BNR: Indicatori monetari –mai 2023

0

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2023un sold de624 790,7milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,0la sută (0,3în termeni reali[1]) față de lunaaprilie 2023, iar în raport cu mai 2022 s-a majorat cu 9,7la sută(-0,8la sută în termeni reali). Tabel 1. Agregatele monetare* INDICATORI 31 Mai 2023 (mil. lei) Mai 2023/ Aprilie 2023
 (%) Mai 2023/ Mai 2022
 (%) M1 (masa monetară în sens restrâns) 381 528,6 -0,1 -5,7 Numerar în circulație ** 105 666,4 -0,03 7,3 Depozite overnight *** 275 862,1 -0,1 -9,9 M2 (masa monetară intermediară) 624 790,7 1,0 9,7 M1 381 528,6 -0,1 -5,7 Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 243 262,1 2,7 47,7 M3 (masa monetară în sens larg) 624 790,7 1,0 9,7 M2 624 790,7 1,0 9,7 Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0 * date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia* 
INDICATORI31 Mai 2023 (mil. lei)Mai 2023/ Aprilie 2023
 (%)
Mai 2023/ Mai 2022
 (%)
 
Masa monetară (M3)624 790,71,09,7 
Active externe nete**293 813,93,819,6 
Active interne nete***330 976,7-1,42,3 
* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 
 Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar. 
 Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. 
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți. 
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve. 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2023 cu 0,7lasută față deaprilie 2023 (0,03la sută în termeni reali), până la nivelul de372 382,9milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,6la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,4la sută(0,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,9 la sută (-2,5la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 0,2la sută a componentei în lei(-9,4la sută în termeni reali) șicu 28,2la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (27,5 la sutăîn cazul exprimăriiindicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI31 Mai 2023 (mil. lei)Mai 2023/ Aprilie 2023
 (%)
Mai 2023/ Mai 2022
 (%)
Credit neguvernamental (total) **372 382,90,77,9
Credit neguvernamental în lei:251 600,30,30,2
– gospodăriile populației146 935,70,62,4
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)104 664,7-0,1-2,7
Credit neguvernamental în valută:120 782,51,428,2
– gospodăriile populației23 619,8-0,3-9,3
 – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)97 162,71,842,5
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental[2]a înregistrat o creștere în luna mai 2023 cu 2,7 la sută față de luna aprilie 2023, până la 189 559,4milioane lei. În raport cumai 2022, acesta s-a majorat cu 15,6la sută(4,5la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali au crescut în luna mai 2023 cu 1,3la sută fațăde luna anterioară, până la nivelul de533 975,1milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,0 la sută (0,3la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,1la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,7 la sută față de luna aprilie 2023, până la 363 672,7milioane lei. Comparativ cu lunamai 2022, acestea s-au majorat cu 20,6 la sută (9,0la sută în termeni reali).

  Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI31 Mai 2023 (mil. lei)Mai 2023/ Aprilie 2023
 (%)
Mai 2023/ Mai 2022
 (%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) **533 975,11,311,0
Depozite în lei ale rezidenților:363 672,71,720,6
– gospodăriile populației190 494,60,321,7
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)173 178,13,219,6
Depozite în valută ale rezidenților:170 302,40,4-5,2
– gospodăriile populației120 773,00,3-4,5
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)49 529,40,8-6,9
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la 190 494,6milioane leiși cu21,7 la sută (10,0la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,2 la sută (până la 173 178,1 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna mai 2022, au înregistrat o creștere de 19,6 la sută (8,1la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând31,9la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali,  au crescut cu 0,4 la sută față de luna aprilie 2023, ajungând până la nivelul de 170 302,4milioane lei (exprimate în euro, acesteas-au diminuat cu 0,3la sută,până la34 268,8milioane euro). Comparativ cu lunamai 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 5,2 la sută (-5,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,3 la sută față de luna aprilie 2023, până la 120 773,0milioane lei(exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,4 la sută, până la 24 302,4 milioane euro).Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,5la sută (-5,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută față de luna aprilie 2023, până la 49 529,4milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 9 966,5 milioane euro).Comparativ cu mai 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 6,9 la sută (-7,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetareși creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele. Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iunie 2023, va apărea la data de24iulie2023.


[1]Conform Comunicatului de presă nr. 144 din 13 iunie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna mai 2023 a fost 100,64 față de aprilie 2023 și 110,64 față de mai 2022.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 25 960,2 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 163 599,2 milioane lei (solduri la 31 Mai 2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *