BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2023

0

În perioada ianuarie – martie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 004 milioane euro, comparativ cu 5 429 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 150 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 578 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 148 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 155 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie – martie 2022Ianuarie – martie 2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)32 31937 748-5 42935 67040 674-5 004
A. Bunuri şi servicii28 25832 710-4 45231 29735 021-3 724
a. Bunuri 20 53427 250-6 71622 22328 789-6 566
      b. Servicii7 7245 4602 2649 0746 2322 842
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor7224268077238734
– transport2 1601 0321 1282 3621 1341 228
turism – călătorii6711 466-7951 0741 785-711
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale2 0248501 1742 3129991 313
– alte servicii2 1472 070772 5542 276278
B. Venituri primare2 6313 920-1 2892 9114 348-1 437
C. Venituri secundare1 4301 1183121 4621 305157
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 587 milioane euro (comparativ cu          2 887 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 945 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 358 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2023, datoria externă totală a crescut cu 10 162 milioane euro. În structură: 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 107 274 milioane euro la 31 martie 2023 (69,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,8 la sută față de 31 decembrie 2022; 
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2023 nivelul de 47 449 milioane euro (30,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2022.  
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian – mar. 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 31.03.2023p
1. Administrația publică57 63667 3172 190
  Numerar și depozite470255847
  Titluri de natura datoriei*              42 75252 994825
  Împrumuturi14 14313 745493
  Credite comerciale și avansuri26731925
  Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 36525
Numerar și depozite110
      Titluri de natura datoriei               000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 36425
  Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91510 9783 443
  Numerar și depozite8 8728 7582 585
  Titluri de natura datoriei               1 9112 137755
  Împrumuturi000
  Alte pasive13283103
4. Alte sectoare26 84627 8955 936
  Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei               800828367
  Împrumuturi12 80212 7482 682
  Credite comerciale și avansuri12 98914 0622 812
  Alte pasive25525775
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**98 801109 55511 594
II. Investiția directă: credite intra-grup45 76045 1687 366
Total datoria externă  (I+II)din care:144 561154 72318 960
    Termen scurt46 83947 44914 377
    Termen lung97 722107 2744 583
p) date provizorii*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,1 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – martie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2023 a fost de 90,9 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor. 
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri; 

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii; 

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții); 

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  1. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  2. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  5. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *