BNR:Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2023

0

În perioada ianuarie – februarie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de          2 614milioane euro, comparativ cu 3155milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2022.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 130 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 641 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 206 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 24 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie– februarie 2022Ianuarie– februarie 2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)20 68623841-31552339526009-2 614
A. Bunuri şi servicii1756220521-29592007222260-2188
a. Bunuri1284517130-42851404118 196-4155
      b. Servicii471733911 326603140641 967
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor4592643350325478
– transport1 3196426771 524733791
turism – călătorii386896-5108551 140-285
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale1 2665507161 501656845
– alte servicii1 2871 277101 6481 510138
B. Venituri primare23032558-25524132874461
C. Venituri secundare8217625991087535
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 1980 milioane euro (comparativ cu         1903milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 575milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 405 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 9 874milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 106 575 milioane euro la 28 februarie2023 (69 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 9,1 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 28 februarie2023 nivelul de 47860 milioane euro (31 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,2 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, februarie 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 28.02.2023p
1. Administrația publică57 63666574 1 940
Numerar și depozite470166748
  Titluri de natura datoriei*42 75252 329 734
   Împrumuturi14 14313 772442
   Credite comerciale și avansuri26730316
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 41025
 Numerar și depozite110
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 40925
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91510 9991 701
Numerar și depozite8 8728 7951 643
  Titluri de natura datoriei1 9112 05424
   Împrumuturi000
  Alte pasive13215034
4. Alte sectoare26846271783 665
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei80082933
   Împrumuturi12802126901 737
   Credite comerciale și avansuri12989133981 843
   Alte pasive25526152
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**988011081617 331
II. Investiția directă: credite intra-grup45760462744 057
Total datoria externă  (I+II) din care:14456115443511 388
    Termen scurt46839478608 759
    Termen lung977221065752 629  
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare deaprox. 5,7miliarde euro,de influența creșterii prețurilortitlurilor de stat în valoare de 0,6 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,1la sută în perioada ianuarie – februarie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie2023 a fost de 5,2luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie2023 a fost de 88,8 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

e date estimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *