Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31 ianuarie 2023

0

  1. PROIECTE DE LEGI
  2. PROIECT DE LEGEpentru aprobarea Contractului de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la Covid – 19 – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la Covid -19 II – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi

la Luxemburg ta 19 decembrie 2022

  • 2.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  1. PROIECTE DE ORDONANȚEPROIECT DE ORDONANȚĂprivind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi InfrastructuriiPROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăPROIECT DE ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şifuncţionării băncilor de dezvoltare din RomâniaPROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţiiPROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publicePROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitatePROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea articolului 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunătătirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturalePROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabilePROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publicePROIECT DE ORDONANȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativePROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor naționale de investiții
  1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţareaUnităţii Executive pentru FinanţareaÎnvăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERNPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură-Centrul JudeţeanDâmboviţa a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legiiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuralePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale- pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiuneşi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legiiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoanePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al Judeţului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolăriiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1121/2020 privind aprobarea amplasamentului şideclanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni – Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociaţiei Folclorice ,,Someşul Napoca”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şifuncţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaştereaAsociaţiei Clubul Sportiv Romanian DriftCommunity ca fiind de utilitate publică PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind guvernanţa Platformei de Cloud GuvernamentalPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexelor nr. 1-8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţionalSecţiunea a VIII-a -zone cu resurse turisticePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministratieiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Investiţiilorşi Proiectelor EuropenePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți/subprefecți
  • ANALIZE

1.ANALIZA referitoare la PROIECTUL de ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea OrdonanţeiGuvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţiicotizaţiilor la organizaţiileinternaţionaleinterguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plăţii cotizației anuale ce decurgedin calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)

  • MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2023 şi 2024 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene aferente perioadelor de programare financiară 2014-2020 şi 2021-2027MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare in RomâniaMEMORANDUM cu tema:Aprobarea Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2023
  • NOTENOTĂ cu privire la Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *