Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 15 februarie 2023

0


I.           PROIECTE DE LEGI

1.         PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Prin proiectul de lege se are în vedere remedierea unor deficiențe constatate de Comisia Europeană cu privire la transpunerea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Actualul demers legislativ este necesar în vederea transpunerii corecte și complete, la nivelul legislației naționale, a directivei europene amintite anterior, având în vedere declanșarea de către Comisia Europeană a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru.

Prin adoptarea noilor reglementări se are în vedere, pe de o parte, să nu se interfereze cu dosarele penale aflate în soluționare iar, pe de altă parte, să se asigure transpunerea adecvată a directivei.

Astfel, pentru infracțiunile grave împotriva sistemului comun de TVA, respectiv infracțiunile care să aibă un caracter transfrontalier și să implice un prejudiciu total de cel puțin 10.000.000 de euro, se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, și tentativa la infracțiunea respectivă se pedepsește.

2.         PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006

Actul normativ prevede o serie de măsuri care să determine operatorul care furnizează energia termică să presteze serviciul la indicatorii de performanță privind calitatea şi cantitatea acestuia, precum și pentru asigurarea creșterii ponderii energiei regenerabile în sectorul producerii de energie termică.

Prin adoptarea măsurilor cuprinse în proiectul de lege, operatorii din sectorul termoficării vor fi determinați să se străduiască și mai mult pentru atingerea indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului public de alimentare cu energie termică. Această măsură, împreună cu cea privind creșterea energiei regenerabile în sectorul termoficării, propusă de asemenea prin proiectul de lege, conduc la îmbunătățirea calității vieții și, implicit, la un trai mai bun al populației, în condiții prietenoase cu mediul.

Astfel, se asigură instrumentele necesare pentru stimularea operatorilor economici prestatori ai serviciului pentru a atinge obiectivele privind indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3k167qW

3.         PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Naţiunilor din Asia de Sud-Est şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bali – Indonezia, la data de 17.10.2022

Prin Acord se creează condițiile dezvoltării traficului aerian, direct sau indirect, între statele membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv România, și statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Acordul vizează, în special, să se asigure între UE și statele membre ale ASEAN o concurență loială, facilitarea deschiderii progresive a pieței și creșterea accesului la rute și capacități, aducându-se astfel beneficii consumatorilor și economiei.

Acordul va integra piața de transport aerian din Asia de Sud – Est, în piața unică europeană, creând premisele dezvoltării relațiilor de afaceri dintre România și statele membre ASEAN, cu beneficii economice pentru ambele părți.

Statele membre ale ASEAN se numără printre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume, iar piețele lor de servicii aeriene au un potențial pronunțat de menținere a creșterii.

II.        ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.         ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

Actul normativ stabilește modul de restituire a sumelor reținute în temeiul OUG nr. 130/2021, cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate, persoanelor cu pensii de peste 4.000 de lei, de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de casele de pensii sectoriale, respectiv entitățile care plătesc venituri din pensii. Executivul pune în acord cadrul legal cu prevederile declarate neconstituționale din OUG nr. 130/2021, prin Decizia Curții Constituționale nr. 650 din 15 decembrie 2022.

Astfel, sumele reținute, cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate, de la data de 1.01.2022 până la data de 27.12.2022 inclusiv, din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, se restituie în tranșe lunare în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil lunar corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea.

Procedura de plată eșalonată se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărârile judecătorești devenite executorii în perioada 28.12.2022-1.03.2023.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și sumelor reținute din pensiile private și din pensiile facultative, pentru partea care depășește suma de 4.000 de lei.

Restituirea sumelor reținute se face, din oficiu, de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.

Prin excepție, sumele reținute din veniturile din pensii cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate, de la data de 1.01.2022 până la 27.12.2022 inclusiv, nu se restituie persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite și indexate cu aplicarea art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv persoanelor ale căror drepturi de pensie de serviciu au fost stabilite în baza legilor cu caracter special, care au intra sub incidența OUG nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și cărora, în urma reținerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

III.     HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.         HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),destinată înființării Biroului Ucraina

Actul normativ prevede aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în valoare de 50.000 euro, respectiv echivalentul în lei a acesteia, destinată înființării și funcționării Biroului Ucraina din cadrul OCDE.

Plata contribuției voluntare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2023.

Acest demers va întări profilul României ca partener cu valori similare și ca stat candidat angajat în procesul de integrare în structurile Organizației și de implicare în realizarea priorităților OCDE.

2.         HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, a Hotărârii Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, precum şi a art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 197/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3.         HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Actul normativ prevede modernizarea traseului de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră, cu o lungime de 35 km, electrificarea liniei între Dărmănești și Vicșani, pe o lungime de 32 km, sistematizarea stațiilor de cale ferată, înzestrarea stațiilor de cale ferată cu instalații de semnalizare, modernizarea echipamentelor de telecomunicații pentru informarea publicului călător etc. Această linei de cale ferată preia traficul feroviar internațional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorul Rhin-Dunăre.

Valoarea totală a investiției este de peste 1,8 miliarde lei, cu o durată de execuție de 36 de luni.

Finanțarea se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA.

4.         HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chişinău, la 3 noiembrie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău, la 28 iunie 2010

Executivul a aprobat hotărârile adoptate prin consens în cadrul celei de-a doua sesiunii a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, sesiune care constituie un pas important în intensificarea colaborării româno-moldovene în cadrul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, în iunie 2010.

Hotărârile adoptate în cadrul acestei sesiuni vor contribui la protejarea calității apelor de frontieră, la sporirea măsurilor de protecție contra inundațiilor, la managementul durabil al apelor de frontieră, în beneficiul mediului înconjurător, comunităților locale și cetățenilor ambelor țări. Totodată, hotărârile reprezintă sarcinile pe care cele două părți le au de efectuat în viitoarea perioadă de activitate.

Hotărârile au fost consemnate în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chișinău, în noiembrie 2022, și vor intra în vigoare după aprobarea lor de către ambele părți.

Următoarea sesiune a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale va avea loc în al doilea semestru al anului 2023, în România.

5.         HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 21,judeţul Ialomiţa, poziţiile km: 92 + 050 – 92 + 933; 93 + 350 – 93 + 700; 94 + 000 – 94 + 228, de pe raza localităţii Slobozia, judeţul Ialomiţa”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6.         HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor)

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.         HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.         HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.585/2016

Actul normativ aprobat armonizează cadrul legislativ privind economia socială cu normele de aplicare, pentru evitarea unor sincope de funcționare în activitatea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție.

Astfel, hotărârea reglementează modul de dovedire a apartenenței la grupul vulnerabil al persoanelor care au fost angajate în întreprinderea socială de inserție și condițiile de verificare a acestui criteriu; modul de soluționare a situațiilor când atestatul sau certificatul au erori de completare; modificarea situațiilor în care atestatul se anulează.

Noile modificări vor facilita procesul de atestare ca întreprinderi sociale și de certificare ca întreprinderi sociale de inserție, încurajându-se dezvoltarea domeniului economiei sociale și sprijinirea grupurilor defavorizate de a se integra pe piața muncii și a-și îmbunătăți calitatea vieții.

9.         HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Clinic Fundeni, precum şi trecerea unei părţi a acestora din administrarea Institutului Clinic Fundeni în administrarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu”, unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.     HOTĂRÂRE DE GUVERN aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

Actul normativ asigură resursele financiare necesare pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDR) în anul 2023.

Astfel, se alocă suma de 8 milioane lei, din care 5 milioane lei pentru Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, respectiv 3 milioane lei pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și socio-cultural. 

În 2023, DDR va derula acțiuni și programe  dedicate implementării Planului Național de Acțiune al Strategiei Naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030, pentru implementarea Strategiei Naționale pentru economia Circulară. Totodată, va implementa obiective asumate și finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență   

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în subordinea prim-ministrului, iar finanțarea acestuia se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

13.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi transmiterea acestor imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea proiectului de investiţii “Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” ca proiect de importanță naţională în domeniul gazelor naturale

La propunerea Ministerului Energiei, Guvernul a aprobat declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Astfel, Ministerul Energiei a fost desemnat ca autoritate competentă responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru acest proiect important de investiții.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a Termocentralei de la Mintia este necesară extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale prin realizarea conductei de transport gaze naturale pentru alimentare CET Mintia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică.

Conducta propusă urmează traseul Hațeg – Băcia – Mintia, iar amplasamentul conductei de transport gaze naturale propuse se află pe teritoriul administrativ al județului Hunedoara pe raza mai multor unități administrativ teritoriale.

Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3XyuTfP

15.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006

Actul normativ cuprinde o serie de modificări de ordin tehnic la legislația privind circulația pe drumurile publice, corelând prevederile Regulamentului cu cele ale OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Principalele măsuri propuse prin proiect se referă la:

Ø stabilirea aspectelor procedurale aferente dispunerii măsurii tehnico-administrative a retragerii permisului de conducere;

Ø reglementarea obligației administratorului drumului public cu privire la amenajarea stațiilor de tramvaie și la aplicarea marcajelor necesare pentru stațiile de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni;

Ø definirea intersecției cu sens giratoriu și clarificarea regulilor de circulație aplicabile în cazul acesteia;

Ø corelarea normei de conduită privind interdicția conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier de a circula pe drumurile publice având montate pe autovehicul şi tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, cu norma de sancționare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Ø reglementarea posibilității poliției de frontieră de a efectua verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;

Ø stabilirea circuitului administrativ al permiselor de conducere reținute în funcție de natura faptelor săvârșire;

Ø corelarea prevederilor Regulamentului cu noile cazuri în care se eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație;

Ø completarea Regulamentului cu prevederile necesare punerii în aplicare a măsurii tehnico – administrative a interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină;

Ø completarea Regulamentului cu prevederile necesare punerii în aplicare a beneficiului reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

17.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 705 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Vane Alexandru Florin din funcția de subprefect al județului Prahova

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV.     MEMORANDUMURI

1.         MEMORANDUM cu tema: Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru programele finanţate în cadrul politicii de coeziune în perioada de programare 2021-2027 şi pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Actul normativ prevede aprobarea calendarului estimativ consolidat al apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru programele finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027  (8 programe naționale și 8 programe regionale), respectiv publicarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), și publicarea calendarului estimativ consolidat de lansare apeluri proiecte și apeluri deschise pentru anul 2023 pentru PNRR pe pagina de internet a MIPE.

Astfel, se asigură un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, inclusiv a unui calendar consolidat al apelurilor de proiecte pentru programele finanțate în cadrul politicii de coeziune, pentru a permite corelarea diferitelor surse de finanțare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene monitorizează respectarea celor două calendare pe baza informațiilor prezentate lunar/săptămânal de către autoritățile de management/coordonatorii de reforme sau de investiții și raportează trimestrial progresul înregistrat către Executiv.

De asemenea, MIPE verifică respectarea cerinței de consulare publică a Ghidurilor Solicitantului (respectarea unui termen minim de 10 zile) atât pentru programele din cadrul politicii de coeziune, cât și pentru apelurile de proiecte aferente PNRR.

Planificarea și respectarea calendarului asumat de către autoritățile de management reprezintă o prioritate și constituie premisa principală pentru creșterea calității proiectelor și atingerea țintelor pentru absorbția fondurilor europene nerambursabile.

Totodată, respectarea calendarului din perspectiva etapelor de evaluare și contractare asigură timpul necesar pentru implementarea în condiții optime a proiectelor și pentru aplicarea prevederilor referitoare la achizițiile publice, a cerințelor de eligibilitate și pentru îndeplinirea indicatorilor de realizare și de rezultat asumați la nivel de program.

2.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru o serie de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Actul normativ stabilește realocarea sumelor rămase neutilizate pentru o serie de proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), prin grija autorității de management, către alte intervenții, cu reanalizarea indicatorilor de program.

Astfel, proiectele derulate prin POIM 2014-2020 a căror perioadă de implementare expiră la 31 martie 2023, vor beneficia de prelungirea perioadei de implementare până la data de 30 iunie 2023, fără posibilitatea de prelungire după această dată.

Măsura este necesară pentru evitarea riscului dezangajării sumelor alocate acestor proiecte la sfârșitul perioadei de implementare și pierderea sumelor la nivelul programului.

3.         MEMORANDUM cu tema: Propunerile de desemnare a noilor membri în cadrul Comitetului de investiţii prevăzut în Contractul de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg ta 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2022, respectiv în cadrul Comitetului de investiţii prevăzut în Contractul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022

Prin actul normativ se aprobă noii membri în comitetele de investiții aferente instrumentelor financiare implementate de Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții, respectiv în Comitetul de investiții pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare (REF) și Comitetul de investiții pentru Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes (FdF) din cadrul PNRR.

Fiecare comitet de investiții este format din câte 5 membri nominalizați din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (3 membri) și a Ministerului Finanțelor (doi membri), în conformitate cu criteriul unei experiențe minime relevante de cel puțin trei ani. În ceea ce privește comitetul de investiții Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, implementat de BEI, cel puțin doi membri trebuie să fie independenți.

Comitetele de investiții vor analiza și supraveghea implementarea instrumentelor financiare destinate sectorului privat, asigurate din fondurile REF și FdF. Valoarea totală a finanțărilor gestionate se ridică la 400 de milioane de euro pentru REF, respectiv 300 de milioane de euro pentru FdF.

4.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaționale de carte, în anul 2023, conform, art. IV alin. (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

Actul normativ aprobă suplimentarea numărului de persoane care pot face parte din delegațiile la târgurile internaționale de carte, unde standul național este organizat de către Ministerul Culturii, la cinci delegați (consilieri de specialitate) și un conducător auto.

Persoanele desemnate de către Ministerul Culturii pentru participarea la târgurile internaționale de carte vor organiza evenimentele la stand și diverse activități conexe, inițiază și mențin contactul cu parteneri străini, oferă informațiile solicitate de către vizitatorii standului cu referire la producția de carte din România.

Cheltuielile aferente deplasării vor fi suportate din bugetul Ministerului Culturii pe anul 2023.

Ministerul Culturii va participa, în anul 2023, la târgurile internaționale de carte de la Bologna, Leipzig, Praga, Budapesta, Frankfurt, Belgrad, Istanbul, Bratislava, Guadalajara și Sofia, prilej de promovare a literaturii române, a autorilor și traducătorilor români.

V.        INFORMĂRI

1. INFORMARE privind situația actelor normative care au dispus republicări în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, precum şi modul cum au fost îndeplinite aceste dispoziții, împreună cu Lista actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în anul 2022 (nr. 1-1282), care dispun norme de republicare

2. INFORMARE privind situația sarcinilor restante stabilite în ședințele Guvernului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *