Informații utile persoanelor provenite din muncă, în vederea stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj

0

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj reamintește faptul că indemnizația de șomaj poate fi solicitată de către persoanele care se află în una din următoarele situații:

a) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu  din motive neimputabile lor;

b) le-a încetat mandatul pentru care au fost numite sau alese, dacă anterior nu au fost încadrate în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

c) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

d) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

e) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;

f) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

g) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

h) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;

i) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri din motive neimputabile lor;

Pentru a putea beneficia de acest drept,persoana aflată în căutarea unui loc de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții:

a) să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) să nu realizeazeze venituri sau să realizeze, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

c) să nu îndeplinească condiţiile de pensionare, conform legii;

d) să fie înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

  • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
  • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani
  • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, respectiv 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, la care se poate adăuga o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor salariale pe ultimele 12 luni, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;   

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Precizăm că începând cu 01 martie 2022 valoarea indicatorului social de referință a fost majorată la 525.5 lei.

În vederea stabilirii dreptului solicitantul va depune o cerere care va fi însoţită de următoarele documente:

– Actul de identitate;        

– Actele de studii și de calificare; 

-Curriculum vitae;

-Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;

– Carnet de muncă și adeverința privind contribuția angajatorului – Anexa 7 – (anexa 26 la norme) – eliberată de angajator sau în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002

– Adeverinţă cu perioada creştere copil – eliberată de către A.J.P.I.S. Dolj (dacă este cazul)

– Certificat de naştere copil (dacă este cazul);

Potrivit prevederilor Ordinul nr.85/2002 privind aprobarea procedurii de primire a cererilor de loc de muncă și indemnizații de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele se depun personal de solicitant la sediul A.J.O.F.M. Dolj, Craiova, strada Eugeniu Carada, nr. 13A sau la punctele de lucru arondate domiciliului sau se transmit prin email la adresa ajofm.dj@anofm.gov.ro,în format electronic cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *