Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 8 iunie 2023

0

 1. PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31 /1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţuluişi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţăasupra înregistrării în registrul comerţului

Transpunând Directiva Mobilitate, proiectul de lege creează cadrul legal pentru realizarea  operațiunilor de transformare transfrontalieră (transfer de sediu social într-un alt stat membru, fără lichidare și fără pierderea personalității juridice) și de divizare transfrontalieră prin constituirea de noi societăți. Totodată, este consolidat cadrul legal aplicabil fuziunilor transfrontaliere.

Reglementarea propusă se aplică operațiunilor transfrontaliere de fuziune, divizare și transformare care se realizează în interiorul spațiului Uniunii Europene și al statelor participante la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Proiectul de lege stabilește:

 • etapele derulării acestor operațiuni: elaborarea proiectului operațiunii și a raportului administratorilor cu privire la efectele operațiunii și punerea lor la dispoziția asociaților și angajaților, cel puțin în format electronic; supunerea proiectului operațiune, spre evaluare, unui expert independent; publicitatea proiectului; convocarea și întrunirea adunării generale a asociaților; controlul de legalitate al operațiunii în statul membru de plecare și în cel de destinație;
 • mecanismul de protecție a asociaților: cerințe de vot ridicate, dreptul de retragere din societate, dreptul asociatului care se retrage de a obține un preț adecvat pentru acțiunile/părțile sale sociale, dreptul la o rată de schimb adecvată a acțiunilor/părților sociale, pentru a căror respectare sunt prevăzute inclusiv remedii judiciare);
 • mecanismul de protecție a creditorilor: dreptul de a obține garanții adecvate pentru recuperarea creanței, fie pe baza dialogului cu societatea debitoare, fie urmare hotărârii judecătorești);
 • instrumente de protecție a angajaților (informarea și consultarea angajaților cu privire la operațiune; raport care să explice efectele operațiunii transfrontaliere asupra raporturilor de muncă și condițiilor de muncă; posibilitatea angajaților de a prezenta o opinie cu privire la raport, față de care societatea trebuie să formuleze răspuns)
 • măsuri de transparență (publicitatea proiectului operațiunii transfrontaliere prin registrul comerțului, comunicarea proiectului către asociați și angajați, informarea și consultarea angajaților, elaborarea unor rapoarte detaliate care să sprijine asociații și angajații în exprimarea votului, respectiv a unei opinii cu privire la operațiune);
 • digitalizarea operațiunii transfrontaliere (facilitarea consultării online a proiectului de către părțile interesate; depunerea online a documentației privitoare la operațiune la registrul comerțului; comunicarea prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene).

Proiectul de lege transpune, de asemenea, unele prevederi din Directiva UE privind Digitalizarea care se referă la obligația statelor membre de a institui norme privind interdicția de a exercita o funcție de administrare sau de conducere a unei societăți (cel puțin pentru persoanele care au competența de a angaja societatea față de terți și de a o reprezenta în justiție) – ceea ce legea română deja prevedea – și de a asigura comunicarea acestor informații autorităților competente din alte state membre, la solicitarea acestora.

De asemenea, Directiva prevede obligația de a operaționaliza infrastructura care să permită păstrarea documentației persoanelor fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.

Proiectul de lege creează cadrul legal pentru a asigura cooperarea instituțională și pentru a operaționaliza infrastructura necesară îndeplinirii acestor obligații stabilite de Directivă.

 • PROIECT DE LEGE pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) şi pentru aprobarea plăţiicotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţiicotizaţiilor la organizaţiileinternaţionale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul de lege a fost aprobat.

 • PROIECTUL DE LEGE privind stabilirea cadrului instituţionalşi a unor măsuripentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră

Proiectul de act normativ modifică și completează cadrul legal privind regimul gazelor fluorurate cu efect de seră prin:

 • introducerea unei noi autorități competente de control și investigare –  Ministerul Afacerilor Interne;
 • completarea cu noi definiții față de cele existente în Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
 • modificarea cuantumului valorii amenzilor contravenționale și introducerea unor noi prevederi cu privire la săvârșirea infracțiunilor în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

Modificările vor fi aprobate având în vedere scrisoarea Comisiei Europene înaintată prin intermediul platformei EU Pilot cu referire la regimul sancționator pentru încălcarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Salariile de bază ale personalului din sănătate și asistență socială și din apărare, ordine publică și securitate națională se majorează, de la 1 iunie, la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru anul 2022.

Comunicatul Ministerului Muncii:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6939-cp-aprobare-oug-completare-art-1-oug-168-2022-08062023

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul ProgramuluiSănătate și din împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale

Actul normativ reglementează măsurile necesare implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale, prin stabilirea unui cadrul necesar pentru metodologia și criteriile de selecție pentru proiectele de investiții publice pentru care urmează a se încheia contracte de finanțare în conformitate cu regulile de finanțare stabilite prin Ghidurile Solicitantului de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate.

Asistența financiară rambursabilă se utilizează pentru proiectele de investiții de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orășenești și municipale – unități sanitare cu paturi aferente Priorității 2, precum și pentru proiecte de investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate -– unități sanitare cu paturi aferente Priorității 4 din Programul Sănătate.

Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate pentru proiectele de investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate –  unități sanitare cu paturi este de minim 5 milioane euro și maxim 500 milioane euro și includ:

a) lucrări de extindere pentru clădiri, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare cu echipamente medicale specifice, inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare;

b) lucrări de construcții noi,  inclusiv dotarea cu echipamente medicale specifice inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare;

Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate pentru proiectele de investiții de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orășenești și municipale – unități sanitare cu paturi este detaliată pe categorii de investiții specifice după cum urmează:

a) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 75 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi municipale;

b) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 45 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi orășenești;

Alocarea totală pentru investițiile vizate de prezenta ordonanță de urgență este de 425 de milioane de euro pentru investițiile de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orășenești și municipale, respectiv 1,55 miliarde euro pentru investițiile în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate.

Programul beneficiază de un buget total de 5,88 miliarde de euro, din care: infrastructura de sănătate, cercetare, digitalizare: 5,073 miliarde euro (Fondul european de dezvoltare regională-FEDR, împrumut BEI și contribuție națională), precum si intervenții de tip FSE+ (Fondul social european Plus): 806 milioane euro (FSE+ și contribuție națională).

Lista proiectelor selectate la finanțare prin Programul Sănătate de către Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene se aprobă prin Hotărâre a Guvernului României după finalizarea procesului de contractare.

Beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabilă precum și de împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale sunt obligați să asigure sustenabilitatea operațională și financiară a proiectelor de investiții publice inclusiv eventualele lucrări de mentenanță și reparații curente după finalizarea implementării acestora pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Investițiile în infrastructura de sănătate vor contribui la o mai bună distribuție a infrastructurii de sănătate între regiuni și județe, creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate, creșterea eficacității serviciilor medicale, la o mai bună adaptare a infrastructurii la noile cerințe tehnologice și de asigurare a unor circuite funcționale și eficiente.

 1. HOTĂRÂRI
  1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare şi pentru completareaHotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Justiţiei

Prin actul normativ se creează cadrul legislativ care stabilește metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, a cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare.

Potrivit hotărârii, victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară. Voucherele vor fi acordate într-un termen de cel mult 72 de ore de la aprobarea cererii.

De asemenea, se operaționalizează prevederile Legii nr. 230/2022 de consolidare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), prin care a fost instituit Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, un fond care reutilizează în interes social activele confiscate în cadrul procesului penal.

De asemenea, prin actul normativ se înființează Unitatea pentru Protecția Victimelor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, privind stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare (fără impact financiar – se realizează cu încadrarea în numărul de posturi deja existent și finanțat).

Fondurile necesare pentru acordarea voucherelor pentru victimele infracțiunilor se va asigura de la bugetul Ministerului Justiției.

Introducerea acestui mecanism de compensare, sub formă de vouchere, va contribui la simplificarea acoperirii nevoilor urgente ale victimelor, de tipul cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru constituirea, organizarea şifuncţionarea Comitetului interministerial pentru finanţarea proiectelor/cheltuielilor care sunt destinate protejării mediului înconjurător şi combaterii schimbărilor climatice precum și a celor din domeniul social și de dezvoltare durabilă

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă, aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 572/2019

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Guvernul României a aprobat alocarea sumei de 16,7 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, bugetelor locale al unor unități administrativ-teritoriale.

Beneficiari ai acestor fonduri alocate sunt 22 de unități administrativ-teritoriale din 17 județe (2 municipii, 1 oraș, 19 comune) care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește asigurarea surselor de finanțare a cheltuielilor curente și de capital.

Pe fondul creșterii prețurilor la utilități și la materiale, autoritățile administrației publice locale sunt în imposibilitatea de a asigura funcționarea aparatului de specialitate (salarii, cheltuielile pentru protecția copilului și asistență socială, plata unor facturi restante, etc.), a serviciilor publice din subordine, cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau cu finanțare din programe naționale aflate în implementare, precum și plata unor cheltuieli stabilite prin hotărâri judecătorești.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea pct. VII subpct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 403/2023 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024

Actul normativ aprobă cifrele de școlarizare alocate pentru învățământul superior militar, în anul universitar 2023-2024, prin suplimentarea cu 107 a numărului de locuri la programele de studii universitare de licență la instituții militare de învățământ superior din rețeaua Ministerului Apărării Naționale.

Dintre acestea 60 de locuri vor fi la Academia Tehnică Militare,,Ferdinand 1″, 34 de locuri la Universitatea Națională de Apărare Carol P, 8 locuri la Academia Forțelor Aeriene, Henri Coandă şi 5 locuri la Academia Navală,,Mircea cel Batrân”.

Alocarea celor 107 locuri suplimentare la programele de studii universitare de licență, organizate de către instituțiile militare de învățământ superior din rețeaua MAPN va conduce la diminuarea deficitului de încadrare cu ofițeri din structura de forțe a Armatei României.

Propunerea privind suplimentarea cifrelor de scolarizare este fundamentată de necesitatea dezvoltării şi adaptării Armatei României la complexitatea dinamicii mediului de securitate global şi regional, prin alocarea eficientă şi maximizarea utilizării resursei umane, inclusiv încadrarea corespunzătoare a structurilor militare cu personal calificat, în vederea asigurării nivelului de reacție necesar îndeplinirii misiunilor.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi JudeţeanGalaţi (UM 0527 Galaţi) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice a unui bun aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, ca urmare a unor dezmembrări din cartea funciară, precum şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al comunei Limanu, jud. Constanţa

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi, judeţulGalaţişi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea denumirii, datelor de identificare, a valorilor de inventar şi a adresei, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi in administrarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”

Hotărârea a fost aprobată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea Anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Sportului prin Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Hotărârea a fost aprobată.

 1. POLITICI PUBLICE
 1. DECLARAȚIEprivindpoliticasectorială de salarizare a personalului din sistemulnațional de învățământ și stabilireaunorprincipiigeneraleînvedereaîmbunătățiriistatutuluipersonalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemulnațional de învățământ și valorizareacariereididactice

Guvernul a adoptat această Declarație de politică publică pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației în viitoarea grilă de salarizare.

Suntavuteînvedereurmătoareleaspecte:

 1. PrioritizareadialoguluiîntreMinisterulMuncii și SolidaritățiiSociale și reprezentanțiifederațiilorsindicale din învățământ cu privire la grila de salarizare din familiaocupaționalăsubsecventă, ceva fi cuprinsăînviitoareLege a salarizării. Noualegevaavea la bazăprincipiulpotrivitcăruiasalariul de bază al profesorului debutant/asistentuluiuniversitarva fi stabilit la nivelulsalariuluimediu brut peeconomieutilizat la fundamentareabugetuluiasigurărilorsociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximulgrilei de salarizare din sistemul public. Creștereasalarialăpenouagrilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1.01.2024, fiind de 40% din creștereasalarialăprevăzută de noualege a salarizării.
 • Stabilireauneiprevederiîncontractulcolectiv de muncă la nivel de sector “învățământpreuniversitar”, prin care peperioadaconcediului de odihnă, precum și pentruzilele de concediuplătit, personalul din învățământvaaveadreptul la o indemnizație de concediucalculatăînraport cu numărulzilelor de concediuînmulțite cu media zilnică a salariului de bază și a sporurilor/indemnizațiilor de care beneficiază, potrivitlegii, corespunzătorfiecăreilunicalendaristiceîn care se efectueazăconcediu de odihnă.

Declarațiaprivindpoliticasectorialăpoate fi consultatăaici: https://gov.ro/ro/stiri/declaratie-privind-politica-sectoriala-de-salarizare-a-personalului-din-sistemul-national-de-invatamant-aprobata-de-guvern

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema:Poziţia României referitoare la crearea unui Secretariat permanent care să gestioneze Spaţiul European al Învăţământului Superior (Procesul Bologna)

România susține propunerea de permanentizare a unui Secretariat al Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG) și își afirmă disponibilitatea de a face parte din grupul de lucru care va pregăti cadrul pentru înființarea acestuia.

Potrivit memorandumului, în situația în care se va decide instituirea unui Secretariat al BFUG permanent,  România va pregăti candidatura pentru găzduirea acestuia. România a deținut Secretariatul BFUG în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2012 și a dobândit o experiență semnificativă în gestionarea proceselor din cadrul BFUG.

Informații suplimentare:

România este reprezentantă în cadrul Task-force-ul privind revizuirea regulilor și reglementărilor în ceea ce privește guvernanța Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA), care are scopul de a elabora un set de reguli și reglementări pentru guvernanța EHEA și a organismelor sale.

Permanentizarea unui Secretariat BFUG este propunerea acestui Task-force.

Task-force-ul propune ca Secretariatul să fie finanțat din două surse principale:

–        un grant din partea Comisiei Europene

–        contribuții anuale ale țărilor EHEA.

Pentru înființarea Secretariatului permanent, Task-force-ul propune două variante:

–        înființarea Secretariatului între următoarele două Conferințe ministeriale (între 2024 și 2027)

–        după Conferința ministerială din 2027.

Task-force-ul recomandă, în vederea identificării unei locații adecvate, ca BFUG să lanseze un apel deschis pentru selectarea gazdei Secretariatului.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului adiţional la Carta europeană a autonomiei localeprivind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM privind Strategia de acţiune a Ministerului Finanţelor în Contractul de parteneriat publicprivat pentru reconversia funcţională a amplasamentului “Centrul Dâmboviţa” şi de finalizare a construcţiilorexistente

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTENOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil teren, din domeniul privat al municipiului Constanţa în domeniul privat al statului, conform prevederilor art. 3591 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în vederea dării în administrarea AutorităţiiNaţionalepentru Protecţia Consumatorilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *