Modificări la legislația privind circulația pe drumurile publice

0

Guvernul a adoptat o hotărâre în ședința din 15 februarie, operând modificări la legislația privind circulația pe drumurile publice.

Proiectul adoptat în ședința de ieri a Guvernului:


GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1.391/2006

Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002
privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.876 din 26 octombrie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41
  , cu următorul
  cuprins:
  „41
  . intersecție cu sens giratoriu – intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una
  sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei
  zone centrale.”
 2. La articolul 2, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „6. retragerea permisului de conducere – măsură tehnico-administrativă constând în reținerea
  documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori
  tramvaie, dispusă de poliția rutieră în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
  195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare.”
 3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze stațiile mijloacelor de
  transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole/refugii, prin aplicarea marcajului
  “Stație autobuz, troleibuz, tramvai.”
 4. La articolul 76 litera d), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „4. Pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre, precum și pentru stațiile de tramvaie care
  nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni.”
 5. La articolul 83, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe
  partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul “Bus”, “Taxi” sau
  ”Tram” poate fi folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze, troleibuze, taximetre, respectiv a
  stațiilor de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni.
  (…)
  (6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepția celor ce se aplică pe elementele
  laterale drumului, care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă și neagră, precum și a celor
  temporare, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În
  2
  zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi și de alte
  culori.”
 6. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11
  ), cu
  următorul cuprins:
  „(11
  ) În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte
  regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să
  se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți
  participanți la trafic.”
 7. La articolul 148, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ,,15. să circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte
  dimensiuni ori caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori care prezintă tăieturi sau
  rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;”
 8. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
  următorul cuprins:
  „(3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), polițiștii de frontieră pot efectua verificări
  în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule,
  tractoare agricole sau forestiere, ori tramvaie.”
 9. La articolul 190, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1
  1
  ), cu
  următorul cuprins:
  „(11
  ) În situațiile prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada înlocuitoare
  a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.”
 10. Articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ
  decât cel care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe
  teritoriul căruia a fost constatată contravenţia până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru
  introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după care se trimite
  serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă.
  (2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere din județul care are în
  evidență titularul, până la restituire.
  (3) În situațiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permisul de
  conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, până la
  restituire, anulare sau dispunerea interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul României, după
  caz.”
 11. La articolul 196, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art.
  102 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare, polițistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără
  drept de circulație.”
 12. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 1961
  , cu următorul cuprins:
  „Art. 1961
  – (1) În cazul prevăzut la art. 221
  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
  195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu ocazia retragerii permisului de
  conducere, polițistul rutier înmânează titularului acestuia dispoziția de retragere.
  (2) Dispoziția prevăzută la alin.(1) cuprinde data, ora și locul unde este încheiată, gradul
  profesional, numele și prenumele polițistului rutier, unitatea din care acesta face parte, numele,
  prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința titularului, numărul și seria actului de
  identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu
  domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de
  3
  stat, data eliberării acestuia și statul emitent, numărul permisului de conducere, respectiv perioada și
  motivul pentru care a fost dispusă măsura.
  (3) Permisul de conducere retras se păstrează la sediul structurii de poliție din care face parte
  polițistul rutier care a dispus retragerea până la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura
  tehnico-administrativă. Permisul de conducere poate fi restituit, la cererea titularului, după expirarea
  perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă și până la expedierea acestuia la
  serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, dacă nu a
  intervenit unul dintre cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c), e) și g) din
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare.
  (4) În situația în care permisul de conducere este restituit titularului, structura de poliție
  prevăzută la alin. (3) trimite o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere, cel mai
  târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost emisă, la serviciul poliției rutiere pe raza
  căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă.
  (5) În cazul în care permisul de conducere nu a fost restituit potrivit alin. (3), în prima zi
  lucrătoare care urmează celei în care expiră perioada pentru care a fost dispusă retragerea, permisul
  de conducere se trimite la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnicoadministrativă, însoțit de o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere.
  (6) După primirea documentelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz, serviciul poliției rutiere
  pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă efectuează imediat mențiunile
  corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor
  de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Permisul de conducere, cu excepția
  celui eliberat de o autoritate străină, se înaintează la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență în
  vederea restituirii, în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost efectuate mențiunile, dacă
  titularul acestuia nu a solicitat restituirea la nivelul acestei structuri ori nu a intervenit unul dintre
  cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c), e) și g) din Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
 13. La Capitolul VII Secțiunea a 2-a, titlul paragrafului 3 se modifică și va avea
  următorul cuprins:
  „§ 3. Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română sau interdicția de a
  conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o
  autoritate străină.”
 14. Articolul 203 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) – Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română, în cazurile prevăzute
  la art. 114 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările
  și completările ulterioare, se dispune:
  a) de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii
  judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România;
  b) de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei
  hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o
  infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia
  română prevede această măsură.
  (2) În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, interdicția de
  a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an se dispune de către șeful
  serviciului poliției rutiere pe a cărei rază de competență a fost constatată fapta, în baza unei hotărâri
  judecătorești rămase definitive.
  (3) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se emite de
  către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (2) la data la care a luat cunoștință de hotărârea
  judecătorească rămasă definitivă. Din perioada prevăzută la alin. (2), în executarea acesteia, se
  deduce perioada cuprinsă între momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești și momentul
  emiterii dispoziției privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României calculată pe
  zile pline.
  (4) Perioada de 1 an prevăzută la alin. (2) se calculează pe zile pline. Ziua în care începe
  executarea interdicției și ziua în care încetează se socotesc în durata executării.
  4
  (5) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se
  comunică titularului permisului de conducere la adresa de domiciliu, reședință sau rezidență din
  România.
  (6) Permisul de conducere reținut, însoțit de dispoziția privind interdicția de a conduce
  autovehicule pe teritoriul României, se transmite de către serviciul poliției rutiere care a dispus
  interdicția la autoritatea străină care l-a eliberat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea
  dispoziției.
  (7) În situația în care titularul permisului de conducere nu are adresă de domiciliu, reședință
  sau rezidență în România, la documentele prevăzute la alin. (6) se atașează o solicitare ca titularul
  permisului de conducere să fie înștiințat cu privire la măsura dispusă împotriva sa.
  (8) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului
  poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces.
  (9) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile
  lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la
  alin. (1).
  (10) În termenul prevăzut la alin. (9), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei
  rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării
  menţiunii în evidenţă.”
 15. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a
  sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de
  către:
  a) serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 7 zile de la data
  primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin. (2).
  b) poliția locală în termen de cel mult 7 zile de la data întocmirii procesului-verbal de
  constatare și sancționare a contravenției, în condițiile legii”.
 16. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a
  săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce sau, după
  caz, a fost majorată cu 30 de zile;”
 17. La articolul 2201
  , alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(3) Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării
  dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.”
  Art. II – Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE – IONEL CIUCĂ
  București
  Nr. _ din _

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *