

De asemenea, prin modificarea și completarea OUG nr. 166/2022, a fost introdusă o nouă sursă de finanțare, respectiv Programul operaţional «Capacitate administrativă» pentru perioada de programare 2014-2020.

Din această sumă, Ministerul Afacerilor Interne va beneficia de finanțare în valoare de 118.427.000 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 100 de milioane de euro. Cheltuielile se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operaţional şi încheierea contractului de finanţare între MIPE şi MAI.

 1. ORDONANȚEORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Produsele din tutun cu o aromă caracteristică sau care conțin arome în oricare dintre componentele lor (filtre, hârtii, ambalaje, capsule), precum și produsele din tutun încălzit vor avea obligativitatea etichetării cu mesajul de informare și cu avertismentele de sănătate combinate (text și fotografie), conform unei Ordonanțe aprobată de Guvernul României și care transpune în legislația națională Directiva delegată (UE) 2022/2100 a Parlamentului European și a Consiliului,

Noile reglementări vizează informarea corectă a consumatorilor privind efectele utilizării produselor de tutun încălzit prin introducerea obligativității unei etichetări corespunzătoare.

Adoptarea actului normativeste determinată de creșterea vânzărilor de produse din tutun încălzit, care a depășit 2,5 % din totalul vânzărilor de produse din tutun la nivelul Uniunii.

Beneficiarii direcți ai reglementării sunt adulții și tinerii care au folosit /folosesc țigări electronice sau dispozitive electronice.

Comunicatul Ministerului Sănătății: http://bitly.ws/LVhX

Ordonanța a fost adoptată.

 • ORDONANȚĂ pentru completarea art. 4(2) din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanțacorporativă a întreprinderilor publice

Actul normativ stabilește că procedura de selecție pentru stabilirea propunerilor de candidați pentru funcțiile de președinte şi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se va face prin hotărâre de Guvern.

Măsura este necesară întrucât Legea nr. 187/2023, potrivit căreia preşedintele şi vicepreşedinții AMEPIP sunt numiți prin decizie a prim-ministrului la propunerea Secretariatului General al Guvernului, nu prevede în concret actul administrativ prin care se aprobă această procedură.

Revizuirea reglementărilor pentru îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, monitorizării eficiente şi controlului, cu accent pe performanță şi responsabilitate este o condiție prevăzută în Planul Național de Redresare şi Reziliență.

Ordonanța a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Actului adiţional dintre Secretariatul General alGuvernului României (,,SGG”) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (,,OCDE”), semnatla Bucureşti la 7 iunie 2023 şi la Paris la 12 iunie 2023, la Acordul dintre Secretariatul General al GuvernuluiRomâniei (,,SGG”) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (,,OCDE”), semnat la Bucureștila 14 decembrie 2022 și la Paris la 5 ianuarie 2023

Actul normativ prevede prelungirea de la 30 iunie 2023 până la data de 31 ianuarie 2024 a Acordului încheiat între Secretariatul General al Guvernului (SGG) – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în baza căruia SGG va furniza OCDE suma de 165.000 de euro pentru asistență tehnică în vederea înființării unui centru de excelență pentru administrația publică.

Înfiinţarea acestui centru este un obiectiv asumat de România din PNRR care vizează reforma în administrația publică prin promovarea şi coordonarea unei politici coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile şi în toate sectoarele statului, cu accent pe transformare digitală şi creșterea relevanței/utilizarea abordării științifice în politicile publice de dezvoltare durabilă.

Contribuția se va plăti în conformitate cu următorul grafic: 70% la semnarea prezentului acord şi primirea facturii corespunzătoare de la OCDE şi 30% la finalizarea activităților şi rezultatelor din acord, respectiv la momentul livrării documentelor ce fac obiectul asistenței tehnice şi primirii facturii corespunzătoare de la OCDE.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justădespăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publicăde interes naţional “Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900”, pe razalocalităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetudin judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea anexei nr. 2 la HotărâreaGuvernului nr. 675/2020

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justădespăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1128/2020 privind declanşarea procedurilor deexpropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării deutilitate publică de interes naţional “Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69”, precum şimodificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1128/2020

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile Ia drumurile existente”, tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru plata contribuţiei financiare anuale a României la bugetulOrganizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, aferentă anului 2023, urmare dobândirii statutului destat membru asociat în cadrul Grupului de lucru anti-mită

Actul normativ aprobă plata contribuției financiare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în limita echivalentului în lei al sumei de 13.281,78 euro, reprezentând cotizația anuală aferentă statutului de stat membru asociat în cadrul Grupului de lucru anti-mită (WGB), calculată proporțional perioadei din an de la data aderării.

Suma va fi suportată din bugetul anual aprobat Ministerului Justiției.

Contribuția financiară confirmă angajamentul României pentru implementarea programului de lucru al WGB şi, implicit, faţă de OCDE. Activitatea României în cadrul WGB, inclusiv prin finanțarea rețelei regionale a Grupului (Reteaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală – ACN), precum şi deţinerea președinției rețelei de aplicare a legii aferentă ACN, au fost apreciate de secretariatul OCDE şi multe dintre statele membre WGB, în special SUA, şi reprezintă un argument important privind nivelul de pregătire al României pentru dobândirea calității de membru OCDE.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificareale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii din Oradea şi comasareanumerelor MF 167186, 167187 la poziţia cu numărul MF 167186, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşicarte funciară

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuluide investiţii ,,Lucrări de intervenţie la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr. 1″

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile deprotocol cu caracter deosebit pe timpul pregătirii şi exercitării de către România a preşedinţiei Comitetului deCoordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est şi a Comitetului DirectorPolitico-Militar al Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est, în perioada 2023 – 2025

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate înjudeţele Vrancea, Constanţa, Buzău, Braşov, Sibiu, Argeş, Cluj, Prahova, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat albunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,situate în municipiul Buzău, trecerea unei părţi din imobilul 3635 aflat în administrarea Ministerului ApărăriiNaţionale, constituită din amenajări la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, învederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat îndomeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia Asigurare LogisticăIntegrată

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală dePoliţie a Municipiului Bucureşti a unui imobil trecut în domeniul public al statului care se comasează laimobilul cu nr. MF 113972, precum şi trecerea unei părţi din imobilul rezultat în domeniul privat al statului învederea scoaterii din funcţiune şi casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate îndomeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificareale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de TransfuzieSanguină “Prof. Dr. C.T. Nicolau” prin Centrul de transfuzie sanguină Mehedinţi, instituţie subordonatăMinisterului Sănătăţii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorității Naţionale pentru RestituireaProprietăților

Actul normativ prevede adaptarea numărului de posturi și a schemei de personal din cadrul Autorității Naţionale pentru RestituireaProprietăților (ANRP) în acord cu prevederile Legii nr. 188/2023.

Astfel, se înființează Direcția pentru aplicarea tratatelor internaționale, structură care va prelua activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003, precum și responsabilitățile stabilite în sarcina ANRP, prin Legea 188/2023.

Numărul maxim de posturi din cadrul ANRP se suplimentează cu 15 posturi, incluzând și un post de secretar general, ajungând astfel la 193 de posturi.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 4 inițiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *