Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2022

0

În perioada ianuarie – decembrie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de          26 571 milioane euro, comparativ cu 17 473 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 9 187 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 3 120 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 852 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 821 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie – decembrie 2021Ianuarie – decembrie 2022p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)110 299127 772-17 473135 745162 316-26 571
A. Bunuri şi servicii98 079111 781-13 702121 816141 585-19 769
a. Bunuri 70 19693 318-23 12285 883118 192-32 309
      b. Servicii27 88318 4639 42035 93323 39312 540
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 4841522 3322 966161 2 805
– transport7 6013 3674 2349 9504 5675 383
turism – călătorii2 7844 417-1 6334 5547 180-2 626
servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale6 9913 0633 9288 9763 6295 347
– alte servicii8 0237 4645599 4877 8561 631
B. Venituri primare6 52911 371-4 842 6 78315 477-8 694
C. Venituri secundare5 6914 6201 0717 1465 2541 892
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 10 698 milioane euro (comparativ cu          8 021 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 7 924 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 774 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 6 136 milioane euro. În structură: 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97 685 milioane euro la 31 decembrie 2022 (68,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,1 la sută față de 31 decembrie 2021; 
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2022 nivelul de 45 036 milioane euro (31,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,4 la sută față de 31 decembrie 2021.  
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian – dec. 2022p
Sold la 31.12.2021Sold la 31.12.2022p
1. Administrația publică58 816     57 6578 444
  Numerar și depozite2834702 525
  Titluri de natura datoriei*              47 19242 7524 615
  Împrumuturi11 28614 1391 224
  Credite comerciale și avansuri5129280
  Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3663 40427
Numerar și depozite111
      Titluri de natura datoriei               000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 3653 40326
  Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală7 79810 9159 146
  Numerar și depozite7 1878 8728 312
  Titluri de natura datoriei               5911 911632
  Împrumuturi000
  Alte pasive20132202
4. Alte sectoare25 53427 20324 386
  Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei               1 220800889
  Împrumuturi13 17512 78211 757
  Credite comerciale și avansuri10 96313 38411 489
  Alte pasive176237251
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**95 51499 17942 003
II. Investiția directă: credite intra-grup41 07143 54227 791
Total datoria externă  (I+II)din care:136 585142 72169 794
    Termen scurt39 04145 03650 599
    Termen lung97 54497 68519 195
p) date provizorii*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,3 miliarde euro, de răscumpărări de 2,1 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 0,5 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 10,4 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,8 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2022 a fost de 4,4 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2022 a fost de 82,7 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor. 
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:                                  3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri; 

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii; 

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții); 

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  1. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  2. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 (SNA).
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  5. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 16 martie 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *