BNR: În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7, 5 miliarde de euro

0

Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2023

În luna ianuarie 2023p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1 138 milioane euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.

Contulcurent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie2022Ianuarie2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)10 55011 688-1 13811 84612795-949
A. Bunurişiservicii8 6979 971-1 2749 80810 822-1 014
a. Bunuri6 3328 235-1 9036 7088 873-2 165
      b. Servicii2 3651 7366293 1001 9491 151
servicii de prelucrare a bunuriloraflateînproprietateaterţilor2271221524913236
– transport628308320824391433
turism – călătorii188404-216462568-106
servicii de telecomunicații,      informaticeșiinformaționale681280401771328443
– alteservicii641732-91794649145
B. Venituriprimare1 4271 337901 4751 575-100
C. Veniturisecundare42638046563398165
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 1176 milioane euro (comparativ cu 872milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.

În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31ianuarie2023 (69,7 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31ianuarie2023 nivelul de 45539 milioane euro (30,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022. 
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ianuarie 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 31.01.2023p
1. Administrația publică57 65764847 780
Numerar și depozite470242397
  Titluri de natura datoriei*42 75250 172 360
   Împrumuturi14 13914 11616
   Credite comerciale și avansuri2923137
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 3890
 Numerar și depozite110
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 4033 3880
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91510 744906
Numerar și depozite8 8728 683823
  Titluri de natura datoriei1 9111 91563
   Împrumuturi000
  Alte pasive13214620
4. Alte sectoare27203273161 802
Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei80083017
   Împrumuturi1278212624828
   Credite comerciale și avansuri1338413608936
   Alte pasive23725421
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**991791062963488
II. Investiția directă: credite intra-grup43542439391928
Total datoria externă  (I+II) din care:1427211502355416
    Termen scurt45036455394 557
    Termen lung97685104696859
p) date provizorii *Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare deaprox. 3,8miliarde euro,de influența creșterii prețurilortitlurilor de stat în valoare de 1,5 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31ianuarie2023 a fost de 5,2luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31ianuarie2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice        

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ulSeturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţişipoziţiainvestiţionalăinternaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţulinternaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţuluiinternaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţuluiinternaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţulinternaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  • Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  • Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, ExternalDebtStatisticsGuide for CompilersandUsers, (2014), Balance of Paymentsand International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  • Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  • Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *